Bilangan 15

15:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 15:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
15:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo das ma hanima hu tanoh siianonnima ai, na sihol layak-layakkononku bennima, 15:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu,
15:3 anjaha sihol galangkononnima humbani lombu barang biri-biri, sada galangan apuy atap galangan situtungon atap galangan sisayaton laho manggoki bagah-bagah barang galangan niojur ni uhur bani ari rayanima, laho mambahen uap na misbou hubani Jahowa, (3 Mus. 7:16.) 15:3 dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi TUHAN, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi TUHAN,
15:4 jadi barang ise na sihol manggalangkon galanganni hubani Jahowa, maningon boanonni do bahen galangan sipanganon saparsapuluh efa itak na lumat, na niagu pakon saparompat hin minak, (3 Mus. 6:7.) 15:4 maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada TUHAN, haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian sepersepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan seperempat hin minyak.
15:5 anjaha maningon boanonmu homa anggur bahen galangan siinumon saparompat hin hasoman ni galangan situtungon barang galangan sisayaton hasoman ni ganup anak ni biri-biri. (bd. 28:7.) 15:5 Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur sebagai korban curahan, untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan.
15:6 Atap bani sada biri-biri tunggal, maningon pasirsironmu do bahen galangan sipanganon dua parsapuluh efa itak na lumat, na niagu pakon minak sapartolu hin; 15:6 Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian dua persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan sepertiga hin minyak,
15:7 anjaha bahen galangan siinumon ai maningon galangkononmu do sapartolu hin anggur, bahen uap na misbou bani Jahowa; 15:7 dan sebagai korban curahan haruslah kaupersembahkan sepertiga hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN.
15:8 anjaha anggo sihol galangkononmu sada anak ni lombu bahen galangan situtungon barang galangan sisayaton, laho manggoki bagah-bagah barang galangan pardameian hubani Jahowa, 15:8 Dan apabila engkau mengolah seekor lembu, sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi TUHAN,
15:9 maningon boanonmu do hasoman ni anak ni lombu ai bahen galangan sipanganon tolu parsapuluh itak na lumat, na niagu pakon minak satongah hin; 15:9 maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian tiga persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak,
15:10 anjaha maningon galangkononmu homa anggur bahen galangan siinumon satongah hin, songon galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 15:10 dan sebagai korban curahan haruslah kaupersembahkan setengah hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
15:11 Maningon sonai bahenon bani ganup lombu barang biri-biri tunggal, bani ganup biri-biri boru-boru barang hambing. 15:11 Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing.
15:12 Romban hubani bilangan ni pinahan sigalangkononnima ai, maningon sonai bahenonnima bani ganup galangan mangihutkon bilanganni. 15:12 Berapa pun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga.
15:13 Sagala halak pangisi ni tanoh ai maningon sonai bahenonni laho manggalangkon galangan apuy bahen uap na misbou bani Jahowa. 15:13 Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian, apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
15:14 Anjaha anggo manginsolat sada halak dagang rap pakon hanima barang marianan ia itongah-tongahnima marsundut-sundut, anjaha sihol galangkononni galangan apuy bahen uap na misbou bani Jahowa, maningon bahenonni do songon na binahennima ai. 15:14 Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya.
15:15 Sada do aturan bani tumpuan in, bennima pakon bani halak na manginsolat; aturan na totap do in bani ginomparnima marsundut-sundut; usih songon hanima, maningon sonai do halak dagang ilobei ni Jahowa. (2 Mus. 12:49.) 15:15 Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun: kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan TUHAN.
15:16 Maningon sisada titah pakon sisada aturan do hanima pakon halak dagang na manginsolat itongah-tongahnima. 15:16 Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu.”
15:17 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 15:17 Lagi berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
15:18 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo das ma hanima, hu tanoh na sihol arahkononku hanima, 15:18 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri, ke mana kamu akan Kubawa,
15:19 anjaha anggo ipangan hanima ma ruti gogoh ni tanoh ai, maningon galangkononnima do galangan sitatangon bani Jahowa. (2 Mus. 23:16, 19.) 15:19 maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi TUHAN.
15:20 Humbani limbuah ni itak ni gandum, maningon galangkononmu do sada kuei bahen galangan sitatangon; usih songon galangan sitatangon na humbani pardogeian maningon sonai do ia tatangonmu. (5 Mus. 26:1, 2.) 15:20 Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar; sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu, demikianlah harus kamu mempersembahkannya.
15:21 Maningon bereonnima do hubani Jahowa humbani limbuah ni itak ni gandumnima bahen galangan sitatangon, torus marsundut-sundut. 15:21 Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada TUHAN, turun-temurun.”
15:22 Tapi anggo kahou hanima, gabe seng ihorjahon hanima ganup tonah on, na pinatugah ni Jahowa hubani si Musa, (3 Mus. 4:2, 13.) 15:22 “Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini, yang telah difirmankan TUHAN kepada Musa,
15:23 sagala na tinonahkon ni Jahowa bannima marhitei si Musa, singgan ni ari dob martonah Jahowa pakon hu lobeian on torus marsundut-sundut, 15:23 yakni dari segala yang diperintahkan TUHAN kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari TUHAN memberikan perintah-perintah-Nya dan seterusnya turun-temurun,
15:24 jadi anggo ponop bani pangidah ni tumpuan ai tarjadi hakahouon ai, maningon galangkonon ni ganup tumpuan ai do sada anak ni lombu bahen galangan situtungon, gabe uap na misbou bani Jahowa, rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni romban hubani aturan ai; sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon. 15:24 dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan; juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa.
15:25 Maningon bahenon ni malim ai ma pardearan bani ganup tumpuan ni halak Israel, ase sasap dousa ni sidea ai, ai na so tinuntun do ai; maningon sidea do mamboan galangan ni sidea bahen galangan pardousaon ni sidea, ai ma galangan apuy bani Jahowa ampa galangan pardousaon ni sidea ilobei ni Jahowa halani hakahouon ni sidea ai. 15:25 Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi TUHAN, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan TUHAN, karena hal yang tidak disengaja itu.
15:26 Jadi salosei ma dousa ni ganup tumpuan ni halak Israel, age dousa ni halak dagang na manginsolat itongah-tongah ni sidea, ai kahahouon do ai bani haganup bangsa ai. 15:26 Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja.
15:27 Anjaha anggo mardousa sada halak halani hakahouonni, maningon boanonni do sada hambing boru-boru na marumur satahun bahen galangan pardousaon. (3 Mus. 4:27, 28.) 15:27 Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa;
15:28 Maningon bahenon ni malim ai do pardearan bani halak na kahou ai, na mardousa ilobei ni Jahowa ibagas na so tinuntun, mambahen pardearan bani, jadi salosei ma dousani. 15:28 dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan TUHAN bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya.
15:29 Maningon sada do titah bennima, age bani halak Israel pangisi ni tanoh in, age bani halak dagang na manginsolat itongah-tongahnima, anggo marsalah ia halani hakahouonni. 15:29 Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja.
15:30 Anjaha anggo adong sahalak na mardousa halani jungkatni, age pangisi ni tanoh ai ia, age halak dagang na manginsolat itongah-tongahnima, na mangapasi Jahowa do ia ai, halani ai maningon siapkonon do halak sisonai ai hun tongah-tongah ni bangsani. (Lah. 13:38; Heb. 10:26, 27.) 15:30 Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista TUHAN, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya,
15:31 Halani mahiri ibahen hata ni Jahowa, anjaha iosei tonahni, maningon siapkononkon do jolma sisonai ai, maningon manginsonoh hubani do hajahatonni. 15:31 sebab ia telah memandang hina terhadap firman TUHAN dan merombak perintah-Nya; pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya.”
15:32 Jadi sanggah i halimisan halak Israel, jumpah sidea ma sada dalahi na marsoban-soban bani ari Sabat. (2 Mus. 20:8.) 15:32 Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat.
15:33 Jadi iboban halak na mangidahsi ai ma ia hubani si Musa, si Aron pakon hubani ganup tumpuan ai. 15:33 Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu.
15:34 Dob ai ipatutupkon sidea ma ia hubagas tutupan, ai seng ope tangkas ibotoh sidea uhum sidabuhon hubani. (2 Mus. 31:14; 35:2; 3 Mus. 24:12.) 15:34 Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya.
15:35 Nini Jahowa ma hubani si Musa: Maningon marutang hosah do dalahi ai; maningon ganup tumpuan ai manggijigisi bani batu idarat ni tumpuan ai. 15:35 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Orang itu pastilah dihukum mati; segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan.”
15:36 Jadi ganup ma tumpuan ai mangarahkonsi luar hudarat ni partumpuan ai, lanjar igijigi sidea ma ia matei bani batu, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 15:36 Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.
15:37 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 15:37 TUHAN berfirman kepada Musa:
15:38 Hatahon ma hubani halak Israel, ase ibahen sidea rambu bani suhi ni pakeian ni sidea torus marsundut-sundut, anjaha maningon bahenon ni sidea do bani rambu ni ganup suhi sada tali bonang na mahonda. (5 Mus. 22:12; Mat. 23:5.) 15:38 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan.
15:39 Gabe rambu pardingatan ma ai bennima; anggo iidah hanima ai, maningon dingatonnima ma titah ni Jahowa anjaha horjahononnima ai, ase ulang iirikkon hanima ojur-ojur ni uhur barang matanima, gabe madabuh hubagas parbangkison halani ai, 15:39 Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap TUHAN.
15:40 ase idingat anjaha ihorjahon hanima ganup tonahku, gabe pansing hanima bani Naibatanima. 15:40 Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintah-Ku dan menjadi kudus bagi Allahmu.
15:41 Ahu do Jahowa, Naibatanima, na mangarahkon hanima luar hun Masir, ase Ahu gabe Naibatanima, Ahu do Jahowa Naibatanima. 15:41 Akulah TUHAN, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya Aku menjadi Allah bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu.”
<< Bilangan 14 Bilangan 16 >>