Bilangan 2

2:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon hubani si Aron: 2:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
2:2 Maningon marsaran halak Israel ganup dohorhon manderani ai, dohorhon partinandaan ni sidea marsasaompung, anjaha maningon marsaran sidea mandompakkon lampo-lampo partumpuan ai inggot. (bd. 1.) 2:2 “Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling Kemah Pertemuan, agak jauh dari padanya.
2:3 Hampit lobei, hampit hapoltakan ni mata ni ari ma marsaran Juda dohorhon manderani rap pakon balani; si Nahason, anak ni si Aminadab do pambobai ni halak Juda ai. (bd. 1:7.) 2:3 Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab.
2:4 Anjaha balani na tarbilang ai pitu puluh ompat ribu onom ratus halak do bueini. 2:4 Pasukannya terdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang yang dicatat.
2:5 I lambungni marsaran do marga Isasar, anjaha si Natanael, anak ni si Zuar do pambobai ni halak Isasar ai. 2:5 Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakhar. Pemimpin bani Isakhar ialah Netaneel bin Zuar.
2:6 Anjaha balani na dob tarbilang ai, lima puluh ompat ribu ompat ratus halak do bueini. 2:6 Pasukannya terdiri dari lima puluh empat ribu empat ratus orang yang dicatat.
2:7 Dob ai marga Sebulon, anjaha si Eliab, anak ni si Helon do pambobai ni halak Sebulon ai. 2:7 Kemudian suku Zebulon. Pemimpin bani Zebulon ialah Eliab bin Helon.
2:8 Anjaha balani na dob tarbilang ai, lima puluh pitu ribu ompat ratus halak do bueini. 2:8 Pasukannya terdiri dari lima puluh tujuh ribu empat ratus orang yang dicatat.
2:9 Bahat ni na tarbilang humbani parsaranan Juda saratus ualuh puluh onom ribu ompat ratus halak do bueini, marbanjei-banjei. Sidea do na maningon mardalan parlobei. 2:9 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus delapan puluh enam ribu empat ratus orang. Merekalah yang terdahulu berangkat.
2:10 Hampit dangsina do mandera ni marga Ruben rap pakon balani, anjaha si Elizur, anak ni si Sedeur do pambobai ni halak Ruben ai. (bd. 1:5.) 2:10 Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Ruben ialah Elizur bin Syedeur.
2:11 Anjaha balani na tarbilang ai ompat puluh onom ribu lima ratus halak do bueini. 2:11 Pasukannya terdiri dari empat puluh enam ribu lima ratus orang yang dicatat.
2:12 Anjaha i lambungni marsaran do marga Simeon, anjaha si Selumiel, anak ni si Surisadai do pambobai ni halak Simeon ai. 2:12 Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai.
2:13 Anjaha balani na dob tarbilang ai, lima puluh siah ribu tolu ratus halak do bueini. 2:13 Pasukannya terdiri dari lima puluh sembilan ribu tiga ratus orang yang dicatat.
2:14 Dob ai marga Gad, anjaha si Eliasab, anak ni si Rehuel do pambobai ni halak Gad ai. 2:14 Kemudian suku Gad. Pemimpin bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel.
2:15 Anjaha balani na dob tarbilang ai, ompat puluh lima ribu onom ratus lima puluh halak do bueini. 2:15 Pasukannya terdiri dari empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh orang yang dicatat.
2:16 Ganup na tarbilang ai humbani parsaranan Ruben, saratus lima puluh sada ribu ompat ratus lima puluh halak do bueini marbanjei-banjei. Sidea do na maningon bingkat paidua. 2:16 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh orang. Merekalah yang nomor dua berangkat.
2:17 Dob ai bingkat ma lampo-lampo partumpuan ai rap pakon tumpuan ni halak Levi itongah-tongah ni tumpuan na legan ai; domu hubani partibal ni sidea na marsaran ai, lanjar sonai do sidea bingkat ganup bani iananni bei mangihutkon manderani bei. 2:17 Sesudah itu berangkatlah Kemah Pertemuan dengan laskar orang Lewi, di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka.
2:18 Hampit hasundutan do mandera ni marga Efraim rap pakon balani, anjaha si Elisama, anak ni si Amihud do pambobai ni halak Efraim ai. (bd. 1:10.) 2:18 Panji-panji laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, adalah di sebelah barat. Pemimpin bani Efraim ialah Elisama bin Amihud.
2:19 Anjaha balani na tarbilang ai ompat puluh ribu lima ratus halak do bueini. 2:19 Pasukannya terdiri dari empat puluh ribu lima ratus orang yang dicatat.
2:20 Anjaha ilambungni marsaran do marga Manasse, anjaha si Gamaliel, anak ni si Pedazur do pambobai ni halak Manasse ai. 2:20 Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur.
2:21 Anjaha balani na dob tarbilang ai tolu puluh dua ribu dua ratus halak do bueini. 2:21 Pasukannya terdiri dari tiga puluh dua ribu dua ratus orang yang dicatat.
2:22 Dob ai marga Benjamin, anjaha si Abidan, anak ni si Gideon do pambobai ni halak Benjamin ai. (bd. 1:11.) 2:22 Kemudian suku Benyamin. Pemimpin bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni.
2:23 Anjaha balani na dob tarbilang ai, tolu puluh lima ribu ompat ratus halak do bueini. 2:23 Pasukannya terdiri dari tiga puluh lima ribu empat ratus orang yang dicatat.
2:24 Ganup na tarbilang ai humbani parsaranan Efraim, saratus ualuh ribu saratus halak do bueini marbanjei-banjei. Sidea do na maningon bingkat paitolu. 2:24 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus delapan ribu seratus orang. Merekalah yang nomor tiga berangkat.
2:25 Hampit utara do mandera ni marga Dan rap pakon balani, anjaha si Ahiezer, anak ni si Amisadai do pambobai ni halak Dan ai. (bd. 1:12.) 2:25 Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai.
2:26 Anjaha balani na dob tarbilang ai, onom puluh dua ribu pitu ratus halak do bueini. 2:26 Pasukannya terdiri dari enam puluh dua ribu tujuh ratus orang yang dicatat.
2:27 Anjaha i lambungni marsaran do marga Asser, anjaha si Pagiel, anak ni si Okran do pambobai ni halak Asser. 2:27 Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran.
2:28 Anjaha balani na dob tarbilang ai ompat puluh sada ribu lima ratus halak do bueini. 2:28 Pasukannya terdiri dari empat puluh satu ribu lima ratus orang yang dicatat.
2:29 Dob ai marga Naftali, anjaha si Ahira, anak ni si Enan do pambobai ni halak Naftali. 2:29 Kemudian suku Naftali. Pemimpin bani Naftali ialah Ahira bin Enan.
2:30 Anjaha balani na dob tarbilang ai, lima puluh tolu ribu ompat ratus halak do bueini. 2:30 Pasukannya terdiri dari lima puluh tiga ribu empat ratus orang yang dicatat.
2:31 Ganup na tarbilang ai humbani parsaranan Dan, saratus lima puluh pitu ribu onom ratus halak; anjaha parpudi do sidea bingkat rap pakon manderani. 2:31 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus orang. Merekalah yang terkemudian berangkat, menurut panji-panji mereka.”
2:32 Ai ma ganup na tarbilang humbani halak Israel marsasaompung; ganup na tarbilang ibagas parsaranan ai mangihutkon balani na marbanjei-banjei ai onom ratus tolu ribu lima ratus lima puluh halak do bueini. (bd. 1:46.) 2:32 Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang.
2:33 Tapi anggo halak Levi seng ibilangi itongah-tongah ni halak Israel songon na tinonahkon ni Jahowa hinan hubani si Musa. (bd. 1:48-49.) 2:33 Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
2:34 Jadi ibahen halak Israel ma haganup songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa; marsaran ma sidea domu hubani manderani bei; sonai homa bingkat ma sidea marsasamarga pakon marsasaompung. (ay. 2.) 2:34 Maka orang Israel berbuat demikian; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya.