Bilangan 3

3:1 On do ginompar ni si Aron pakon si Musa bani panorang sanggah na marsahap Jahowa hubani si Musa i dolog Sinai. (2 Mus. 6:23.) 3:1 Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai.
3:2 On do goran ni anak ni si Aron: si Nadab bunga tubuhni, si Abihu, si Eleasar pakon si Itamar. 3:2 Nama anak-anak Harun, ialah: yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar.
3:3 Ai ma goran-goran ni anak ni si Aron, na niminakan gabe malim, na dob pinabangkit mangkorjahon hamalimon. 3:3 Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam.
3:4 Tapi domma matei popor anggo si Nadab pakon si Abihu ilobei ni Jahowa sanggah na binoban ni sidea apuy na legan hulobei ni Jahowa i halimisan dohorhon Sinai; jadi si Eleaser pakon si Itamar ma mangkorjahon hamalimon ai ilobei ni si Aron bapa ni sidea ai. (3 Mus. 10:1, 2.) 3:4 Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.
3:5 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 3:5 TUHAN berfirman kepada Musa:
3:6 Hatahon ma roh hundohor marga Levi, anjaha pajongjong ma sidea ilobei ni malim Aron, ase marugas sidea bani, (2 Mus. 32:29.) 3:6 “Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia.
3:7 ase ihorjahon sidea horja na bani si Aron pakon horja na bani ganup tumpuan ai ilobei ni lampo-lampo ai, sanggah na marugas ai sidea bani lampo-lampo ai; 3:7 Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan Kemah Pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Suci.
3:8 lanjar sidea do na paturei-tureihon sagala parugas ni lampo-lampo partumpuan ai pakon mandalankon horja na porlu bani halak Israel, sanggah na marugas ai sidea bani lampo-lampo ai. (bd. 4.) 3:8 Mereka harus memelihara segala perabotan Kemah Pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Suci.
3:9 Maningon ondoskononmu do halak Levi in hubani si Aron pakon hubani anakni ai; sidea do na dob niondoskon bani hun tongah-tongah ni halak Israel. 3:9 Orang Lewi harus kauserahkan kepada Harun dan anak-anaknya; dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya.
3:10 Tapi anggo si Aron pakon anakni ai maningon pabangkitonmu do mangkorjahon hamalimon ni sidea ai, tapi anggo roh hundohor halak na legan, maningon marutang hosah do ia. (ay. 38; 1:51.) 3:10 Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kautugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati.”
3:11 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 3:11 TUHAN berfirman kepada Musa:
3:12 Tonggor ma, domma hutodoh halak Levi hun tongah-tongah ni halak Israel bahen gantih ni sagala bunga tubuh humbani halak Israel, ai ma gantihni, na parlobei luar hunpartapaan, ase Ahu simada halak Levi; (bd. 8:16; 2 Mus. 13:2.) 3:12 “Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku,
3:13 ai Ahu do simada sagala bunga tubuh. Singgan ni ari dob hubunuh sagala bunga tubuh i tanoh Masir, domma hupapansing bangku sagala bunga tubuh i Israel humbani jolma ronsi pinahan; maningon Ahu do simadasi, Ahu do Jahowa. (2 Mus. 13:2.) 3:13 sebab Akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka Aku menguduskan bagi-Ku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan; semuanya itu kepunyaan-Ku; Akulah TUHAN.”
3:14 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa i halimisan dohorhon Sinai: 3:14 TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai:
3:15 Bilangi ma halak Levi marsasaompung pakon marsasamarga; sagala dalahi na marumur sabulan pakon lobih hunjai maningon bilanganmu do sidea. 3:15 “Catatlah bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka; semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas harus kaucatat.”
3:16 Jadi ibilangi si Musa ma sidea romban hubani hata ni Jahowa songon na dob tinonahkonni ai. 3:16 Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan kepadanya.
3:17 Anjaha on ma goran ni anak ni si Levi: Si Gerson, si Kahat pakon si Merari. (2 Mus. 6:16-19; bd. 26:57-64; 1 Kron. 7.) 3:17 Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat dan Merari.
3:18 On do goran ni anak ni si Gerson mangihutkon marga ni sidea ai: Si Libni pakon si Simei. 3:18 Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei.
3:19 Anak ni si Kahat mangihutkon marga ni sidea: si Amram, si Jizhar, si Hebron pakon si Usiel. 3:19 Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel.
3:20 Anjaha anak ni si Merari mangihutkon marga ni sidea: si Mahli pakon si Musi. Ai ma marga ni halak Levi marsasaompung. 3:20 Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka.
3:21 Humbani si Gerson roh marga ni halak Libni pakon marga ni halak Simei; ai ma marga humbani ginompar ni si Gerson. 3:21 Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei; itulah kaum-kaum Gerson.
3:22 Buei ni bilangan ni sidea, sagala dalahi singgan na marumur sabulan pakon lobih hunjai pitu ribu lima ratus halak do. 3:22 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada tujuh ribu lima ratus orang.
3:23 Ginompar ni si Gerson, maningon marsaran ipudi ni lampo-lampo ai hampit hasundutan, 3:23 Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang Kemah Suci di sebelah barat.
3:24 anjaha si Eliasaf, anak ni si Lael do pambobai ni ginompar ni si Gerson. 3:24 Pemimpin puak Gerson ialah Elyasaf bin Lael.
3:25 Anak ni si Gerson ai do haondosan ni lampo-lampo partumpuan, poti parpadanan, tirei ampa langit-langitni pakon tirei ni labah harorohan hu lampo-lampo partumpuan ai, 3:25 Yang harus dipelihara oleh bani Gerson dalam Kemah Pertemuan ialah Kemah Suci dan Kemah dengan tudungnya, tirai pintu Kemah Pertemuan,
3:26 sonai homa tirei ni alaman pakon tirei ni labah harorohan hu alaman inggot ni lampo-lampo ai pakon inggot ni anjap-anjap ai ampa tali-talini ambahni ai sagala horja na mardomu hujai. 3:26 layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu.
3:27 Humbani si Kahat do roh marga ni halak Amran, marga ni halak Jizhar, marga ni halak Hebron pakon marga ni halak Usiel; ai ma marga humbani ginompar ni si Kahat. 3:27 Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron dan kaum Uziel; itulah kaum-kaum Kehat.
3:28 Ia bilangan ni sagala dalahi singgan ni marumur sabulan pakon iatas ni ai ualuh ribu onom ratus halak do, sagala na marugas ibagas ianan na pansing ai. 3:28 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada delapan ribu enam ratus orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus.
3:29 Ia ginompar ni si Kahat maningon marsaran do ilambung ni lampo-lampo ai hampit dangsina, 3:29 Kaum-kaum bani Kehat ini berkemah pada sisi Kemah Suci sebelah selatan.
3:30 anjaha si Elisafan, anak ni si Usiel do pambobai ni ginompar ni si Kahat. (3 Mus. 10:4.) 3:30 Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel.
3:31 Sidea do haondosan ni poti, meja, parpalitaan, anjap-anjap pakon parugas na pansing ai, na pinakei sanggah marugas, sonai homa tirei ai rap pakon ganup parugasni, ambahni ai sagala horja na mardomu hujai. (bd. 7:9.) 3:31 Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu.
3:32 Kopala ni pambobai ni halak Levi ai ma si Eleaser, anak ni malim Aron, ia do haondosan ni halak, sagala na marugas bani ianan na pansing ai. 3:32 Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus.
3:33 Humbani si Merari do roh marga ni halak Mahli pakon marga ni halak Musi, ai ma marga humbani ginompar ni si Merari. 3:33 Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi; itulah kaum-kaum Merari.
3:34 Ia buei ni bilangan ni sidea, sagala dalahi na marumur sabulan pakon iatas ni ai onom ribu dua ratus halak do. 3:34 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada enam ribu dua ratus orang.
3:35 Anjaha si Zuriel, anak ni si Abihael do pambobai ni ginompar ni si Merari, anjaha maninggon marsaran do sidea ilambung ni lampo-lampo ai hampit utara. 3:35 Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci sebelah utara.
3:36 Maningon anak ni si Merari do haondosan ni papan ni lampo-lampo ai, ransang-ransangni, tiangni, nahei ni tiang ai pakon ganup parugasni, ambahni ai sagala horja na mardomu hujai; 3:36 Yang ditugaskan kepada bani Merari untuk dipelihara ialah papan Kemah Suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu,
3:37 ambah ni ai tiang ni alaman ai inggot pakon naheini, pakuni pakon talini. 3:37 juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok dan talinya.
3:38 Halak na marsaran ilobei ni lampo-lampo partumpuan ai dompak hapoltakan ni mata ni ari, ai ma si Musa, si Aron pakon anakni ai; sidea do na mandalankon horja bani ianan na pansing ai, laho mangugaskon horja haporluan ni halak Israel. Barang ise halak na legan na roh hundohor maningon marutang hosah do ia. (ay. 10; bd. 1:51.) 3:38 Yang berkemah di depan Kemah Suci di sebelah timur, di depan Kemah Pertemuan, ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihukum mati.
3:39 Sagala na tarbilang humbani halak Levi, sagala na binilang ni si Musa pakon si Aron, romban hubani na tinonahkon ni Jahowa, mangihutkon margani bei, sagala dalahi na marumur sabulan pakon iatas ni ai, dua puluh dua ribu halak do bueini. 3:39 Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah TUHAN dicatat oleh Musa dan Harun, menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu orang.
3:40 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Bilangi ma sagala bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel, singgan na marumur sabulan pakon iatas ni ai, anjaha buat ma homa bilangan ni goran-goran ni sidea. 3:40 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur satu bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka,
3:41 Papulig ma halak Levi bangku Ahu do Jahowa gantih ni sagala dalahi bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel, pakon pinahan ni halak Levi, gantih ni sagala bunga tubuh itongah-tongah ni pinahan ni halak Israel. 3:41 dan ambillah orang-orang Lewi bagi-Ku — Akulah TUHAN — sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel.”
3:42 Jadi ibilangi si Musa ma sagala bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani. 3:42 Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya.
3:43 Anjaha sagala bunga tubuh dalahi na tarbilang ai, mangihutkon bilangan ni goran-goran, singgan ni na marumur sabulan pakon iatas ni ai, dua puluh dua ribu dua ratus pitu puluh tolu halak do bueini. 3:43 Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga orang.
3:44 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 3:44 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
3:45 Buat ma halak Levi gantih ni sagala bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel, pakon pinahan ni halak Levi gantih ni pinahan ni sidea, ase Ahu simada halak Levi, Ahu do Jahowa. (ay. 12.) 3:45 “Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku; Akulah TUHAN.
3:46 Bahen partobus ni sidua ratus pitu puluh tolu halak bunga tubuh ni halak Israel, na lobih humbani bilangan ni halak Levi, (ay. 39:43.) 3:46 Sebagai uang tebusan untuk kedua ratus tujuh puluh tiga anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu,
3:47 maningon buatonmu do lima sekel pirak tobus ni ganup halak, mangihutkon sekel na bani ianan na pansing ai do buatonmu ai, ai ma dua puluh gera sasekel. 3:47 haruslah engkau mengambil lima syikal seorang; engkau harus mengambilnya menurut syikal kudus — syikal ini dua puluh gera beratnya –.
3:48 Maningon bereonmu do pirak partobus ni halak na ganda ai hubani si Aron pakon hubani anakni ai. 3:48 Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu.”
3:49 Jadi ibuat si Musa ma pirak partobus ai humbani halak na ganda, sagala na tinobus ni halak Levi ai. 3:49 Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu;
3:50 Humbani bunga tubuh ni halak Israel do ibuat pirak ai, saribu tolu ratus onom puluh lima sekel, marguru hubani sekel bani ianan na pansing ai. 3:50 dari pada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu, seribu tiga ratus enam puluh lima syikal, ditimbang menurut syikal kudus,
3:51 Dob ai ibere si Musa ma pirak partobus ai hubani si Aron pakon hubani anakni ai, romban hubani hata ni Jahowa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 3:51 maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
<< Bilangan 2 Bilangan 4 >>