Bilangan 20

20:1 Dob ai das ma halak Israel, ganup tumpuan ai tene hu halimisan Sin bani bulan sada, anjaha marsaran ma bangsa ai i Kades; matei ma si Mirjam ijai, lanjar itanom ijai. (bd. 13:21.) 20:1 Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin, dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miryam di situ dan dikuburkan di situ.
20:2 Dob ai hurangan bah ma tumpuan ai, jadi rongom ma sidea roh marayak si Musa pakon si Aron. (2 Mus. 17:1-7.) 20:2 Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun,
20:3 Ipungkah bangsa ai ma partinggilan dompak si Musa, nini sidea ma: Ambit rotap ma namin hosahnami sanggah na matei saninanami ilobei ni Jahowa. 20:3 dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya: “Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan TUHAN!
20:4 Mase ma arah-arahonnima kuria ni Jahowa hu halimisan on, ase matei hanami ijon rap pakon pinahannami? 20:4 Mengapa kamu membawa jemaah TUHAN ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ?
20:5 Anjaha mase ma arahkononnima hanami tangkog hun Masir, laho mamboan hanami bani ianan na masambor on? Seng dong ijon gandum, hayu ara barang hayu anggur barang hayu dalima; gari bah inumon seng dong jumpah. 20:5 Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?”
20:6 Dob ai laho ma si Musa pakon si Aron hun lobei ni kuria ai, hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha manrogop ma sidea. Dob ai taridah ma hamuliaon ni Jahowa bani sidea. (bd. 14:10.) 20:6 Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada mereka.
20:7 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 20:7 TUHAN berfirman kepada Musa:
20:8 Buat ma tungkot ai, patumpu ma kuria in, ho pakon abangmu si Aron, dob ai parsahapkon hanima ma dolog batu ai, ilobei ni mata ni sidea, ase ibere bahni; sonai ma paluaronmu bah hun dolog batu ai hubani sidea; sonai ma bereonmu minum kuria in pakon pinahanni. 20:8 “Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya; demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya.”
20:9 Dob ai ibuat si Musa ma tungkot ai hun lobei ni Jahowa, songon na tinonahkonni ai hubani. 20:9 Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya kepadanya.
20:10 Ipatumpu si Musa pakon si Aron ma kuria in hulobei ni dolog batu ai, anjaha nini ma hubani sidea: Bogei ma, nasiam sipanggeori! Tarpaluar do bah bani nasiam hun dolog batu on? (Ps. 106:33.) 20:10 Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka: “Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?”
20:11 Dob ai ipagostong si Musa ma tanganni anjaha ibogbog ma dolog batu ai marhitei tungkotni ai dua hali; jadi luar ma bah buei tumang, gabe minum ma kuria ai ampa pinahanni. 20:11 Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
20:12 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon hubani si Aron: Halani na so porsaya ai hanima bangku, laho papansingkon Ahu namin ilobei ni halak Israel, halani ai seng be hanima mangarahkon kuria on das hu tanoh, na dob hulayak-layakkon bani sidea namin. (bd. 27:14; 5 Mus. 1:37; 3:26; 4:21; 32:51.) 20:12 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: “Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka.”
20:13 Ai ma bah Meriba, halani ijai itinggili halak Israel Jahowa, anjaha Ia papansing dirini itongah-tongah ni sidea. (Ps. 81:8.) 20:13 Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan TUHAN dan Ia menunjukkan kekudusan-Nya di antara mereka.
20:14 Dob ai isuruh si Musa ma suruhanni hun Kades marayak raja ni halak Edom: Sonon do hata ni anggimu halak Israel: Ibotoh ham do ganup sitaronon na idagei hanami; (5 Mus. 23:8.) 20:14 Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesh kepada raja Edom dengan pesan: “Beginilah perkataan saudaramu Israel: Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami,
20:15 sonaha ompungnami tuad hu tanoh Masir, anjaha hanami dokah marianan i tanoh Masir, anjaha bajan do pangarsik-arsik ni halak Masir bennami pakon bani ompungnami. 20:15 bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir;
20:16 Jadi doruh-doruh ma hanami bani Jahowa, gabe itangar ma soranami, anjaha isuruh sada malekat, anjaha iarahkon ma hanami luar hun Masir; anjaha tonggor ma, domma i Kades hanami nuan, sada huta bani parbalogan ni tanohmu. (2 Mus. 23:20.) 20:16 bahwa kami berteriak kepada TUHAN, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu.
20:17 Mahua palopas ham ma hanami mamontas hun nagorimu. Lang pe hanami mardalan hun ladang barang pohon anggurmu, anjaha lang pe iinum hanami bah hun parigi; dalan na bolon in pe idalani hanami, lang pe manirpang hanami hu siamun barang hu sambilou, paima salpu ibontas hanami nagorimu. (bd. 21:22.) 20:17 Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu; kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu dan kami tidak akan minum air sumurmu; jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu.”
20:18 Tapi nini raja ni Edom ma hubani: Seng bulih bontasonmu nagoringku, ase ulang luar ahu mangimbang ho marhasoman podang. 20:18 Tetapi orang Edom berkata kepada mereka: “Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang!”
20:19 Dob ai nini halak Israel ma hubani: Dalan na bolon in pe dalanannami, anjaha anggo iinum hanami humbani bahmu, hanami pakon pinahannami, igalar hanami pe in; pitah mamontas, mardalan nahei do hanami, seng dong na legan. 20:19 Lalu berkatalah orang Israel kepadanya: “Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja.”
20:20 Tapi nini ma: Seng bulih bontasonmu! Anjaha luar ma raja ni Edom mangolat sidea rap pakon buei balani ni gopas marsinjata. 20:20 Tetapi jawab mereka: “Tidak boleh kamu lalu.” Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat.
20:21 Ase sonai ma pangengkar ni raja ni Edom palopas halak Israel mamontas hun nagorini, jadi manlembang ma halak Israel manlembangisi. 20:21 Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya.
20:22 Dob ai bingkat ma sidea hun Kades, gabe das ma ganup kuria ni halak Israel hu dolog Hor. 20:22 Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke gunung Hor.
20:23 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon hubani si Aron, i bona ni dolog Hor, bani parbalogan ni tanoh Edom: 20:23 Lalu berkatalah TUHAN kepada Musa dan Harun dekat gunung Hor, di perbatasan tanah Edom:
20:24 Patumpuon ma anggo si Aron hubani bangsani, seng bulih ia masuk hu tanoh, na dob hubere bani halak Israel, halani na ilanggar hanima hatangku i lambung ni bah Meriba. 20:24 “Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titah-Ku dekat mata air Meriba.
20:25 Arahkon ma si Aron pakon si Eleasar, anakni ai, anjaha bobanon ma sidea tangkog hu dolog Hor; 20:25 Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung Hor;
20:26 tanggali ma pakeianni ai humbani si Aron, anjaha sorungkon ma ai hubani si Eleasar, anakni ai; patumpuon ma si Aron hubani bangsani anjaha matei ijai. (3 Mus. 21:10.) 20:26 tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana.”
20:27 Jadi ibahen si Musa ma songon na tinonahkon ni Jahowa, tangkog ma sidea hu dolog Hor, ituludkon ganup na sakuria ai. 20:27 Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN. Mereka naik ke gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya.
20:28 Dob ai itanggali si Musa ma pakeian ai humbani si Aron, anjaha isorungkon ma ai hubani si Eleasar, anakni ai; jadi matei ijai ma si Aron i pakpak ni dolog ai. Dob ai tuad ma si Musa pakon si Eleasar hun dolog ai. (bd. 33:38; 5 Mus. 10:6.) 20:28 Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu.
20:29 Jadi dob iidah ganup kuria ai na dob matei do hape si Aron, gabe itangisi ganup ginompar ni halak Israel ma si Aron, tolu puluh ari dokahni. 20:29 Ketika segenap umat itu melihat, bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun tiga puluh hari lamanya.
<< Bilangan 19 Bilangan 21 >>