Bilangan 23

23:1 Dob ai nini si Bileam ma hubani si Balak: Pajongjong ma bangku ijon pitu anjap-anjap, anjaha pasirsir ma bangku ijon pitu lombu pakon pitu biri-biri tunggal. 23:1 Lalu berkatalah Bileam kepada Balak: “Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah bagiku di sini tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan.”
23:2 Jadi ibahen si Balak ma romban hubani hata ni si Bileam; jadi igalangkon si Balak pakon si Bileam ma sada lombu pakon sada biri-biri tunggal iatas ni ganup anjap-anjap ai. 23:2 Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.
23:3 Dob ai nini si Bileam ma hubani si Balak: Padohor ma jongjong hulambung ni galangan situtungon in, ase laho ahu, andohar ialo-alo Jahowa ahu; anjaha hata na ijai pinatalarni bangku, ai do patugahonku bamu. Dob ai laho ma ia hu sada buntu-buntu na leseng. 23:3 Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak: “Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi; mungkin TUHAN akan datang menemui aku, dan perkataan apa pun yang dinyatakan-Nya kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu.” Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul.
23:4 Dob ai pajumpah ma Naibata pakon si Bileam, jadi nini si Bileam ma: Domma pala hupajongjong pitu anjap-anjap anjaha hugalangkon sada lombu pakon sada biri-biri tunggal bani ganup anjap-anjap ai. 23:4 Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepada-Nya: “Ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah.”
23:5 Dob ai inahkon Jahowa ma sada hata hu pamangan ni si Bileam, anjaha nini ma: Mulak ma ho hubani si Balak, anjaha sonon do hatahononmu. 23:5 Kemudian TUHAN menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman: “Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian.”
23:6 Jadi dob mulak ia hubani raja ai, tonggor ma, jongjong ope ia ilambung ni galangan situtungon ai rap pakon ganup kopala-kopala ni Moab. 23:6 Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab.
23:7 Dob ai ipungkah si Bileam ma marsahap, nini ma: Hun Aram ialopi si Balak, raja ni Moab ahu, humbani dolog na hampit hapoltakan: Roh ma ham, burai ma si Jakob bangku, roh ma ham, papai ma Israel! 23:7 Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya: “Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur: Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel.
23:8 Naha ma tarbuari ahu na so binuraan ni Naibata? Naha ma tarpapai ahu na so pinapaan ni Naibata? 23:8 Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk TUHAN?
23:9 Ai hun pakpak ni dolog huidah ia, hun buntu-buntu hutatap ia. Tonggor ma, sada bangsa na pulou marianan, anjaha na so masuk bilangan itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu. 23:9 Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir.
23:10 Ise ma na boi mamilangi orbuk ni Jakob, barang na marribu-ribu humbani Israel? Songon parmatei ni parpintor ma namin parmateihu, anjaha ajalhu songon ajalni ai ma namin. (1 Mus. 13:16; 4 Mus. 31:8.) 23:10 Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka!”
23:11 Dob ai nini si Balak ma hubani si Bileam: Ai aha do na binahenmu on bangku? Laho mamurai musuhku do mambahen na husuruh mangalopi ham, hape tonggor ma, sai inunut ham do mamasu-masu sidea. 23:11 Lalu berkatalah Balak kepada Bileam: “Apakah yang kaulakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka.”
23:12 Nini si Bileam ma mambalosi: Ai lang maningon dingaton ni uhurhu do hata na ninahkon ni Jahowa hubagas pamanganku laho mangkatahon? (bd. 22:38.) 23:12 Tetapi ia menjawab: “Bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh TUHAN ke dalam mulutku?”
23:13 Dob ai nini si Balak ma hubani: Eta ma hita laho bani ianan na legan, ase boi tataponmu sidea hunjai; pitah sidohoranni ope humbani sidea na niidahmu ai, seng ganup sidea ope na niidahmu ai; jadi burai ham ma sidea bangku hunjai. 23:13 Lalu Balak berkata kepadanya: “Baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu; engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kaulihat; serapahlah mereka dari situ bagiku.”
23:14 Dob ai iarahkon ma ia hu ladang Zofrim, hu pakpak ni Pisga, anjaha ipajongjong ma use pitu anjap-anjap, anjaha igalangkon sada lombu pakon sada biri-biri tunggal bani ganup anjap-anjap ai. 23:14 Lalu dibawanyalah dia ke Padang Pengintai, ke puncak gunung Pisga; ia mendirikan tujuh mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.
23:15 Nini si Bileam ma hubani si Balak: Padohor ham ma jongjong hujon, hulambung ni galangan situtungon on, laho ma anggo ahu hujai mangalo-alo Jahowa. 23:15 Kemudian berkatalah ia kepada Balak: “Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan TUHAN di situ.”
23:16 Dob ai pajumpah ma Jahowa pakon si Bileam, anjaha inahkon ma hatani hubagas pamanganni, anjaha nini ma: Mulak ma ho hubani si Balak anjaha sonon do hatahononmu. 23:16 Lalu TUHAN menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman: “Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian.”
23:17 Dob ai mulak ma ia hubani, anjaha tonggor ma, jongjong ope ia ilambung ni galangan situtungonni ai rap pakon kopala-kopala ni Moab. Nini si Balak ma hubani: Aha do na hinatahon ni Jahowa? 23:17 Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya: “Apakah yang difirmankan TUHAN?”
23:18 Dob ai ipungkah ma mangkatahon hatani, nini ma: Jongjong ma ham, alo Balak, anjaha tonggor ma; patarei ma pinggolmu bangku, ham alo anak ni si Zippor. 23:18 Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: “Bangunlah, hai Balak, dan dengarlah; pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor.
23:19 Anggo Naibata sedo jolma na ra marladung, barang anak ni jolma na ra manolsoli dirini. Mintor hatahononni ma, lang bahenonni sonai?(1 Sam. 15:29.) 23:19 Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
23:20 Tonggor ma, domma iparentahkon ahu mamasu-masu, mintor naha ma tarbahen ahu manlanglangi, anggo domma Ia mamasu-masu? 23:20 Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya.
23:21 Seng dong iidah hajahaton bani Jakob, anjaha seng dong hangaluton iidah bani Israel. Jahowa Naibatani do hasomanni, anjaha surak-surak ni sada raja do itongah-tongahni. 23:21 Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. TUHAN, Allah mereka, menyertai mereka, dan sorak-sorak karena Raja ada di antara mereka.
23:22 Domma iarahkon Naibata sidea luar hun Masir, anjaha songon tanduk ni badak do in bani sidea. 23:22 Allah, yang membawa mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan,
23:23 Ai seng marguna partabason mangimbang Jakob, anjaha lang marguna partondungon mangimbang Israel. Hatahononkon do bani panorangni hubani Jakob pakon hubani Israel: Banggal ni in pambahenan ni Naibata. 23:23 sebab tidak ada mantera yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah:
23:24 Tonggor ma, jongjong do bangsa ai songon singa boru-boru, anjaha padirgakonni dirini songon singa tunggal. Seng anjai manggompang ia, anggo lang lobei mangankon sorohan, anjaha isobur daroh ni na binunuhni. (bd. 24:9.) 23:24 Lihat, suatu bangsa, yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya, sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya.”
23:25 Dob ai nini si Balak ma hubani si Bileam: Anggo na so tarbahen ham do mamurai sidea, ulang ma sai nunut mamasu-masu sidea. 23:25 Lalu berkatalah Balak kepada Bileam: “Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya.”
23:26 Nini si Bileam ma mambalosi si Balak: Ai lang domma huhatahon bamu: Sagala na hinatahon ni Naibata, ai do sibahenonku. (ay. 12.) 23:26 Tetapi Bileam menjawab Balak: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Segala yang akan difirmankan TUHAN, itulah yang akan kulakukan.”
23:27 Dob ai nini si Balak ma hubani si Bileam: Eta ma, ase hubobahon ham bani ianan na legan, ra marosuh do Naibata buraanmu sidea bangku hunjai. 23:27 Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam: “Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain; mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu.”
23:28 Jadi iarahkon si Balak ma si Bileam hu pakpak ni Peor, ai ma panatapan halimisan. (bd. 25:3.) 23:28 Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap Padang Belantara.
23:29 Dob ai nini si Bileam ma hubani si Balak: Pajongjong ma bangku ijon pitu anjap-anjap anjaha pasirsir pitu lombu pakon pitu biri-biri tunggal. 23:29 Berkatalah Bileam kepada Balak: “Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah di sini bagiku tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan.”
23:30 Jadi ibahen si Balak ma romban hubani hata ni si Bileam, gabe igalangkon ma sada lombu pakon sada biri-biri tunggal bani ganup anjap-anjap ai. 23:30 Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.
<< Bilangan 22 Bilangan 24 >>