Ayub 40

40:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Job: 40:1 Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub:
40:2 Sihol do partinggilhonon ni halak siparhutuk, Pargogoh na so tarimbang in? Ibalosi siaduhon Naibata in ma on? (Jes. 45:9.) 40:2 “Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu Aku.
40:3 Dob ai nini si Job ma mambalosi Jahowa: 40:3 Apakah engkau hendak meniadakan pengadilan-Ku, mempersalahkan Aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu?
40:4 Aha pe lang ahu; naha ma ningku mambalosi Ham? Hututup ma gelah pamanganku bani tanganku. (bd. 21:5; 29:9; Ps. 39:10; Pod. 30:32.) 40:4 Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia?
40:5 Domma marsahap ahu sahali, seng ulakanku be ai; dua hali tene, tapi seng nunutonku be ai. (bd. 34:32.) 40:5 Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak!
40:6 Dob ai roh ma balos ni Jahowa hubani si Job humbani haba-haba, nini ma: (bd. 38:1.) 40:6 Luapkanlah marahmu yang bergelora; amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia!
40:7 Gonditi ma binongeimu songon dalahi; adong do sungkunonku bam, anjaha patorang ma hubangku. (bd. 38:3; Jer. 1:17.) 40:7 Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya!
40:8 Sihol parsedaonmu do uhumhu? Sihol salahkononmu do ahu ase pintor ho? (Ps. 51:6; Hes. 18:25; Rom 3:4.) 40:8 Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi.
40:9 Ai partangan songon tangan ni Naibata do ho? Mintor tarbahen ho ma marsora longgur songonsi? (bd. 22:8; 37:5.) 40:9 Maka Aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan.”
40:10 Pajagar ma dirimu marhitei hamuliaon ampa hatimbulon, marhiou hatunggungon ampa hasangapon ma ho. (Ps. 21:6; 104:1, 2.) 40:10 “Perhatikanlah kuda Nil, yang telah Kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu.
40:11 Pataridahonku ma gajag ni ringismu, pardiatei ma haganup sigijang maruhur anjaha patoruh ma ai. (bd. 21:30; Jes. 2:12-22.) 40:11 Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya!
40:12 Kawahkon ma ganup halak na jungkat maruhur anjaha patunduk ma ai, anjaha lotloti ma halak parjahat bani iananni. 40:12 Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan.
40:13 Ponopkon ma sidea hubagas orbuk, anjaha tambathon ma bohi ni sidea bani ianan na ponop. 40:13 Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi.
40:14 Jadi dihut ma ahu homa mamuji ho, halani tangan siamunmu sandiri mambere hamonangan bam. (Ps. 144:4; Jes. 59:16; 63:5.) 40:14 Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberi-Nya bersenjatakan pedang;
40:15 Tonggor ma huda Nil, na hujadihon songon panjadihonku bam; poyon-poyon do igagat usih songon lombu. 40:15 ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main.
40:16 Tonggor ma, ibagas binongeini do hagogohonni, anjaha ibagas urat-urat ni boltokni do habetengonni. 40:16 Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya.
40:17 Boi do ibahen gonggong ihurni songon hayu ares, anjaha mardandan do urat-urat ni hae-haeni. 40:17 Tumbuhan-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya, pohon-pohon gandarusa mengelilinginya.
40:18 Songon pipa tombaga do holi-holini, anjaha gorini songon balok bosi. 40:18 Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar; ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya.
40:19 Ia do jadi-jadian ni Naibata na parlobei, na jinadihonni gabe raja itongah-tongah ni hasomanni. 40:19 Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluan?”
40:20 Dolog do panampalan bani, ianan ni binatang-binatang marguro-guro. 40:20 “Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali?
40:21 Itoruh ni batang ni hayu na marbunga do ia rosuh marlinggom, marponop itongah-tongah ni arung-arung ampa paya-paya. 40:21 Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan?
40:22 Batang ni hayu na marbunga do manlinggomisi, anjaha bulung ni tolong do manrungkubsi. 40:22 Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu?
40:23 Marbanggal pe bah seng gobir ia, totap do uhurni age pe roh bah ansa banggal ni Jordan mandorabsi. 40:23 Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya?
40:24 Ise ma na boi manangkapsi hun lobeini? Barang mannahkon halihir hubagas igungni? 40:24 Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan?
40:25 Tumaram ma boi toguonmu buaya marhitei hail, barang odohkononmu dilahni bani tali? (Jes. 27:1.) 40:25 Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang?
40:26 Tumaram ma boi halihironmu igungni marhitei hotang, barang tupukonmu huyumni bani hail bosi? 40:26 Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling?
40:27 Tumaram ma ia nini uhurmu ra mambahen pangindoan bam, barang marhata na lamlam bam? 40:27 Letakkan tanganmu ke atasnya! Ingatlah pertarungannya! — Engkau takkan melakukannya lagi!
40:28 Tumaram ma ra ia marpadan pakon ho, gelah ra ia lalab jadi jabolonmu? 40:28 Sesungguhnya, harapanmu hampa! Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting.
40:29 Tumaram ma boi parguro-gurohononmu ia songon manuk-manuk, barang tambatkononmu ia bahen guro-guro ni borumu?
40:30 Tumaram ma ra halak pardengke mantiga-tigahonsi? Barang ra ma halak partiga-tiga marbagi ai? (Luk. 5:7, 10.)
40:31 Mangasup do ho manomtomhon lombing hubani huling-hulingni, barang uluni bani pantom-pantom?
40:32 Lajou ma sahali manangkapsi, ingat-ingat ma parporangan, ai tontu lang ra ho manlajou ai be.
<< Ayub 39 Ayub 41 >>