Bilangan 16

16:1 Dob ai martahi-tahi ma si Kora, anak ni si Izhar, anak ni si Kahat, anak ni si Levi rap pakon si Datan pakon si Abiram, anak ni si Eliab pakon si On, anak ni si Pelet, anak ni si Ruben. (2 Mus. 6:18, 21; bd. 26:9; Jud. 11.) 16:1 Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang
16:2 Jongjong ma sidea manggeori dompak si Musa rap pakon dua ratus lima puluh dahali humbani halak Israel, kopala-kopala ni tumpuan ai, halak na tarpilih hu parrapotan anjaha na tarbarita. (bd. 12:1, 2.) 16:2 untuk memberontak melawan Musa, beserta dua ratus lima puluh orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan.
16:3 Jadi martumpu ma sidea mangimbang si Musa pakon si Aron, nini ma dompak sidea: Na malobihtu do pambahennima. Na pansing do ganup tumpuan in, sidea ganup, anjaha itongah-tongah ni sidea do Jahowa; mase ma pagijang-gijangonnima dirinima manggomgom Kuria ni Jahowa? 16:3 Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya: “Sekarang cukuplah itu! Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan TUHAN ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah TUHAN?”
16:4 Jadi dob ibogei si Musa hata ai, manrogop ma ia hu tanoh. (bd. 14:5.) 16:4 Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia.
16:5 Dob ai nini ma hubani si Kora pakon hubani haganup hasomanni sapartahian: Patar ma patugahon ni Jahowa barang ise jujungan na pinabangkitni, anjaha ise na pansing, na bulih dohor hubani; anjaha ise na pinilih ni Jahowa, ai ma na bulih dohor hubani. (2 Tim. 2:19.) 16:5 Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya: “Besok pagi TUHAN akan memberitahukan, siapa kepunyaan-Nya, dan siapa yang kudus, dan Ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepada-Nya; orang yang akan dipilih-Nya akan diperbolehkan-Nya mendekat kepada-Nya.
16:6 On ma bahen hanima, si Kora pakon ganup hasoman sapartahianni: Buat ma batil pardahupaan; 16:6 Perbuatlah begini: ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya,
16:7 nahkon ma apuy hubagas, anjaha bahen ma dahupa hu atasni ilobei ni Jahowa patar; jadi barang ise na pinilih ni Jahowa, ai ma na pansing. Pambahenannima do na malobihtu, hanima ginompar ni si Levi. 16:7 bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan TUHAN pada esok hari, dan orang yang akan dipilih TUHAN, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi!”
16:8 Nini si Musa ma hubani si Kora: Tangihon ma hatangkon hanima ginompar ni si Levi. 16:8 Lalu berkatalah Musa kepada Korah: “Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi!
16:9 Maotiktu ope ninuhurnima, na dob pinapulig ni Naibata ni Israel hanima hun tumpuan ni Israel, ase bulih hanima roh hundohor hubani, laho mangkoseihon horja bani ianan ni Jahowa, anjaha jongjong ilobei ni tumpuan in, marugas bani sidea? (bd. 3:6-13; 4:4-20.) 16:9 Belum cukupkah bagimu, bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepada-Nya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada Kemah Suci TUHAN dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka,
16:10 Domma ilopas ho roh hundohor, rap pakon saninamu halak Levi, sihol buatonnima ope hamalimon in? 16:10 dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu bani Lewi? Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi?
16:11 Halani ai, ho pakon ganup hasomanmu sapartahian, na mangimbang Jahowa do hanima in. Ai ise ma si Aron, ase marungut-ungut hanima hubani? (2 Mus. 16:7.) 16:11 Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan TUHAN. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?”
16:12 Dob ai isuruh si Musa ma na mardilo si Datan pakon si Abiram, anak ni si Eliab, tapi nini sidea ma: Seng ra hanami tangkog hujai. 16:12 Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka: “Kami tidak mau datang.
16:13 Maotiktu ope gakni ninuhurmu, na dob niarahkonmu in hanami luar hun tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni lobah, laho mambunuh hanami i halimisan on? Sihol gakni use pabangkitonmu dirimu gabe raja bannami? 16:13 Belum cukupkah, bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami?
16:14 Seng dong iboban ho hanami hu tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni lobah, anjaha seng dong ibere ho juma pakon pohon anggur bahen parbagianannami. Sihol use pakon mata ni dalahi pulsitkononmu? Seng ra hanami tangkog hujin. (2 Mus. 3:8, 17.) 16:14 Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang.”
16:15 Jadi nahit ma ringis ni si Musa, anjaha nini ma hubani Jahowa: Sai ulang ma marpanatap Ham bani galangan sipanganon ni sidea. Seng ongga age sada halode hubuat humbani sidea, anjaha seng ongga hubahen na masambor hubani atap ise humbani sidea. (1 Sam. 12:3; Lah. 20:33.) 16:15 Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada TUHAN: “Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka.”
16:16 Dob ai nini si Musa ma hubani si Kora: Patar maningon roh do ho rap pakon hasomanmu sapartahian hulobei ni Jahowa, ho, sidea pakon si Aron. 16:16 Lalu berkatalah Musa kepada Korah: “Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap TUHAN, engkau dan mereka dan Harun, pada esok hari.
16:17 Dob ai ganup hanima ibuat bei ma batil panutungan ni dahupani anjaha inahkon ma hu atasni dahupa, dob ai ganup ma mamboan hundohor batil pardahupaanni hulobei ni Jahowa, ganup dua ratus lima puluh batil pardahupaan, ho pe pakon si Aron iboan bei ma pardahupaanni. 16:17 Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan TUHAN, dua ratus lima puluh perbaraan; juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya.”
16:18 Jadi ganup ma mambuat batil pardahupaanni, inahkon ma apuy hu atasni, anjaha ibahen ma dahupa hu atasni ai, dob ai jongjong ma sidea bani labah ni lampo-lampo ai rap pakon si Musa ampa si Aron. 16:18 Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu Kemah Pertemuan, juga Musa dan Harun.
16:19 Domma ipatumpu si Kora hinan haganup tumpuan ai hulabah ni lampo-lampo partumpuan ai mangimbang sidea. Dob ai taridah ma hamuliaon ni Jahowa bani ganup tumpuan ai. (bd. 14:10.) 16:19 Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu Kemah Pertemuan, tampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap umat itu.
16:20 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa pakon si Aron: 16:20 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:
16:21 Paholang hanima ma dirinima humbani tumpuan in, ase husiapkon sidea ibagas na tongkin. 16:21 “Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata.”
16:22 Dob ai manrogop ma si Musa pakon si Aron, anjaha nini sidea ma: Ham Naibata, Naibata ni tonduy ni sagala angkula, anggo mardousa sahalak, mintor ringisanmu ma ganup tumpuan in? (2 Sam. 24:17; Job 12:10.) 16:22 Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata: “Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk! Satu orang saja berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?”
16:23 Nini Jahowa ma hubani si Musa: 16:23 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
16:24 Hatahon ma hubani tumpuan in: Laho ma hanima hun lambung ni lampo-lampo ni si Kora, si Datan pakon si Abiram. 16:24 “Katakanlah kepada umat itu: Pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram.”
16:25 Dob ai laho ma si Musa mangayaki si Datan pakon si Abiram, anjaha iirikkon pangintuai ni halak Israel do ia. 16:25 Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia.
16:26 Anjaha nini ma hubani tumpuan ai: Laho ma nasiam hun lampo-lampo ni parjahat on, anjaha ulang ma ijamah nasiam barang aha pe ugas ni sidea, ase ulang dihut nasiam siap halani dousa ni sidea ai. 16:26 Berkatalah ia kepada umat itu: “Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apa pun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka.”
16:27 Dob ai surut bei ma sidea hun lambung ni lampo-lampo ni si Kora, si Datan pakon si Abiram. Jadi luar ma si Datan pakon si Abiram, lanjar jongjong i labah ni lampo-lampo ni sidea rap pakon parinangon ni sidea, anak ni sidea pakon dakdanak ni sidea. 16:27 Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan isterinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil.
16:28 Dob ai nini si Musa ma: Hunjon ma botohonnasiam, paboa Jahowa do na marsuruh ahu mangkorjahon horja on, anjaha sedo humbani uhur-uhurhu sandiri. 16:28 Sesudah itu berkatalah Musa: “Dari hal inilah kamu akan tahu, bahwa aku diutus TUHAN untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri:
16:29 Anggo songon parmatei na somal do parmatei ni halak on, atap anggo songon hinamagou na somal do mangonai hubani halak on, na so sinuruh ni Jahowa ma ahu tongon. 16:29 jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus TUHAN.
16:30 Tapi anggo ijadihon Jahowa na so ongga tarjadi, gabe ipangangang tanoh in babahni anjaha ibondut sidea rap pakon na adong bani sidea, gabe manggoluh sidea tuad hu nagori toruh, jadi botoh nasiam ma, na dob iapasi halak on do Jahowa. 16:30 Tetapi, jika TUHAN akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu, bahwa orang-orang ini telah menista TUHAN.”
16:31 Jadi dob siap ihatahon hata ondi, marigat ma tanoh ai itoruh ni sidea. (5 Mus. 11:6.) 16:31 Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka,
16:32 Ipangangang tanoh ai ma babahni lanjar ibondut ma sidea, rumah ni sidea pakon haganup halak na mangirikkon si Kora sonai ganup ugas-ugas ni sidea. 16:32 dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka.
16:33 Jadi sonai ma manggoluh tuad sidea hu nagori toruh ronsi ganup ugas-ugas ni sidea, lanjar irongkob tanoh ai ma sidea. Jadi magou ma sidea hun tongah-tongah ni tumpuan ai. 16:33 Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati; dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu.
16:34 Anjaha haganup halak Israel, na inggot bani sidea, lintun bei ma mambogei doruh-doruh ni sidea ai, ai nini sidea do: Ase ulang dihut hita ibondut tanoh in. 16:34 Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka: “Jangan-jangan bumi menelan kita juga!”
16:35 Luar ma homa apuy humbani Jahowa, gabe bois ipangan dalahi sidua ratus lima puluh halak ai, na manggalangkon dahupa ai. (3 Mus. 10:1, 2; Ps. 106:18.) 16:35 Lagi keluarlah api, berasal dari pada TUHAN, lalu memakan habis kedua ratus lima puluh orang yang mempersembahkan ukupan itu.
16:36 TUHAN berfirman kepada Musa:
16:37 “Katakanlah kepada Eleazar, anak imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus,
16:38 yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya, kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan TUHAN oleh orang-orang itu, jadi semuanya itu kudus; dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel.”
16:39 Maka imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah.
16:40 Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan TUHAN, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya — seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya dengan perantaraan Musa.
16:41 Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka: “Kamu telah membunuh umat TUHAN.”
16:42 Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah Kemah Pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan TUHAN.
16:43 Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan Kemah Pertemuan.
16:44 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
16:45 “Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata.” Lalu sujudlah mereka.
16:46 Berkatalah Musa kepada Harun: “Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka TUHAN telah berkobar, dan tulah sedang mulai.”
16:47 Maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu; lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu.
16:48 Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu.
16:49 Dan mereka yang mati kena tulah itu ada empat belas ribu tujuh ratus orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah.
16:50 Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu Kemah Pertemuan, tulah itu telah berhenti.
<< Bilangan 15 Bilangan 17 >>