Bilangan 28

28:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 28:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
28:2 Padas ma tonahku bani halak Israel, anjaha hatahon ma hubani sidea: Ia galangan bangku, songon sipanganon bangku, ai ma galangan apuy, uap na misbou bangku; maningon paruhurhononmu do in, ase igalangkon bangku bani panorang na dob binuhul hinan. (3 Mus. 21:6.) 28:2 “Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepada-Ku sebagai santapan-Ku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi-Ku.
28:3 Anjaha hatahon ma hubani sidea: On do galangan apuy na maningon galangkononkon bani Jahowa: Dua anak ni biri-biri na marumur satahun na so martikas, ganup ari, bahen galangan situtungon na manongtong. (2 Mus. 29:38-42.) 28:3 Katakanlah kepada mereka: Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada TUHAN: dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap;
28:4 Biri-biri na sada maningon sogod galangkononmu, anjaha biri-biri na sada nari maningon bodari galangkononmu; 28:4 domba yang satu haruslah kauolah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja.
28:5 sonai homa saparsapuluh efa itak na lumat bahen galangan sipanganon, na niagu pakon minak saparompat hin, na giniling humbani buah ni jetun. (3 Mus. 2:1.) 28:5 Juga sepersepuluh efa tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan seperempat hin minyak tumbuk.
28:6 In ma galangan situtungon na manongtong, na dob tinaktakkon i dolog Sinai bahen galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 28:6 Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN.
28:7 Anjaha galangan siinumon na mardomu hujai, saparompat hin bani ganup anak ni biri-biri; maningon bani ianan na pansing ai do useihononmu galangan siinumon humbani anggur bani Jahowa. 28:7 Dan korban curahannya ialah seperempat hin untuk setiap domba; curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi TUHAN di tempat kudus.
28:8 Anggo anak ni biri-biri na sada nari ai, maningon galangkononmu do ai malele bod ari; songon galangan sipanganon sogod rap pakon galangan siinumonni maningon galangkononmu do ai songon galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 28:8 Dan domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja; sama seperti korban sajian pada waktu pagi dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.”
28:9 Tapi anggo bani ari Sabat maningon dua anak ni biri-biri na marumur satahun anjaha na so martikas, pakon dua parsapuluh itak na lumat bahen galangan sipanganon, na niagu pakon minak pakon galangan siinumonni. (Mat. 12:5.) 28:9 “Pada hari Sabat: dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan dua persepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya.
28:10 In ma galangan situtungon bani ganup ari Sabat, tambah ni galangan situtungon na manongtong pakon galangan siinumonni. 28:10 Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya.
28:11 Anjaha bani bona ni ganup bulan, maningon galangkononmu do sada galangan situtungon bani Jahowa: Dua anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, pitu anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas; (bd. 10:10.) 28:11 Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada TUHAN: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
28:12 sonai homa tolu parsapuluh itak na lumat bahen galangan sipanganon, na niagu pakon minak, hasoman ni ganup anak ni lombu ai; anjaha dua parsapuluh itak na lumat bahen galangan sipanganon, na niagu pakon minak, hasoman ni ganup biri-biri tunggal; (ay. 20, 28; bd. 15:2-13.) 28:12 dan juga tiga persepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap lembu jantan, serta dua persepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk domba jantan yang seekor itu,
28:13 anjaha saparsapuluh itak na lumat bahen galangan sipanganon, na niagu pakon minak, antup ni ganup anak ni biri-biri ai, bahen galangan situtungon, uap na misbou, sada galangan apuy bani Jahowa. 28:13 serta sepersepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap domba; itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN.
28:14 Galangan siinumonni ai ma satongah hin anggur antup ni ganup anak ni lombu, anjaha sapartolu hin antup ni ganup biri-biri tunggal, anjaha saparompat hin antup ni ganup biri-biri. Ai ma galangan situtungon bani ganup poltak ni bulan manipat satahun. 28:14 Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun.
28:15 Ambah ni ai galangkononkon do sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon bani Jahowa sobali ni galangan situtungon na manongtong, rap pakon galangan siinumonni. (ay. 22.) 28:15 Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi TUHAN, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap.”
28:16 Tapi bani ari sapuluh ompat bulan sada, ijai ma pamasaon Paska bani Jahowa. (3 Mus. 23:5-14.) 28:16 “Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, ada Paskah bagi TUHAN.
28:17 Anjaha bani ari sapuluh lima bulan ai masa ma ari raya; pitu ari dokahni maningon panganon ruti na so niigaran. 28:17 Pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya; tujuh hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi.
28:18 Bani ari na parlobei ma pamasaon partumpuan na mapansing; seng bulih horjahononnima barang aha horja ari-ari ijai, (ay. 25, 26.) 28:18 Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat,
28:19 tapi maningon galangkononnima do galangan apuy bahen galangan situtungon bani Jahowa: Dua anak ni lombu, sada biri-biri tunggal pakon pitu anak ni biri-biri na marumur satahun, sagala na so martikas; 28:19 dan haruslah kamu mempersembahkan kepada TUHAN sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan tujuh ekor domba berumur setahun; haruslah kamu ambil yang tidak bercela.
28:20 rap pakon galangan sipanganonni humbani itak na lumat, na niagu pakon minak; maningon galangkononmu tolu parsapuluh efa antup ni ganup anak ni lombu ai, anjaha dua parsapuluh antup ni ganup biri-biri tunggal; (ay. 12.) 28:20 Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk seekor lembu jantan dan dua persepuluh efa untuk seekor domba jantan;
28:21 saparsapuluh galangkononmu antup ni ganup anak ni biri-biri na pitu ai, 28:21 sepersepuluh efa harus kauolah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu.
28:22 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon mambahen pardearan bennima. (ay. 15.) 28:22 Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu;
28:23 Maningon galangkononnima do ai sobali ni galangan situtungon sogod; galangan situtungon na manongtong do ai. 28:23 selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap haruslah kamu mengolah semuanya itu.
28:24 Romban hujai maningon galangkononnima ari-ari, ibagas na pitu ari ai, ruti bahen galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa; tambah ni galangan na manongtong rap pakon galangan siinumonni. 28:24 Secara demikian haruslah setiap hari selama tujuh hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN; di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya.
28:25 Anggo bani ari papituhon ai, maningon pamasaonnima do tumpuan na mapansing bennima; seng bulih horjahononnima barang aha horja ari-ari ijai. 28:25 Dan pada hari yang ketujuh haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
28:26 Sonai homa bani ari limbuah, anggo igalangkon hanima galangan sipanganon na bayu bani Jahowa, bani pesta minggunima, maningon pamasaonnima do sada tumpuan na mapansing bannima; seng bulih horjahononnima barang aha horja ari-ari ijai. (3 Mus. 23:15-21.) 28:26 Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada TUHAN, pada hari raya lepas tujuh minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
28:27 Maningon galangkononnima do ijai dua anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, pitu anak ni biri-biri na marumur satahun bahen galangan situtungon, uap na misbou bani Jahowa, 28:27 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun;
28:28 sonai homa itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon, tolu parsapuluh efa antup ni ganup anak ni lombu, dua parsapuluh antup ni ganup biri-biri tunggal, 28:28 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk setiap ekor lembu jantan, dua persepuluh efa untuk domba jantan yang seekor itu,
28:29 anjaha saparsapuluh antup ni ganup anak ni biri-biri na pitu ai; 28:29 sepersepuluh efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu;
28:30 rap pakon sada hambing tunggal bahen pardearan bennima. (ay. 15.) 28:30 seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu.
28:31 Maningon galangkononnima do ganupan ai sobali ni galangan situtungon na manongtong pakon galangan sipanganonni; maningon na so martikas do ai rap pakon galangan siinumonni. 28:31 Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela.
<< Bilangan 27 Bilangan 29 >>