Bilangan 19

19:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon hubani si Aron: 19:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
19:2 On ma aturan ni titah na tinonahkon ni Jahowa: Hatahon ma halak Israel, ase itogu sidea bam sada lombu boru-boru sigerger na so marbutak barang marsining, anjaha na so ongga ampei pasangan bani. (3 Mus. 22:20; Heb. 9:23.) 19:2 “Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan TUHAN dengan berfirman: Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk.
19:3 Anjaha maningon ondoskononmu ma ai hubani malim Eleasar, itogu ma ai hudarat ni parsaranan ai, anjaha isayat i lobeini. 19:3 Dan haruslah kamu memberikannya kepada imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa ke luar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam.
19:4 Buaton ni malim Eleasar ai ma deba humbani darohni ai marhitei jari-jarini, anjaha ipispiskon ma deba humbani daroh ai dompak lampo-lampo partumpuan ai pitu hali. (3 Mus. 4:6, 17.) 19:4 Kemudian imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan Kemah Pertemuan sampai tujuh kali.
19:5 Itutung ma lombu ai i lobeini; bobakni, sibukni, pakon darohni rap pakon ginagatni maningon tutungon do; 19:5 Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam; kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya.
19:6 dob ai buaton ni malim ai ma hayu ares pakon hisop ampa bonang sigerger anjaha igijigkon ma ai hu tongah-tongah ni panutungan ni lombu ai. (3 Mus. 14:6.) 19:6 Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu.
19:7 Dob ai taptapon ni malim ai ma pakeianni anjaha paridionni angkulani ibagas bah, dob ai bulih ma ia masuk hu parsaranan ai, tapi maningon butak do ia ronsi bodari. (3 Mus. 16:28.) 19:7 Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam.
19:8 Halak na manutung lombu ai pe, maningon taptaponni do pakeianni bani bah, anjaha paridionni angkulani ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 19:8 Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam.
19:9 Anjaha ipatumpu sada dalahi na dob niuras ma abuan ni lombu ai, anjaha inahkon ma ai hudarat ni parsaranan ai bani sada ianan na pansing; anjaha isimpan ma ai ijai bani halak Israel bahen pulungan ni bah pangurasion, ai galangan pardousaon do ai. 19:9 Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran; itulah penghapus dosa.
19:10 Anjaha dalahi na dob patumpuhon abuan ni lombu ai maningon taptaponni ma pakeianni anjaha butak ma ia ronsi bodari, anjaha gabe aturan na totap ma ai bani halak Israel ampa bani halak panginsolat, na manginsolat itongah-tongah ni sidea. 19:10 Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
19:11 Barang ise na manjamah bangkei ni halak na dob matei, maningon butak ia pitu ari dokahni; 19:11 Orang yang kena kepada mayat, ia najis tujuh hari lamanya.
19:12 maningon urasonni dirini bani bah ai bani ari patoluhon pakon bani ari papituhon, ase pansing ia; tapi anggo seng iurasi dirini bani ari patoluhon pakon bani ari papituhon, seng anjai borsih ia. 19:12 Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh.
19:13 Barang ise na manjamah halak na dob matei, bangkei ni sada halak na dob matei, anjaha seng iurasi dirini, na pabutak ianan ni Jahowa do ia ai, anjaha maningon siapkononkon jolma sisonai ai hun tongah-tongah ni halak Israel, halani na so pinispiskon ai bah pangurasion ai bani; gabe butak do tong ia, longkot ope tong habutakon ai bani. (3 Mus. 15:33.) 19:13 Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan Kemah Suci TUHAN, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel; karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis; kenajisannya masih melekat padanya.
19:14 On ma aturan anggo matei sada halak ibagas lampo-lampo: Ganup na masuk hubagas lampo-lampo ai, anjaha ganup na ibagas lampo-lampo ai, maningon butak do pitu ari dokahni. 19:14 Inilah hukumnya, apabila seseorang mati dalam suatu kemah: setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis tujuh hari lamanya;
19:15 Anjaha sagala gusi, na so marlangkob na sinangkut, butak do ai. 19:15 setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis.
19:16 Anjaha barang ise na manjamah i ladang sada halak na matei binahen ni podang barang bangkei ni sada jolma barang holi-holi ni sada jolma barang sada tanoman, maningon butak ia pitu ari dokahni. 19:16 Juga setiap orang yang di padang, yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis tujuh hari lamanya.
19:17 Maningon buaton ni sidea do bani jolma na butak ai humbani abuan ni galangan pardousaon na dob tinutung ai, anjaha tambahkononkon hujai sada guri-guri bah na mardalan. 19:17 Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir.
19:18 Dob ai buaton ni sada dalahi na pansing ma hisop anjaha isornopkon ma ai hubagas bah ai, anjaha ipispiskon ma ai hubani lampo-lampo ai pakon bani ganup parugas ampa jolma na ibagas ai, pakon hubani jolma na manjamah holi-holi ni na matei barang halak na binunuh, barang bangkei barang tanoman; 19:18 Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu;
19:19 maningon pispison ni halak na susi ai do halak na butak ai bani ari patoluhon pakon papituhon, anjaha bani ari papituhon maningon urasonni do ia humbani dousani, anjaha taptaponni ma pakeianni anjaha maridi ia ibagas bah, gabe pansing ma ia bodari. 19:19 orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam.
19:20 Tapi barang ise halak na butak, hape lang ra ia manguras dirini humbani dousa, maningon siaphononkon do ia hun tongah-tongah ni Kuria in, ai ianan hapansingon ni Jahowa do binutakanni ijai; halani na so pinispishon ai bah pangurasion ai bani, butak do ia. 19:20 Tetapi orang yang telah najis, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus TUHAN; air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis.
19:21 Anjaha aturan na totap ma in sadokah ni dokahni bannima; jolma na mamispiskon bah pangurasion ai pe, maningon taptaponni do pakeianni; anjaha barang ise na manjamah bah pangurasion ai, maningon butak ia ronsi bodari. 19:21 Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
19:22 Anjaha barang aha pe na jinamah ni halak na butak ai, maningon butak do ai, anjaha barang ise na manjamah na butak ai, maningon butak do ia ronsi bodari. 19:22 Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam.”
<< Bilangan 18
Bilangan 20 >>