Bilangan 21

21:1 Jadi dob ibogei si Arad, raja ni halak Kanaan, na marianan i tanoh dangsina, na dob roh halak Israel hun dalan na hun Atarim, gabe iporang ma halak Israel, pala itaban deba humbani sidea. 21:1 Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di Tanah Negeb, mendengar, bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan dari pada mereka.
21:2 Dob ai marbagah-bagah ma halak Israel hubani Jahowa: Anggo iondoskon Ham bangsa on hubagas tanganku, sai siapkononku do sagala huta ni sidea ai. (5 Mus. 13:16; Jos. 6:17; Panguh. 1:17; 1 Sam. 15:3.) 21:2 Maka bernazarlah orang Israel kepada TUHAN, katanya: “Jika Engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa.”
21:3 Jadi ibalosi Jahowa ma sora ni halak Israel, iondoskon ma halak Kanaan ai hubani sidea, gabe isiapkon halak Israel ma sidea, ronsi huta ni sidea, anjaha ibaen ma goran ni huta ai Horma. (bd. 14:45.) 21:3 TUHAN mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu; kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma.
21:4 Jadi bingkat ma sidea hun dolog Hor, laho dompak laut Sigerger, sihol manginggoti nagori ni halak Edom; gabe lang sabar be bangsa ai itongah dalan. (bd. 11:1-6; 14:2.) 21:4 Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan.
21:5 Dob ai marungut-ungut ma bangsa ai hubani Naibata pakon hubani si Musa: Mase ma arahkononmu hanami tangkog hun Masir, ase matei hanami i halimisan on? Ai seng dong ruti barang bah ijon, ai domma maginei-ginei uhurnami mangidah ruti na magoyak-goyak on. 21:5 Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa: “Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak.”
21:6 Dob ai isuruh Jahowa ma hu tongah-tongah ni bangsa ai ulog darih, na mamaguti bangsa ai, gabe marmateian ma buei humbani halak Israel. (1 Kor. 10:9.) 21:6 Lalu TUHAN menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
21:7 Dob ai roh bei ma bangsa ai marayak si Musa anjaha nini ma: Domma mardousa hanami dompak Jahowa pakon bamu, martonggo ma ham hubani Jahowa, ase ipadaoh humbennami ulog darih on. Jadi martonggo ma si Musa mangapiti bangsa ai. 21:7 Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata: “Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan TUHAN dan engkau; berdoalah kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya ular-ular ini dari pada kami.” Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu.
21:8 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Pauli ma sada ulog darih, anjaha nahkon ma ai bani sada tiang, jadi anggo adong barang ise na pinagut ni ulog ai anjaha mangkawah hujai, jadi manggoluh ma ia. (Joh. 3:14.) 21:8 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup.”
21:9 Dob ai ipauli si Musa ma sada ulog humbani tombaga, anjaha inahkon ma ai hubani sada tiang, jadi anggo adong barang ise na pinagut ni ulog ai, anjaha itonggor dompak ulog tombaga ai, jadi manggoluh ma ia. 21:9 Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
21:10 Dob ai bingkat ma halak Israel hunjai anjaha marsaran ma sidea i Obot. 21:10 Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot.
21:11 Dob ai bingkat ma use sidea hun Obot anjaha marsaran i Iye Abarim, i halimisan tontang ni Moab, hampit hapoltakan. 21:11 Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab.
21:12 Bingkat ma use sidea hunjai, anjaha marsaran ma sidea i habungan Sared. 21:12 Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zered.
21:13 Bingkat ma use sidea hunjai anjaha marsaran ma i dipar ni bah Arnon, na i halimisan, na marsumbul i nagori ni halak Amori, na gabe parbalogan ni Moab pakon Amori. 21:13 Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori.
21:14 Halani ai do ase tarsurat ibagas buku porang ni Jahowa: Wahab i Supa pakon habungan ni Arnon, (Jos. 10:13.) 21:14 Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan TUHAN: “Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon,
21:15 pakon raboyon ni habungan, na ampar ronsi ianan ni Ar, anjaha mangunsande bani parbalogan ni Moab. 21:15 dan lereng lembah-lembah; lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab.”
21:16 Bingkat ma use sidea hunjai hu Beer, ai ma parigi na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa: Patumpu ma bangsa in, ase hubere bah inumon hubani sidea. 21:16 Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana TUHAN berfirman kepada Musa: “Kumpulkanlah bangsa itu, maka Aku akan memberikan air kepada mereka.”
21:17 Ijia ma idodingkon halak Israel doding on: Sirnip ma ho, alo parigi! Dodingkon ma in marsibalos-balosan! 21:17 Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini: “Berbual-buallah, hai sumur! Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja,
21:18 Parigi na hinurak ni sagala kopala, na pinungkor ni na sangap ni bangsa in marhitei tungkot ni sidea. Dob ai bingkat ma use sidea hun halimisan ai hu Mathana, 21:18 yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka.” Dan dari padang gurun mereka ke Matana;
21:19 hun Mathana hu Nahaliel, hun Nahaliel hu Bamot, 21:19 dari Matana ke Nahaliel; dari Nahaliel ke Bamot;
21:20 hun Bamot hu habungan na i ladang ni Moab, na patongtang pakon pakpak ni Pisga, panatapan hampit halimisan. 21:20 dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap Padang Belantara.
21:21 Dob ai isuruh Israel ma suruhanni marayak si Sihon, raja ni halak Amori, nini ma: (5 Mus. 2:26-37.) 21:21 Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan:
21:22 Mahua palopas ham ma ahu mamontas hun tanohmu, lang pe manlembang hanami hu ladang barang hu pohon anggur; lang pe iinum hanami bah ni parigi, dalan na bolon in pe idalani hanami paima salpu ibontas hanami nagorimu. (bd. 20:17.) 21:22 “Izinkanlah kami melalui negerimu; kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, kami tidak akan minum air sumurmu, di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu.”
21:23 Tapi seng ipalopas si Sihon halak Israel mamontas hun nagori ni sidea. Ipatumpu ma ganup bangsani, anjaha luar ma mangimbang Israel hu halimisan, anjaha dob das hu Jahaz, iporang ma halak Israel. 21:23 Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya, bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel.
21:24 Tapi italuhon Israel do ia marhitei mata ni podang, anjaha isoluk ma nagorini singgan ni Arnon ronsi Jabok, das hubani halak Amon, ai toguh do parbalogan ni halak Amon. 21:24 Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada bani Amon, sebab batas daerah bani Amon itu kuat.
21:25 Italuhon Israel ma ganup huta ai, anjaha marianan ma Israel i huta ni halak Amori, i Hesbon pakon ganup dusunni inggot. 21:25 Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesybon dan segala anak kotanya.
21:26 Ai Hesbon do huta ni si Sihon, raja ni halak Amori, na dob mamorang raja ni halak Moab, anjaha na dob mangayob ganup tanohni hun tanganni das hu Arnon. 21:26 Sebab Hesybon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori; raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon.
21:27 Halani ai do ase ihatahon pandoding parumpasa: Roh ma hu Hesbon, gabe pinauli anjaha pinatoguh ma huta ni si Sihon. 21:27 Itulah sebabnya penyair-penyair berkata: “Datanglah ke Hesybon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu!
21:28 Ai apuy do luar hun Hesbon, dilah ni apuy hun huta ni si Sihon. Ai ma na mamboiskon Ar i Moab, pangisi ni tanoh dolog Arnon na i topini. 21:28 Sebab api keluar dari Hesybon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Ar-Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon.
21:29 Hona papa ma ho Moab! Magou ma ho, alo halak Kamos! Domma ibahen anakni gabe sidakdakan ni musuh, anjaha boruni taban-taban bani si Sihon, raja ni halak Amori. (Panguh. 11:24; 1 Raj. 11:7.) 21:29 Celakalah engkau, ya Moab; binasa engkau, ya bangsa Kamos! Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori.
21:30 Domma itembaki hanami sidea, magou do Hesbon das hu Dibon; domma iparseda hanami ai das hu Noya, pala ronsi Medeba marhitei apuy. 21:30 Kita telah menembaki mereka, Hesybon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba.”
21:31 Jadi marianan ma halak Israel i tanoh ni halak Amori. 21:31 Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori.
21:32 Dob ai isuruh si Musa ma na mangkahapi Jaesar; ipatunduk sidea ma ai ampa sagala dusunni, anjaha iusir ma halak Amori na marianan ijai. 21:32 Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer, mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ.
21:33 Dob ai marhusor ma sidea anjaha tangkog mardalan hu Basan; jadi luar ma si Og, raja ni Basan, manjumpahkon sidea, mambobahon ganup bangsani laho marporang i Edrei. (5 Mus. 3:1-11.) 21:33 Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan, beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang.
21:34 Nini Jahowa ma hubani si Musa: Ulang ho mabiar mangidahsi, ai domma huondoskon ia hubagas tanganmu pakon bangsani ronsi nagorini; bahen ma bani songon na dob binahenmu hubani si Sihon, raja ni halak Amori, na marianan i Hesbon. (Ps. 136:17-22.) 21:34 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: “Janganlah takut kepadanya, sebab Aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kaulakukan kepadanya seperti yang kaulakukan kepada Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesybon.”
21:35 Jadi ipatunduk sidea ma ia pakon anakni ampa ganup bangsani, sahalak pe lang dong tading bani, anjaha isoluk sidea ma tanoh ni ai. 21:35 Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas; lalu mereka menduduki negerinya.
<< Bilangan 20 Bilangan 22 >>