Bilangan 13

13:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 13:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
13:2 Suruh ma dalahi mangkahapi tanoh Kanaan, na sihol layak-layakononku hubani halak Israel; humbani ganup marga marsasaompung suruhonmu sahalak, ganup ai kopala do itongah-tongah ni sidea. 13:2 “Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan Kuberikan kepada orang Israel; dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kausuruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka.”
13:3 Dob ai isuruh si Musa ma sidea hun halimisan Paran, romban hubani hata ni Jahowa, ganupan sidea kopala do itongah-tongah ni halak Israel. 13:3 Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah TUHAN; semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel.
13:4 Anjaha on ma goran ni sidea: Si Sammua, anak ni si Sakkur humbani marga Ruben; 13:4 Dan inilah nama-nama mereka: Dari suku Ruben: Syamua bin Zakur;
13:5 si Safat, anak ni si Hori humbani marga Simeon; 13:5 dari suku Simeon: Safat bin Hori;
13:6 si Kaleb, anak ni si Jefunne humbani marga Juda; (Jos. 14:7.) 13:6 dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune;
13:7 si Igeal, anak ni si Josef humbani marga Isasar; 13:7 dari suku Isakhar: Yigal bin Yusuf;
13:8 si Hosea, anak ni si Nun humbani marga Efraim; (ay. 16; 1 Kron. 7:27.) 13:8 dari suku Efraim: Hosea bin Nun;
13:9 si Palti, anak ni si Rafu humbani marga Benjamin; 13:9 dari suku Benyamin: Palti bin Rafu;
13:10 si Gadiel, anak ni si Sodi humbani marga Sebulon; 13:10 dari suku Zebulon: Gadiel bin Sodi;
13:11 si Gadi, anak ni si Susi humbani marga Josef, ai ma humbani marga Manasse; 13:11 dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye: Gadi bin Susi;
13:12 si Ammiel, anak ni si Gemali humbani marga Dan; 13:12 dari suku Dan: Amiel bin Gemali;
13:13 si Setur, anak ni si Mikael, humbani marga Asser; 13:13 dari suku Asyer: Setur bin Mikhael;
13:14 si Nahbi, anak ni si Wafsi, humbani marga Naftali; 13:14 dari suku Naftali: Nahbi bin Wofsi;
13:15 si Gehuel, anak ni si Mahi, humbani marga Gad. 13:15 dari suku Gad: Guel bin Makhi.
13:16 Ai ma goran-goran ni dalahi, na sinuruh ni si Musa mangkahapi tanoh ai, tapi anggo si Hosea anak ni si Nun, igoran si Musa do ia si Josua. (bd. 11:28.) 13:16 Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu; dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua.
13:17 Jadi sanggah na sinuruh ni si Musa sidea laho mangkahapi tanoh Kanaan ai, nini ma hubani sidea: Tangkog ma nasiam hu tanoh na hampit dangsina ai, tangkog ma nasiam homa hu tanoh pardologan. 13:17 Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka: “Pergilah dari sini ke Tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan,
13:18 Papangkei nasiam ma atap sonaha do tanoh ai ronsi bangsa na marianan ijai, barang na gogoh do atap na galek, barang na otik do atap na buei; 13:18 dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak;
13:19 anjaha atap sonaha do tanoh na niianan ni sidea ai, barang na dear do atap na bajan, anjaha atap sonaha do huta na niianan ni sidea ai, barang lampo-lampo do ai barang huta na marbatar-batar; 13:19 dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu,
13:20 barang na lambutan do tanoh ai barang dorging, barang tubuhan hayu atap lang. Tenger ma uhurnasiam, anjaha boan nasiam ma humbani buah ni tanoh ai. Tudu do ijai panorang mambuat limbuah ni hayu anggur. 13:20 dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu.” Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur.
13:21 Dob ai tangkog ma sidea anjaha ikahapi ma tanoh ai singgan ni halimisan Sin das hu Rehob, das hu dalan na laho hu Hamat. 13:21 Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat.
13:22 Tangkog do sidea homa dompak tanoh dangsina, anjaha das sidea hu Hebron; ijai do si Ahiman, si Sesai pakon si Talmai, anak ni si Enak jumpah sidea. Ia Hebron pitu tahun do parlobei itombei humbani Zoan na i tanoh Masir. 13:22 Mereka berjalan melalui Tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron; di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir.
13:23 Dob ai das ma sidea hu habungan Eskol, anjaha itagil sidea ma ijai saraungan buah ni anggur, anjaha ipausungkon ma ai hubani dua halak na marlanja-lanja; iboan sidea ope buah ni dalima pakon hayu ara. 13:23 Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya; juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara.
13:24 Lanjar targoran do ianan ai habungan Eskol, halani buah ni anggur na saraungan ai, na tinagil ni halak Israel ijai. 13:24 Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana.
13:25 Jadi dob salpu ompat puluh ari mulak ma sidea humbani na mangkahapi tanoh ai. 13:25 Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu,
13:26 Mulak ma sidea hubani si Musa pakon si Aron pakon hubani ganup tumpuan ni halak Israel, hu halimisan Paran, hu Kades; iboan sidea do barita hubani sidea pakon hubani ganup tumpuan ai, anjaha ipatuduh ma hubani sidea buah ni tanoh ai. 13:26 dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu.
13:27 Ibaritahon sidea ma hubani si Musa: Domma das hanami hu tanoh, sinuruhmu sikahapannami, tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni lobah, anjaha on ma buahni ai. (2 Mus. 3:8, 17.) 13:27 Mereka menceritakan kepadanya: “Kami sudah masuk ke negeri, ke mana kausuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya.
13:28 Tapi na gogoh tumang do bangsa na marianan i tanoh ai, hutani pe marbatar-batar do anjaha bolon-bolon, anjaha iidah hanami do homa anak ni si Enak ijai. 13:28 Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana.
13:29 Halak Amalek marianan hampit dangsina, anjaha halak Het, Jebusi pakon Amori marianan i dolog, anjaha halak Kanaan marianan i topi laut ampa dohorhon Jordan. 13:29 Orang Amalek diam di Tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.”
13:30 Tapi ipatenger si Kaleb do uhur ni bangsa ai ilobei ni si Musa, nini ma: Tangkog ma hita torus anjaha soluk hita ma tanoh ai; ai tolap do hita patundukkon ai. (ay. 6; bd. 14:6.) 13:30 Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya: “Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya!”
13:31 Tapi nini dalahi na rap tangkog pakonsi ma: Seng tarbahen hita tangkog mandorab bangsa ai, ai gogohan do sidea humbanta. 13:31 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata: “Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari pada kita.”
13:32 Dob ai ipararat sidea ma barita na masambor pasal tanoh na kinahapan ni sidea ai, nini ma: Tanoh na binontas, na kinahapan ai, ai ma tanoh na mansundutkon pangisini, anjaha bangsa na niidahnami ijai, dalahi na ganjang tumang do. 13:32 Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata: “Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
13:33 Iidah hanami do homa ijai raksasa, anak ni si Enak, ai ma ginompar ni raksasa, hira balang do hanami nini uhurnami, sonai do homa nini uhur ni sidea. (5 Mus. 9:2.) 13:33 Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.”
<< Bilangan 12 Bilangan 14 >>