Bilangan 4

4:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon si Aron: 4:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
4:2 Buat ma bilangan ni anak ni si Kahat hun tongah-tongah ni anak ni si levi, marsasamarga pakon marsasaompung, 4:2 “Hitunglah jumlah bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka.
4:3 singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai das bani na marumur lima puluh tahun, sagala na boi masuk bani horja, ase idalankon horja bani lampo-lampo partumpuan ai. (bd. 1:3; 8:24.) 4:3 Hitunglah yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di Kemah Pertemuan.
4:4 On ma horja ni anak ni si Kahat ibagas lampo-lampo partumpuan, na pansing sahalian ai. 4:4 Pekerjaan jabatan orang Kehat di Kemah Pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus.
4:5 Anggo laho bingkat ma tumpuan ai, masuk ma si Aron pakon anakni ai laho paturunkon tirei parholangan ai, anjaha ibaluthon ma poti hasaksian ai hujai. 4:5 Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung, dan menudungkannya kepada tabut hukum.
4:6 Dob ai inahkon sidea ma hu atasni sada tutup humbani bobak ni hambing, anjaha paherbangonni ma iatas ni ai sada hiou na mahonda sahalian, anjaha inahkon ma lanja-lanjani ai hujai. 4:6 Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu.
4:7 Anjaha maningon paherbangon ni sidea ma iatas ni meja hatibalan ni ruti sigalangonkon ai sada hiou na mahonda, anjaha iatas ni ai inahkon ma pinggan batil, mangkuk, pakon seret galangan siinumon; iatas ni ai homa ruti sigalangkonon ari-ari; 4:7 Lagipula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan; juga roti sajian harus tetap ada di atasnya.
4:8 iatas ni ai maningon paherbangon ni sidea do sada hiou na magerger, anjaha itutupi ma ai bani sada tutup na humbani bobak ni hambing, dob ai inahkon ma hujai lanja-lanjani. 4:8 Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu.
4:9 Anjaha buaton ni sidea ma sada hiou na mahonda, bahen pambaluti ni parpalitaan ai rap pakon palitani pakon panurturini, pangintopini ronsi ganup parminakanni, ai ma parugas na patorsahon parpalitaan ai. (2 Mus. 25:31.) 4:9 Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu.
4:10 Nahkonon ni sidea ma ai rap pakon ganup parugasni hubagas sada tutup na humbani bobak ni hambing, anjaha inahkon ma huatasni sada pangusungan. 4:10 Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan.
4:11 Anjaha huatas ni anjap-anjap omas ai pe maningon paherbangon ni sidea do sada hiou na mahonda, anjaha itutup ma ai bani tutup humbani bobak ni hambing, anjaha inahkon ma hujai lanja-lanjani. 4:11 Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu.
4:12 Buaton ni sidea ma homa ganup parugas tohonan, na pinakei ni sidea ibagas ianan na pansing ai, anjaha ibaluti ma ai bani hiou na mahonda, anjaha itutupi ma ai bani tutup humbani bobak ni hambing, anjaha inahkon ma ai bani sada pangusungan. 4:12 Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan.
4:13 Buaton ni sidea ma abuan ai humbani anjap-anjap ai, anjaha ipaherbang ma huatasni sada hiou na tinubar. 4:13 Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya,
4:14 Inahkon ma huatas ni ganup parugas ni anjap-anjap ai, na pinakei marugas ijai: Parapuyan, garpu, suyuk-suyuk ampa mangkuk pamispisan, haganup tene parugas ni anjap-anjap ai, anjaha ipaherbang ma i atasni sada tutup humbani bobak ni hambing, anjaha inahkon ma hujai lanja-lanjani. 4:14 sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu.
4:15 Ia dob ibaluti si Aron pakon anakni ai parugas ni ianan na pansing ai, sanggah na laho bingkat tumpuan ai, masuk ma anak ni si Kahat laho mangusung ai. Ai ma siusungon ni anak ni si Kahat humbani lampo-lampo partumpuan ai. (bd. 7:9; 2 Sam. 6:6, 7.) 4:15 Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu; tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di Kemah Pertemuan yang harus diangkat bani Kehat.
4:16 Anjaha si Eleasar, anak ni malim Aron, ia ma haondosan ni minak na bani parpalitaan ai, na misbou-misbou ai, galangan sipanganon ari-ari pakon minak pamminakion, sonai homa tohonan paturei-turei ganup lampo-lampo ai ronsi ganup isini, age ianan na pansing ia ronsi ganup parugasni. 4:16 Tetapi Eleazar, anak imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan; ia bertanggung jawab atas segenap Kemah Suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya.”
4:17 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon hubani si Aron: 4:17 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
4:18 Ulang ma lopas hanima bois marga ni ginompar ni si Kahat hun tongah-tongah ni halak Levi, 4:18 “Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi.
4:19 tapi sonon ma bahen hanima hubani sidea, ase manggoluh sidea anjaha ulang matei, sanggah na roh sidea hun dohor bani parugas na pansing ai: Si Aron pakon anakni ai ma masuk hubagas laho patuduhon bani sidea horjani pakon siusungon ni sidea. 4:19 Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati, apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus: Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat.
4:20 Tapi seng bulih masuk sidea hubagas laho mangidah ugas-ugas na pansing ai, age tongkin gelah, ase ulang matei sidea. (1 Sam. 6:19.) 4:20 Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati.”
4:21 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 4:21 TUHAN berfirman kepada Musa:
4:22 Buat ma homa bilangan ni anak ni si Gerson marsasaompung pakon marsasamarga, 4:22 “Hitunglah juga jumlah bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka.
4:23 singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai ronsi na marumur lima puluh tahun bilangonmu sidea, sagala na boi masuk bani horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai. 4:23 Catatlah mereka yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan.
4:24 On do tene horja ni ginompar ni si Gerson, ai ma sihorjahonon pakon siusungon ni sidea: 4:24 Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu:
4:25 Sidea do na maningon mangusung parmadani ni lampo-lampo ai pakon lampo-lampo partumpuan ai rap pakon langit-langitni pakon tutupni na humbani labah harohan hu lampo-lampo partumpuan ai, 4:25 mereka harus mengangkat tenda-tenda Kemah Suci, dan Kemah Pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu Kemah Pertemuan,
4:26 pakon tirei ni alaman, pakon tirei tutup ni labah laho hu alaman inggot ni lampo-lampo ampa anjap-anjap ai, ronsi ganup talini, pakon ganup parugas ni tohonan ni sidea; ganup na porlu sibahenon ijai, maningon sidea do mangkorjahon. 4:26 layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka; dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu.
4:27 Maningon romban hubani hata ni si Aron pakon anakni ai horjahonon ni anak ni si Gerson ganup horja ai, pasal ganup siusungon ni sidea pakon pasal ganup sihorjahonon ni sidea; anjaha maningon hanima do mangondoskon bani sidea sagala siusungon ni sidea. 4:27 Seluruh pekerjaan jabatan bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu; kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka.
4:28 Ai ma horja ni ginompar ni anak ni si Gerson ibagas lampo-lampo partumpuan ai, anjaha maningon marguru bani si Itamar, anak ni malim Aron do horjahonon ni sidea ai. 4:28 Itulah tugas kaum-kaum bani Gerson di Kemah Pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu.
4:29 Anak ni si Merari pe, maningon bilangonmu do, marsasamarga pakon marsasaompung, 4:29 Orang Merari haruslah kaucatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka.
4:30 singgan na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai das ronsi marumur lima puluh tahun bilangonmu sidea, sagala na boi masuk marhorja, laho mangkorjahon horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai. 4:30 Catatlah mereka yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada Kemah Pertemuan.
4:31 Anjaha on do siondoshonon siusungon ni sidea, na gabe sihorjahonon ni sidea ganup ibagas lampo-lampo partumpuan ai: Papan ni lampo-lampo ai, ransang-ransangni, tiangni pakon onjolanni, 4:31 Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di Kemah Pertemuan: papan-papan Kemah Suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya,
4:32 tiang ni alaman ai inggot pakon onjolanni, pakuni ampa talini, ronsi ganup parugasni ampa ganup sihorjahonon ijai; mangihutkon goranni ondoskononnima parugas ai, laho padaskon bani ganup sidea siusungonni bei. 4:32 tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya; semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu.
4:33 Ai ma horja ni ginompar ni si Merari pasal haganup sihorjahonon ni sidea ibagas lampo-lampo partumpuan ai, marguru hubani si Itamar, anak ni malim Aron. 4:33 Itulah tugas kaum-kaum bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di Kemah Pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun.”
4:34 Jadi ibilangi si Musa, si Aron pakon pambobai ni tumpuan ai ma anak ni si Kahat marsasamarga pakon marsasaompung, 4:34 Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka,
4:35 singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai ronsi na marumur lima puluh tahun, sagala na boi masuk marhorja laho mangkorjahon horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai; 4:35 yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan.
4:36 anjaha bilangan ni sidea marsasamarga dua ribu pitu ratus lima puluh halak do. 4:36 Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada dua ribu tujuh ratus lima puluh orang.
4:37 Ai ma bilangan ni ginompar ni si Kahat, sagala na marugas ibagas lampo-lampo partumpuan ai, na dob binilang ni si Musa pakon si Aron, romban hubani hata ni Jahowa marhitei si Musa. 4:37 Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
4:38 Bilangan ni ginompar ni si Gerson, marsasamarga pakon marsasaompung, 4:38 Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka,
4:39 singgan na marumur tolu puluh tahun pakon i atas ni ai ronsi na marumur lima puluh tahun, sagala na boi masuk marhorja, laho mandalankon horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai; 4:39 yaitu orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan,
4:40 bilangan ni sidea marsasamarga pakon marsasaompung dua ribu onom ratus tolu puluh halak do bueini. 4:40 jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, berjumlah dua ribu enam ratus tiga puluh orang.
4:41 Ai ma bilangan ni ginompar ni si Gerson, sagala na marugas ibagas lampo-lampo partumpuan ai, na dob binilang ni si Musa pakon si Aron romban hubani hata ni Jahowa. 4:41 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah TUHAN.
4:42 Bilangan ni ginompar ni si Merari marsasamarga pakon marsasaompung, 4:42 Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka,
4:43 singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai, das ronsi na marumur lima puluh tahun, sagala na boi masuk marhorja, laho mandalankon horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai, 4:43 yaitu orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan,
4:44 bilangan ni sidea marsasamarga pakon marsasaompung tolu ribu dua ratus halak do bueini. 4:44 jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka, berjumlah tiga ribu dua ratus orang.
4:45 Ai ma halak na tarbilang humbani ginompar ni si Merari, na dob binilang ni si Musa pakon si Aron, romban hubani hata ni Jahowa marhitei si Musa. 4:45 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
4:46 Sagala na tarbilang ai, na dob binilang ni si Musa pakon si Aron ampa pambobai ni halak Israel, marsasamarga pakon marsasaompung, 4:46 Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka,
4:47 singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon iatas ni ai das ronsi na marumur lima puluh tahun, sagala na boi masuk mandalankon horja parugason pakon horja mangusung ibagas lampo-lampo partumpuan ai, 4:47 yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang,
4:48 sidea na tarbilang ai ualuh ribu lima ratus ualuh puluh halak do bueini. 4:48 jadi mereka yang dicatat, berjumlah delapan ribu lima ratus delapan puluh orang.
4:49 Romban hubani hata ni Jahowa marhitei si Musa, ipatongon ma bani sidea siugaskononni pakon siusungon ni sidea bei; sonai ma ipatongon bani sidea, songon na tinonahkon ni Jahowa bani si Musa. 4:49 Sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.