Ayub 36

36:1 Dob ai itoruskon si Elihu ma mangkatahon: 36:1 Berkatalah Elihu selanjutnya:
36:2 Sabar ham tongkin, ase huajari ham, ai adong ope sihatahononku halani Naibata. 36:2 “Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah.
36:3 Humbani na daoh ma aloponku pambotohku, laho patidakkon habonaron ni Sitompa ahu. (bd. 32:6.) 36:3 Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan Pembuatku;
36:4 Tongon, seng mangguak-guaki hatangkon, halak na gok marpambotoh do hasomanmu na marsahap on. (bd. 37:16.) 36:4 karena sungguh-sungguh, bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau.
36:5 Tonggor ma, na banggal do Naibata, anjaha seng dong maruhur apas ia age bani ise, na timbul tumang do Ia marhitei gogoh ni hapentaranni. (bd. 8:20; 9:4; 10:3; 12:13.) 36:5 Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apa pun, Ia perkasa dalam kekuatan akal budi.
36:6 Seng paturutonni manggoluh halak parjahat, tapi pasintongonni do uhum bani halak na masombuh. (Ps. 72:4, 12; 82:3.) 36:6 Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara;
36:7 Seng padaohonni panonggorni humbani halak na bonar, tapi ipahundul do sidea hu paratas rap pakon raja ronsi sadokah ni dokahni, gabe timbul ma sidea. (bd. 5:11; 1 Sam. 2:8; Ps. 33:18; 34:16; 113:7, 8; Pangk. 5:10.) 36:7 Ia tidak mengalihkan pandangan mata-Nya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya.
36:8 Porini tarsangkut sidea bani rantei, anjaha jorot ibagas tali sitaronon, (bd. 13:27; Ps. 107:10-12; Jes. 28:22.) 36:8 Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan,
36:9 jadi pabotohkononni ma bani sidea pambahenan ni sidea ampa hasalahanni, ai ma na marparlahou hajungkaton sidea. 36:9 maka Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak,
36:10 Ibuha do pinggol ni sidea bani pangajarion, anjaha iparentahkon, ase mubah uhur ni sidea humbani hajahaton. (bd. 33:16; 1 Joh. 1:9, 10; 2:16; 3:10.) 36:10 dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan.
36:11 Anggo ra sidea manangihon anjaha mambalosi, jadi mardohar ma sidea ronsi ujung ni goluhni, anjaha tahun-tahun ni sidea marhasonangan. (bd. 21:13; Ps. 2:11; Jes. 1:19.) 36:11 Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka.
36:12 Tapi anggo seng ra sidea manangihon, magou ma sidea hona tembak, matei ma sidea seng sampang dapotan uhur. (bd. 4:20, 21; 33:8; 35:16; Ps. 7:13.) 36:12 Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing, dan binasa dalam kebebalan.
36:13 Manggila ma ijai halak sipakulah-kulah; seng ra sidea mangindo pangurupion sanggah isangkut sidea. 36:13 Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan; mereka tidak berteriak minta tolong, kalau mereka dibelenggu-Nya;
36:14 Matei bani haposoonni do sidea, anjaha gok habutakon do goluh ni sidea. (bd. 22:16; 21:21; 5 Mus. 23:17; 1 Raj. 14:24.) 36:14 nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya.
36:15 Tapi ipaluah do halak na masombuh marhitei hasombuhonni, anjaha ibuha do pinggol ni sidea marhitei hasosakan. (ay. 10; bd. 5:11; Ps. 72:12.) 36:15 Dengan sengsara Ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan Ia membuka telinga mereka.
36:16 Ham pe sihol paluahonni do humbani hasosakan, hu tanoh na lumbang, na so adong sipangkirjati bamu, anjaha pasirsironni do mejamu gok sipanganon na mantin. (1 Mus. 27:28, 39; Ps. 4:2; 18:20; 23:5; Jes. 25:6; 55:2.) 36:16 Juga engkau dibujuk-Nya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak.
36:17 Talup do hape mangonai bamu uhum songon bani halak parjahat; uhum pakon habonaron do na manjoroti ham in. (ay. 12, 13.) 36:17 Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan;
36:18 Jaga ase ulang itarik pangajaron in ham hu panrisaion, anjaha ulang kahou uhurmu binahen ni banggal ni panobusion. (bd. 33:24; 34:37.) 36:18 janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau.
36:19 Boi ma doruh-doruhmu in paluahkon ham humbani hasosakan, barang golgolmu mangunsagahkon gogohmu? 36:19 Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu?
36:20 Halani ai ulang ma ihasiholhon ham borngin, na mambahen mapurpur bangsa humbani iananni. 36:20 Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya.
36:21 Jaga ham, ulang ma manlembang ham dompak hajahaton, ai halani ai do ase iuji ham marhitei sitaronon. 36:21 Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara.
36:22 Tonggor ma, timbul do Naibata ibagas hagogohonni; ise ma pangajari usih hubani? (Ps. 25:8-12; 32:8; 147:5.) 36:22 Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya; siapakah guru seperti Dia?
36:23 Ise ma na mangaturhon dalanni Bani? barang ise ma na boi mangkatahon: Hagedukon do na binahenmu in? (bd. 34:10, 15.) 36:23 Siapakah akan menentukan jalan bagi-Nya, dan siapa berani berkata: Engkau telah berbuat curang?
36:24 Ingat ham ma patimbul pambahenanni, na pinuji-puji ni jolma manisia. (bd. 33:27; 35:10; Ps. 104:33.) 36:24 Ingatlah, bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatan-Nya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia.
36:25 Ganup do jolma mangidah ai, humbani na daoh iidah jolma na galek in ai. (bd. 26:14.) 36:25 Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh.
36:26 Tonggor ma, na timbul do Naibata, seng tardadap hita Ia; seng tartulimati bilangan ni tahunni. (Ps. 90:2; 93:2; 102:27; Dan. 6:26.) 36:26 Sesungguhnya, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahun-Nya tidak dapat diselidiki.
36:27 Ia do manarik tektek ni bah dompak datas. Ia do na mambahen udan marhitei hombunni, (bd. 5:10.) 36:27 Ia menarik ke atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan,
36:28 ai ma use na niuseihon ni hombun ai, anjaha mardabuhan bani halak simbuei. (bd. 37:12, 13.) 36:28 yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia.
36:29 Adong ma halak na boi mangarusi parmerap ni hombun, ampa parlonggur ni lampo-lamponi? (bd. 37:2; Ps. 18:12; 104:3.) 36:29 Siapa mengerti berkembangnya awan, dan bunyi gemuruh di tempat kediaman-Nya?
36:30 Tonggor ma, ierap do hilapni inggot bani, anjaha irungkub do dasor ni laut. (Ps. 18:15, 16; 77:19, 20.) 36:30 Sesungguhnya, Ia mengembangkan terang-Nya di sekeliling-Nya, dan menudungi dasar laut.
36:31 Marhitei ai do Ia manguhumi bangsa-bangsa, marlobih-lobih do sipanganon ibere. 36:31 Karena dengan semuanya itu Ia mengadili bangsa-bangsa, dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah.
36:32 Igoki do tanganni bani hilap, anjaha ipasorohkon do ai bani imbangni. (Ps. 104:2, 4.) 36:32 Kedua tangan-Nya diselubungi-Nya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran.
36:33 Sora ni longgurni patugahkon parrohni, parringis do Ia dompak halak parjahat. 36:33 Pekik perang-Nya memberitakan kedatangan-Nya, kalau dengan murka Ia berjuang melawan kecurangan.”
<< Ayub 35 Ayub 37 >>