Bilangan 22

22:1 Dob ai bingkat ma halak Israel anjaha marsaran ma sidea bani pamah ni Moab, i dipar ni Jordan, tontang ni Jeriko. 22:1 Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yerikho.
22:2 Jadi dob iidah si Balak, anak ni si Zippor, haganup na dob binahen ni halak Israel hubani halak Amori, 22:2 Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori.
22:3 gobir tumang ma Moab dompak bangsa ai, halani buei ni sidea; mabiar ma Moab halani halak Israel ai. 22:3 Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel.
22:4 Dob ai nini Moab ma hubani pangintuai ni Midian: Bois ma dilaton ni tumpuan ai haganup na inggot banta, songon pandilat ni lombu jonggi bani poyon-poyon na i ladang. Si Balak, anak ni si Zippor do ijia raja i Moab. 22:4 Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian: “Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang.” Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab.
22:5 Dob ai isuruh ma suruhanni marayak si Bileam, anak ni si Beor, hu Pethor, na bani bah Eprat, hu tanoh ni anak ni bangsani, laho mandilosi, nini ma: Tonggor ma, domma luar sada bangsa hun Masir; domma irongkob ganup tanoh in, domma marsaran sidea patontang pakon ahu. (Jos. 24:9; Mika. 6:5.) 22:5 Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia, dengan pesan: “Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir; sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku.
22:6 On pe, roh ma ho, papai ma bangku bangsa on, ai gogohan do sidea ase ahu; ra tartaluhon ahu do bangsa in anjaha tarusir ahu sidea hun tanoh on; ai hubotoh do barang ise na pinasu-pasumu dapotan pasu-pasu do, anjaha barang ise na pinapaanmu hona papa do. 22:6 Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat dari padaku; mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu: siapa yang kauberkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kaukutuk, dia kena kutuk.”
22:7 Jadi laho ma kopala ni Moab pakon kopala ni Midian rap pakon upah partondungon ibagas tangan ni sidea; das ma sidea hubani huta ni si Bileam, anjaha ipadas sidea ma bani hata ni si Balak. (2 Pet. 2:15.) 22:7 Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung; setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak.
22:8 Dob ai nini ma hubani sidea: Marborngin ma nasiam ijon saborngin on, ase hubere balos hubani nasiam, marguru hubani na hinatahon ni Jahowa bangku; jadi tading ma kopala ni Moab rap pakon si Bileam. 22:8 Lalu berkatalah Bileam kepada mereka: “Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku.” Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam.
22:9 Dob ai roh ma Naibata marayak si Bileam, nini ma: Ise do halak on na rap pakon ho? 22:9 Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman: “Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?”
22:10 Nini si Bileam ma hubani Naibata: Si Balak, anak ni si Zippor, raja ni Moab, na marsuruh ai bangku, mangkatahon: 22:10 Dan berkatalah Bileam kepada Allah: “Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan:
22:11 Tonggor ma, domma luar sada bangsa hun tanoh Masir anjaha irongkob ganup tanoh in; on pe roh ma, papai ma sidea bangku; ra tolap do ahu mamorang sidea ampa mangusir sidea. 22:11 Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya; karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.”
22:12 Tapi nini Naibata ma hubani si Bileam: Seng bulih laho ho rap pakon sidea anjaha seng bulih papaanmu bangsa in, ai na pinasu-pasu do sidea. 22:12 Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam: “Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.”
22:13 Dob ai girah ma si Bileam puho patarni ai, anjaha nini ma hubani raja paidua ni si Balak: Mulak ma nasiam hu tanohnasiam, ai manjua do Jahowa manlopas ahu laho rap pakon nasiam. 22:13 Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak: “Pulanglah ke negerimu, sebab TUHAN tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.”
22:14 Dob ai bingkat ma kopala-kopala ni Moab, anjaha das ma sidea hubani si Balak, nini ma: Manjua do si Bileam mardalan odor pakon hanami. 22:14 Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka: “Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.”
22:15 Iulaki si Balak ma use marsuruh kopala-kopala bueinan anjaha sangapan ase na parlobei ai. 22:15 Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama.
22:16 Jadi dob das sidea hubani si Bileam, nini sidea ma bani: Sonon do hata ni si Balak, anak ni si Zippor: Sai ulang ma ho ra langlangan mardalan marayak ahu, 22:16 Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya: “Beginilah kata Balak bin Zipor: Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku,
22:17 ai sai na marsangap tumang do ho bahenonku, anjaha barang aha pe sihatahononmu hubangku, sai bahenonku do in. Antong, sai roh ma ho, anjaha papai ma bangku bangsa on. 22:17 sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apa pun yang kauminta dari padaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah, dan serapahlah bangsa itu bagiku.”
22:18 Tapi nini si Bileam ma mambalosi juak-juak ni si Balak: Porini pe gok rumahni pirak pakon omas ibere si Balak bangku, seng tarlanggar ahu hata ni Jahowa, Naibatangku, laho mangkorjahon pahara na etek barang na banggal. (1 Raj. 13:8.) 22:18 Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak: “Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah TUHAN, Allahku.
22:19 On pe, ijon ma nasiam saborngin on, ase hubotoh, atap aha pe hata ni Jahowa bangku. 22:19 Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan TUHAN kepadaku.”
22:20 Dob ai roh ma Naibata bornginni ai marayak si Bileam, anjaha nini ma hubani: Halani na dob roh halak in marayak ho, laho ma ho mardalan odor pakon sidea; tapi pitah na huhatahon bam, ai do na bulih bahenonmu. 22:20 Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya: “Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan Kufirmankan kepadamu harus kaulakukan.”
22:21 Patarni ai puho ma si Bileam, anjaha ipalanai ma halode boru-boruni, anjaha laho ma ia rap pakon kopala-kopala ni Moab. 22:21 Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab.
22:22 Tapi gajak ma ringis ni Jahowa halani na laho ai ia; anjaha jongjong ma malekat ni Jahowa itongah dalan sihol mangolatsi. Tapi ajak do ia bani halodeni, anjaha dua halak jabolonni mangkasomanisi. 22:22 Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah Malaikat TUHAN di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia.
22:23 Dob ai iidah halode ai ma malekat ni Jahowa jongjong itongah dalan pakon podang na sintak ibagas tanganni, jadi manlembang ma halode ai hun dalan laho hu ladang, tapi ilonsingi si Bileam ma halode ai paulakkon hu dalan ai namin. (1 Mus. 3:24; Jos. 5:13.) 22:23 Ketika keledai itu melihat Malaikat TUHAN berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangan-Nya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan.
22:24 Dob ai jongjong ma malekat ni Jahowa bani dalan na iholang-kolang ni pohon anggur ai, anjaha parik do angkup. 22:24 Kemudian pergilah Malaikat TUHAN berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah-menyebelah.
22:25 Jadi dob iidah halode ai malekat ni Jahowa, ihapitkon ma ia hu parik ai, gabe magusgus ma nahei ni si Bileam hu parik ai; jadi inunut ma manlonsingi halode ai. 22:25 Ketika keledai itu melihat Malaikat TUHAN, ditekankannyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula.
22:26 Dob ai mardalan ma malekat ni Jahowa hu lobeihon laho jongjong bani ianan na sompit tumang, seng dong dalan parhusoranni hu siamun barang hu sambilou. 22:26 Berjalanlah pula Malaikat TUHAN terus dan berdirilah Ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri.
22:27 Dob iidah halode ai malekat ni Jahowa, gompang ma ia itoruh ni si Bileam; jadi roh ma ringis ni si Bileam, gabe ilonsingi ma halode ai bani tungkotni. 22:27 Melihat Malaikat TUHAN meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat.
22:28 Ibuha Jahowa ma babah ni halode ai, gabe nini ma hubani si Bileam: Aha hubahen bamu, ase ilonsingi ham ahu domma pala tolu hali? (2 Pet. 2:16.) 22:28 Ketika itu TUHAN membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam: “Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga kali?”
22:29 Dob ai nini si Bileam ma hubani halode ai: Halani na iparguro-gurohonmin ahu; ambit adong podang i tanganku, maningon bunuhonku do ho sonari. 22:29 Jawab Bileam kepada keledai itu: “Karena engkau mempermain-mainkan aku; seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang.”
22:30 Nini halode ai ma mambalosi si Bileam: Ai lang ahu do namin halodemu, na dob niajakmu sadokah ham manggoluh ronsi sadari on? Ai somal do ahu mambahen sonin bamu? Nini si Bileam ma: Lang namin. 22:30 Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam: “Bukankah aku ini keledaimu yang kautunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?” Jawabnya: “Tidak.”
22:31 Dob ai ipatonggor Jahowa ma mata ni si Bileam, jadi iidah ma malekat ni Jahowa jongjong itongah dalan manjolom podang na sinintak ibagas tanganni; jadi ipaunduk si Bileam ma uluni, lanjar manrogop ma ia marsombah. 22:31 Kemudian TUHAN menyingkapkan mata Bileam; dilihatnyalah Malaikat TUHAN dengan pedang terhunus di tangan-Nya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud.
22:32 Nini malekat ni Jahowa ai ma bani: Mase ma ilonsingi ho halodemin, domma pala tolu hali? Tonggor ma, ahu do na luar mangimbang ho, ai salah do na nilangkahkonmin; 22:32 Berfirmanlah Malaikat TUHAN kepadanya: “Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandangan-Ku menuju kepada kebinasaan.
22:33 iidah halode in do Ahu, gabe manlembang hun lobeihu pala tolu hali. Ambit lang manimbil ia hun lobeihu, domma hubunuh ho, tapi anggo halode ai pagoluhonku do. 22:33 Ketika keledai ini melihat Aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapan-Ku; jika ia tidak menyimpang dari hadapan-Ku, tentulah engkau yang Kubunuh pada waktu itu juga dan dia Kubiarkan hidup.”
22:34 Dob ai nini si Bileam ma hubani malekat ni Jahowa: Domma mardousa ahu, ai lang na hubotoh ham jongjong itongah dalan sihol mangolat ahu. On pe, anggo na bajan do on nini uhurmu, age mulak ahu. 22:34 Lalu berkatalah Bileam kepada Malaikat TUHAN: “Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui, bahwa Engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di mata-Mu, aku mau pulang.”
22:35 Dob ai nini malekat ni Jahowa ma hubani si Bileam: Laho ma ho rap pakon ganup dalahi in; tapi pitah hata na huhatahon bam, ai do hatahononmu. Jadi laho ma si Bileam rap pakon gamot-gamot ni si Balak. 22:35 Tetapi Malaikat TUHAN berfirman kepada Bileam: “Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan Kukatakan kepadamu harus kaukatakan.” Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu.
22:36 Jadi dob ibogei si Balak na dob roh si Bileam, luar ma ia mangalo-alosi das hu Ir-Moab, na martopihon Arnon, bani parbalogan ni tanohni. 22:36 Ketika Balak mendengar, bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke Kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu.
22:37 Dob ai nini si Balak ma hubani si Bileam: Ai lang domma husuruh suruhanku marayak ham laho mangalopi ham namin? Mase ma lang mintor roh ham hubangku? Na so tolap do gakni ahu pasangapkon ham? 22:37 Dan berkatalah Balak kepada Bileam: “Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?”
22:38 Dob ai nini si Bileam ma mambalosi si Balak: Tonggor ma, domma roh ahu marayak ham! On pe, mintor tarbahen ahu ma mangkatahon barang aha? Hata na ninahkon ni Naibata hubagas pamanganku, ai do na maningon hatahononku. 22:38 Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak: “Ini aku sudah datang kepadamu sekarang; tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan.”
22:39 Dob ai laho ma si Bileam rap pakon si Balak, gabe das ma sidea hu Kirjat-Huzzot. 22:39 Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat-Huzot.
22:40 Dob ai igalangkon si Balak ma lombu pakon biri-biri, anjaha itongoskon ma hunjai parbagianan ni si Bileam pakon kopala-kopala na rap pakonsi. 22:40 Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia.
22:41 Jadi patarni ai, iarahkon si Balak ma si Bileam tangkog hu Bamot-Baal, anjaha hunjai ma itatap deba humbani bangsa ai. (bd. 23:28.) 22:41 Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel.
<< Bilangan 21 Bilangan 23 >>