Bilangan 10

10:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 10:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
10:2 Bahen ma bam dua tarompit humbani pirak, topa ma ai humbani sangkimpal pirak, anjaha pakei ma ai laho patumpuhon kuria ai ampa laho pabangkithon tumpuan ai. (bd. 31:6.) 10:2 “Buatlah dua nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat.
10:3 Anggo haduasi tarompit ai ipahata, maningon martumpu ma ganup tumpuan ai hu lambungmu ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 10:3 Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan.
10:4 Tapi anggo sada do ipahata, martumpu ma hulobeimu sagala kopala, pambobai ni halak Israel marribu-ribu. 10:4 Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu.
10:5 Anggo marsora mareta-eta tarompit ai, bingkat ma tumpuan na marsaran hampit hapoltakan. 10:5 Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur;
10:6 Anggo marsora mareta-eta tarompit ai paduahalihon, bingkat ma tumpuan na marsaran hampit dangsina; maningon marsora mareta-eta lobei tarompit ai, ase bulih sidea bingkat. 10:6 apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat;
10:7 Tapi anggo sihol patumpuhon tumpuan ai, maningon bulus do marsora tarompit ai, ulang marsora mareta-eta. 10:7 tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan.
10:8 Anjaha anak ni si Aron, malim-malim ai do na manompul tarompit ai; aturan na totap ma on bennima marsundut-sundut. 10:8 Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.
10:9 Anggo bingkat hanima hu parporangan i tanohnima mangimbang munsuhnima na manosak-nosak hanima, mareta-eta ma pahataonnima tarompit ai, laho mantarsingatkon hanima ilobei ni Jahowa, Naibatanima, anjaha paluahonni ma hanima humbani munsuhnima. 10:9 Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu.
10:10 Anjaha sonai homa bani ari malas ni uhurnima, bani pestanima na dob binuhul pakon bani poltak ni bulan, maningon pahataonnima do tarompit ai laho mangondoskon galangan situtungonnima pakon galangan pardameiannima, ase idingat Jahowa hanima: Ahu do Jahowa, Naibatanima. (3 Mus. 23:24; 2 Raj. 11:14; 2 Kron. 7:6.) 10:10 Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu; maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu.”
10:11 Jadi paduatahunkon, bani bulan dua ari dua puluh, manaik ma hombun ai hun datas ni lampo-lampo hasaksian ai. 10:11 Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum Allah.
10:12 Dob ai bingkat ma halak Israel mangihutkon barisan ni sidea mardalan hun halimisan dohorhon Sinai, anjaha marsaran ma use hombun ai i halimisan Paran. 10:12 Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran.
10:13 Ai ma na parlobei sahali sidea bingkat domu hubani hata ni Jahowa marhitei si Musa. (bd. 1-4.) 10:13 Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
10:14 Bingkat ma parlobei mandera ni tumpuan ni halak Juda rap pakon bala ni sidea, anjaha si Nahason, anak ni si Aminadab do pambobai ni bala ni sidea. 10:14 Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab;
10:15 Pambobai ni bala ni marga ni halak Isasar, ai ma si Natanael, anak ni si Zuar; 10:15 yang mengepalai laskar suku bani Isakhar ialah Netaneel bin Zuar;
10:16 pambobai ni bala ni marga ni halak Zebulon, ai ma si Eliab, anak ni si Helon. 10:16 yang mengepalai laskar suku bani Zebulon ialah Eliab bin Helon.
10:17 Dob irangrang lampo-lampo ai, bingkat ma anak ni si Gerson pakon anak ni si Merari, ai ma siusung lampo-lampo ai. 10:17 Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah bani Gerson dan bani Merari yang mengangkat Kemah Suci itu.
10:18 Dob ai bingkat ma mandera ni tumpuan ni halak Ruben rap pakon bala ni sidea, anjaha si Elizur, anak ni si Sedeur do pambobai ni bala ni sidea. 10:18 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur;
10:19 Anjaha pambobai ni bala ni marga ni halak Simeon, ai ma si Selumiel, anak ni si Zurisadai. 10:19 yang mengepalai laskar suku bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai;
10:20 Anjaha pambobai ni bala ni marga ni halak Gad, ai ma si Eliasaf, anak ni si Deguel. 10:20 yang mengepalai laskar suku bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel.
10:21 Dob ai bingkat ma halak Kahat mangusung ugas-ugas na mapansing ai, anjaha ipajongjong ma lampo-lampo ai paima roh sidea. 10:21 Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, yang mengangkat barang-barang tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang.
10:22 Dob ai bingkat ma mandera ni tumpuan ni halak Efraim, rap pakon bala ni sidea, anjaha si Elisama, anak ni si Amihud do pambobai ni sidea. 10:22 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim menurut pasukan mereka;
10:23 Anjaha pambobai ni bala ni marga ni halak Manasse, ai ma si Gamaliel, anak ni si Pedazur; 10:23 yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; yang mengepalai laskar suku bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur;
10:24 pambobai ni bala ni marga ni halak Benjamin, ai ma si Abidan, anak ni si Gideoni. 10:24 yang mengepalai laskar suku bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni.
10:25 Dob ai bingkat ma mandera ni tumpuan ni halak Dan, rap pakon bala ni sidea, ai ma na parpudi humbani ganup tumpuan ai, anjaha si Ahieser, anak ni si Amisadai do pambobai ni bala ni sidea; 10:25 Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai;
10:26 pambobai ni bala ni marga ni halak Asser, ai ma si Pagiel, anak ni si Okran; 10:26 yang mengepalai laskar suku bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran;
10:27 pambobai ni bala ni halak Naftali, ai ma si Ahira si anak ni, Enan. 10:27 yang mengepalai laskar suku bani Naftali ialah Ahira bin Enan.
10:28 Ai ma parhorja bani parbingkat ni halak Israel rap pakon bala ni sidea, anggo bingkat sidea. 10:28 Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat.
10:29 Dob ai nini si Musa ma hubani si Hobab, anak ni si Reguel, halak Midian ai, simatua ni si Musa: Laho bingkat ma hanami hu ianan na dob binagahkon ni Jahowa hinan: Ahu mamberehon ai bennima. Rap ma hita laho, marrupei na dear pe ho ibahen hanami, ai domma iparbagah Jahowa na madear hubani halak Israel. (2 Mus. 2:18; Panguh. 1:16; 4:11.) 10:29 Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa: “Kami berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel.”
10:30 Tapi nini ma mambalosisi: Seng dihut ahu laho, mulak hu tanohku pakon hubani saninangku do ahu. 10:30 Tetapi jawabnya kepada Musa: “Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku.”
10:31 Dob ai nini ma: Ulang tadingkon hanami, ai tangkas do ibotoh ho barang ija parsarankononnami i halimisan, maningon ho ma namin na songon gabe matanami. 10:31 Kata Musa: “Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami.
10:32 Anggo bingkat ho rap pakon hanami, atap aha pe namadear na sihol bahenon ni Jahowa bennami, ai do homa sihol bahenonnami hubam. 10:32 Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu.”
10:33 Jadi bingkat ma sidea hun dolog ni Jahowa tolu ari mardalan daohni, anjaha poti parpadanan ni Jahowa do mardalan ilobei ni sidea sanggah sitolu ari pardalanan ai, laho mangindahi ianan parsaranan bani sidea. (5 Mus. 31:8.) 10:33 Lalu berangkatlah mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka.
10:34 Anjaha hombun ni Jahowa do ibabou arian, anggo bingkat sidea hun parsaranan ai. (2 Mus. 13:21.) 10:34 Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan.
10:35 Anggo sihol bingkat ma poti ai, nini si Musa ma: Jongjong ma ham ale Jahowa, ase mambur merap munsuhmu anjaha maporus na mangkagigihon Ham i lobeimu. (Ps. 68:2; 132:8.) 10:35 Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: “Bangkitlah, TUHAN, supaya musuh-Mu berserak dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu.”
10:36 Anjaha anggo marsaran ma poti ai, nini ma: Sai mulak ma Ham Jahowa hubani halak Israel na marribu-ribu laksa on. 10:36 Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: “Kembalilah, TUHAN, kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini.”
<< BIlangan 9 Bilangan 11 >>