Bilangan 24

Minggu  2 Desember 2018: Ambilan 4 Musa 24: 15-17; Sibasaon Pangungkabon 22: 16-20
24:1 Jadi dob iidah si Bileam, rosuh do uhur ni Jahowa mamasu-masu Israel, seng laho be ia, songon bani panorang na i lobeini on, mangindahi partanda, tapi idompakkon ma bohini hu halimisan. 24:1 Ketika dilihat Bileam, bahwa baik di mata TUHAN untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun.
24:2 Dob ai mangkawah ma si Bileam, gabe iidah ma Israel marlampo-lampo marsasamarga. Jadi sogop ma Tonduy ni Naibata hubani, 24:2 Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia.
24:3 anjaha ipungkah ma parsahapanni, nini ma: On ma pangungkabon humbani si Bileam, anak ni si Beor, pangungkabon ni dalahi na dob tonggor matani, (1 Sam. 9:9.) 24:3 Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: “Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya;
24:4 pangungkabon ni jolma na dob somal mambogei hata ni Naibata, na dob mangidah panonggoran humbani Pargogoh na so tarimbang, jolma na madabuh tangkob, tapi gabe marbuha matani. (Jes. 50:4.) 24:4 tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Mahakuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap.
24:5 Jengesni in lampo-lampomu in, alo Jakob, sagala iananmu, alo Israel! 24:5 Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel!
24:6 Songon habungan na daoh mangampar, songon pohon i topi ni bah banggal, songon haloe na sinuan ni Naibata, songon hayu ares i topi ni bah. 24:6 Sebagai lembah yang membentang semuanya; sebagai taman di tepi sungai; sebagai pohon gaharu yang ditanam TUHAN; sebagai pohon aras di tepi air.
24:7 Sai tong do mambaor bah hun tahu-tahuni, na tinidahkonni marsulei-sulei bani bah; timbulan do rajani humbani si Agag, anjaha marmulia tumang harajaonni. 24:7 Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan.
24:8 Naibata do na mambobahonsi luar hun Masir, anjaha songon tanduk ni badak do in bani. Bois do panganonni bangsa sipajuh-begu-begu, imbangni ai, anjaha ropukonni holi-holi ni sidea, anjaha tolpusonni sidea marhitei panahni. 24:8 Allah, yang membawa mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya.
24:9 Manrogop anjaha manggompang do ia songon singa tunggal anjaha songon singa boru-boru; ise na pag mamuhoisi? Dapotan pasu-pasu ma barang ise na mamasu-masu ho, anjaha hona papa ma barang ise na mamapai ho. (bd. 23:24; 12:3; 1 Mus. 49:9.) 24:9 Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau!”
24:10 Jadi nahit ma ringis ni si Balak dompak si Bileam, pala ipatopap-topap tanganni; nini si Balak ma hubani si Bileam: Laho mamurai munsuhku do ham namin ase hudilo, hape tonggor ma, sai inunut ham do mamasu-masu sidea, domma pala tolu hali. 24:10 Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam: “Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai tiga kali engkau memberkati mereka.
24:11 On pe podas ma ham maporus mulak bani iananmu hinan. Domma huhatahon: Sai marmulia tumang do bahenonku ham, tapi domma iolat Jahowa hamuliaon humbamu. 24:11 Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu; aku telah berkata kepadamu aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi TUHAN telah mencegah engkau memperolehnya.”
24:12 Jadi nini si Bileam ma hubani si Balak: Ai lang domma huhatahon hinan age hubani suruhanmu, na sinuruhmu hubangku: 24:12 Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak: “Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kaukirim kepadaku:
24:13 Age pe gok rumahni pirak pakon omas ibere si Balak hubangku, seng tarlanggar ahu hata ni Jahowa, laho mambahen na madear atap na masambor humbani uhur-uhurhu sandiri; barang aha na hinatahon ni Jahowa, maningon ai do hatahononku. (bd. 22:18.) 24:13 Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah TUHAN dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri; apa yang akan difirmankan TUHAN, itulah yang akan kukatakan.
24:14 On pe, tonggor ma, na laho ma ahu mulak hubani bangsangku; halani ai, patugahonku ma bamu pasal aha na sihol bahenon ni bangsa on hubani bangsamu bani panorang na sihol roh. 24:14 Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku; marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari.”
24:15 Dob ai ipungkah ma mangkatahon parsahapanni, nini ma: On ma pangungkabon ni si Bileam, anak ni si Beor, pangungkabon ni na dob tonggor matani, (ay. 3, 4.) 24:15 Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: “Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya;
24:16 pangungkabon ni jolma na dob somal mambogei hata ni Naibata, anjaha na mambotoh pingkiran ni Sitimbulan, na mangidah panonggoran humbani Pargogoh na so tarimbang, jolma na dob dabuh tangkop, tapi gabe marbuha matani. 24:16 tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Mahatinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Mahakuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap.
24:17 Sai idahonku do Ia, tapi lang ope anggo nuan; sai tataponku do Ia, tapi lang ope anggo dohor. Poltak do sada bintang humbani si Jakob anjaha timbul do sada tungkot harajaon humbani Israel; rosakkononni do pardompakan ni Moab, anjaha ropukonni do ganup ginompar ni si Seth.(2 Sam. 8:2; Ams. 2:2; Mat. 2:2; Luk. 1:78.) 24:17 Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang; aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat; bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set.
24:18 Solukonni ma Edom, anjaha Seir pe, munsuhni ai, solukonni do, anjaha lambin markuasa ma anggo Israel. (2 Sam. 8:14; Ams. 9:11, 12.) 24:18 Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan — musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa,
24:19 Marhitei humbani si Jakob do dalankononkon panrajaion, anjaha siapkononkon na maporus humbani huta-huta. (Mik. 5:1, 7, 8.) 24:19 dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa, yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota.”
24:20 Jadi dob ikawahkon halak Amalek, ipungkah ma parsahapanni, nini ma: Parlobei itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu do namin Amalek, tapi dobni magou do ia. (2 Mus. 17:14.) 24:20 Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya: “Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan.”
24:21 Jadi dob ikawahkon halak Keni, ipungkah ma parsahapanni, nini ma: Toguh do namin iananmu anjaha ipajonam asarmu iatas ni dolog batu, (1 Sam. 15:6; Obj. 3.) 24:21 Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya: “Kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu,
24:22 tapi maningon siapkonon do Kain Sadia dokah nari ase boanon ni Assur ho hu habuangan? 24:22 namun orang Keni akan hapus; berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau?”
24:23 Dob ai ipungkah ma parsahapanni, nini ma: Aih, ise ma na tarbahen manggoluh, anggo ipamasa Naibata na sonai? 24:23 Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya: “Celaka! Siapakah yang akan hidup, apabila Allah melakukan hal itu?
24:24 Tapi na roh ma kapal hun pasir ni Kittim, anjaha patundukonni ma Assur pakon Heber; tapi ai pe maningon magou do. (1 Makk. 1:1.) 24:24 Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber, lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan.”
24:25 Dob ai bingkat ma si Bileam, mulak hubani iananni hinan; si Balak pe idalani ma dalanni. (bd. 31:8, 16.) 24:25 Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya; dan Balak pun pergilah juga.
<< Bilangan 23 Bilangan 25 >>