Bilangan 18

18:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Aron: Maningon ho pakon anakmu ampa ginompar ni bapamu, na rap pakon ho do mamorsan hasalahan, na mardomu hubani ianan bani na mapansing ai; ho ampa anakmu na rap pakon ho do mamorsan na mardomu hubani hamalimon. (2 Mus. 28:38; 3 Mus. 16:32, 33.) 18:1 TUHAN berfirman kepada Harun: “Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus; sedang hanya engkau beserta anak-anakmulah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam.
18:2 Age saninamu humbani marga Levi, marga ni bapamu, maningon boanonmu do hundohor rap pakon ho, ase sidea mangkasomani ho anjaha marugas bam, sanggah ilobei ni lampo-lampo hasaksian ai ho rap pakon anakmu. (bd. 3:6-10.) 18:2 Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum.
18:3 Maningon horjahonon ni sidea do horjamu, pakon horja ni sidea, na mardomu hubani lampo-lampo ai, tapi seng bulih sidea hundohor bani parugas na pansing ai barang hu anjap-anjap ai, ase ulang matei sidea age hanima. 18:3 Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya; hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu.
18:4 Ho do sihasomanan ni sidea mandalankon horja bani lampo-lampo partumpuan ai, bani haganup horja tene bani lampo-lampo ai; tapi anggo halak na legan seng bulih hundohor bennima. 18:4 Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai Kemah Pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu; tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu.
18:5 Maningon hanima do mangkorjahon sihorjahonon bani ianan na pansing ai, pakon sihorjahonon bani anjap-anjap ai, ase ulang be mangonai ringis bani halak Israel. (bd. 17:11.) 18:5 Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka.
18:6 Tonggor ma domma hubuat halak Levi, sanina-nima in hun tongah-tongah ni halak Israel, silayak-layak bennima do sidea, na binere hubani Jahowa, ase ihorjahon sidea horja sihorjahonon bani lampo-lampo in. (bd. 3:12, 45.) 18:6 Sesungguhnya Aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada TUHAN, untuk melakukan pekerjaan pada Kemah Pertemuan;
18:7 Tapi anggo ho pakon haganup anakmu na rap pakon ho, maningon horjahononnima do horja hamalimonnima, na mardomu hubani haganup horja na bani anjap-anjap ai pakon na ipudi ni tirei ai; maningon dalankononnima do horja ai, ai silayak-layak na hulayakkon do bennima jabatan hamalimon in, tapi barang ise halak na legan na roh hundohor, maningon marutang hosah do. (bd. 1:51.) 18:7 tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya; sebagai suatu jabatan pemberian Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu; tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati.”
18:8 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Aron: Tonggor ma, domma hubere hubam humbani galangan na hubangku, ai ma na boi sitebaan; humbani haganup tene na pinapansing ni halak Israel, domma hubere rupeimu ampa anakmu; gabe aturan na totap ma in ronsi sadokah ni dokahni. (3 Mus. 2:3, 10; 6:9-11, 19-22; 7:6-10.) 18:8 Lagi berfirmanlah TUHAN kepada Harun: “Sesungguhnya Aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepada-Ku; semua persembahan kudus orang Israel Kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
18:9 On ma rupeimu humbani na pansing sahalian ai, na so mosog ibahen apuy: Ganup galangan ni sidea, ai ma ganup galangan sipanganon, ganup galangan pardousaon, ampa ganup galangan parsalahan ni sidea, sagala na kinahulhon ni sidea hubangku, gabe na pansing sahalian ma ai bam bani anakmu. 18:9 Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar: segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepada-Ku; itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu.
18:10 Maningon bani ianan na pansing sahalian do ai panganonnima; sagala dalahi bulih do panganonni ai, maningon pansing do ai bam. 18:10 Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya; semua orang laki-laki boleh memakannya; haruslah itu bagian kudus bagimu.
18:11 On pe rupeimu do: Humbani sibere-bere ni sidea na legan, humbani ganup galangan sitatangan ni halak Israel, domma hubere ai bam, hubani anakmu pakon hubani borumu na rap pakon ho; gabe aturan na totap ma ai sadokah ni dokahni; sagala na niuras ibagas rumahmu, bulih do mangankon hunjai. (3 Mus. 10:14.) 18:11 Dan ini pun adalah bagianmu: persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel; semuanya itu Kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya.
18:12 Sagala minak sidearan, sagala anggur sijengesan ronsi omei, limbuah na binere ni sidea hubani Jahowa, domma hubere bam. 18:12 Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada TUHAN, Aku berikan kepadamu.
18:13 Sagala limbuah ni na adong bani tanoh ni sidea, na binoan ni sidea hubani Jahowa, maningon ho do simadasi; barang ise na dob niuras ibagas rumahmu bulih do mangankon hunjai. (2 Mus. 23:12; 5 Mus. 18:4.) 18:13 Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN adalah juga bagianmu; setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya.
18:14 Sagala na hona haram i Israel, maningon ho do simadasi. (3 Mus. 27:28.) 18:14 Semua yang dikhususkan bagi TUHAN di antara orang Israel menjadi bagianmu.
18:15 Sagala bunga tubuh na manggoluh, na binoan ni sidea hubani Jahowa, humbani jolma atap humbani pinahan, maningon ho do simadasi; tapi tene maningon tobusonmu do anggo bunga tubuh ni jolma, anjaha maningon tobusonmu do bunga tubuhni pinahan na butak. (2 Mus. 13:12, 13; 34:19, 20.) 18:15 Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu; hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus.
18:16 Anggo pasal partubuhni, maningon marumur lobei sabulan ase boi tobusonmu, romban hubani pangasammu, ai ma harga lima sekel pirak, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai, ai ma dua puluh gera. 18:16 Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur satu bulan haruslah kautebus menurut nilainya, yakni lima syikal perak ditimbang menurut syikal kudus; syikal ini dua puluh gera beratnya.
18:17 Tapi anggo bunga tubuh ni lombu barang biri-biri barang hambing seng bulih tobusonmu, ai na pansing do ai, anjaha daroh ni ai maningon pispishononmu ai bani anjap-anjap, anjaha tabohni ai maningon tutungonmu ai bahen galangan apuy, gabe uap na misbou bani Jahowa. 18:17 Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kautebus; semuanya itu kudus; darahnya haruslah kausiramkan pada mezbah dan lemaknya kaubakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN;
18:18 Tapi anggo sibukni maningon ho do simadasi, usih songon tonton ni galangan sitatangon ai ampa songon hae-hae siamun parlobei ai; maningon ho do simadasi. 18:18 tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan.
18:19 Haganup galangan na mapansing, na binere ni halak Israel bani Jahowa, domma hubere bam, hubani anakmu pakon hubani borumu na rap pakon ho; gabe aturan na totap ma ai sadokah ni dokahni; sada parpadanan garam (padan na so tarosei) na sadokah ni dokahni ma ai bam, ilobei ni Jahowa pakon bani ginomparmu na rap pakon ho. 18:19 Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN, Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya; itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan TUHAN bagimu serta bagi keturunanmu.”
18:20 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Aron: Seng bulih dapotan tean-teanan ho i tanoh ni sidea, barang marbagian ho itongah-tongah ni sidea, ai Ahu do parbagiananmu pakon tean-teananmu itongah-tongah ni halak Israel. (bd. 35; 5 Mus. 10:9; 12:12; Jos. 13:14.) 18:20 TUHAN berfirman kepada Harun: “Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka; Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel.
18:21 Tapi anggo bani halak Levi, tonggor ma, domma hubere ganup parsapuluhan i Israel bahen tean-teanni bahen parbagiananni, upah ni horja ni sidea, na hinorjahon ni sidea bani lampo-lampo partumpuan ai. (3 Mus. 27:30.) 18:21 Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan.
18:22 Halani ai seng bulih be roh hun dohor halak Israel, hu lampo-lampo partumpuan ai, ase ulang mardousa sidea anjaha matei. 18:22 Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada Kemah Pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati;
18:23 Maningon halak Levi do tene mandalankon horja bani lampo-lampo partumpuan ai; maningon mangonai hubani sidea do hajahaton ni sidea; aturan na totap ma in sadokah ni dokahni, seng bulih dapotan tean-teanan sidea itongah-tongah ni halak Israel. 18:23 tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada Kemah Pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel,
18:24 Ai parsapuluhan ni halak Israel, na binere ni sidea hubani Jahowa bahen galangan, domma hubere hubani halak Levi bahen tean-teanan; halani ai do ase huhatahon hubani sidea: Seng bulih dapotan tean-teanan sidea itongah-tongah ni halak Israel. 18:24 sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai persembahan khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya; itulah sebabnya Aku telah berfirman tentang mereka: Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.”
18:25 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 18:25 TUHAN berfirman kepada Musa:
18:26 Maningon hatahononmu ope hubani halak Levi: Anggo ibuat hanima humbani halak Israel parsapuluhan, na dob hubere bennima humbani sidea bahen tean-teannima, jadi maningon bereonnima do hunjai galangan hubani Jahowa, parsapuluhan ni parsapuluhan. 18:26 “Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang Kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu,
18:27 Anjaha hiraon do bennima galangannima ai, songon omei hun pardogeian anjaha songon anggur na marlobih-lobih hun pangilangan. 18:27 dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur.
18:28 Sonai homa maningon bereonnima do galangannima bani Jahowa humbani ganup parsapuluhannima, na binuatnima humbani halak Israel; anjaha galangan ai na bani Jahowa, maningon bereonnima do ai hubani malim Aron. 18:28 Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada TUHAN sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN haruslah kamu serahkan kepada imam Harun.
18:29 Humbani sagala sibere-bere bennima maningon bereonnima do galangannima bani Jahowa; humbani sagala sidearan hunjai, ai ma na patut maningon sipapansingon hunjai. 18:29 Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada TUHAN, sebagai bagian kudus dari padanya.
18:30 Halani ai maningon hatahononmu do hubani sidea: Anggo ibere hanima sidearan hunjai, maningon hiraon do na tading ai bani halak Levi, usih songon buah na dapot hun pardogeian pakon songon buah na dapot hun pangilangan. 18:30 Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka: Apabila kamu mengkhususkan yang terbaik dari padanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur;
18:31 Bulih do homa panganonnima hunjai bani ganup ianan, hanima pakon sinrumahnima, ai upahnima do in halani horjanima ibagas lampo-lampo partumpuan in. (Mat. 10:10.) 18:31 kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmulah itu, untuk membalas pekerjaanmu di Kemah Pertemuan.
18:32 Anjaha seng mardousa hanima halani in, asal ibere hanima hunjai sidearan bahen galangan. Sonai ma bahen hanima, ase ulang butak sibere-bere ni Israel na pansing in, ase ulang matei hanima. 18:32 Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik dari padanya; demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati.”
<< BIlangan 17 Bilangan 19 >>