Ayub 34

34:1 Dob ai nini si Elihu ma use: 34:1 Maka berbicaralah Elihu:
34:2 Bogei nasiam ma hatangku, nasiam siparuhur, anjaha nasiam na pentar-pentar, tangihon nasiam ma! 34:2 “Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi.
34:3 Pinggol do sipareksa hata, songon langit-langit na mandai sipanganon. (bd. 12:11.) 34:3 Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan.
34:4 Na sintong ai ma pilih hita banta; rap manandai ma hita barang aha na dear. (bd. 13:18; 27:2.) 34:4 Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik.
34:5 Ai nini si Job do: Bujur do ahu, tapi seng bujur pambahen ni Naibata bangku. (bd. 27:2; 33:9.) 34:5 Karena Ayub berkata: Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku;
34:6 Age pe bujur ahu parladung do ahu ihira; seng hatambaran be ugahku, age seng marsalah ahu. (bd. 6:4; 9:15, 20; 16:8, 9; 19:11; 30:26.) 34:6 kendati aku mempunyai hak aku dianggap berdusta, sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi.
34:7 Tor ise ma dalahi songon si Job, na manibur apas-apas songon bah, (bd. 15:16.) 34:7 Siapakah seperti Ayub, yang minum hujatan terhadap Allah seperti air,
34:8 na mardalan saodoran pakon halak sihorjahon na so sintong, anjaha na marparsaoran pakon halak parjahat? (Ps. 1:1.) 34:8 yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik?
34:9 Ai nini do: Seng adong gunani bani sada dalahi, margoluh na madear ia ilobei ni Naibata. (bd. 9:22, 30; 21:7; 24:1.) 34:9 Karena ia telah berkata: Tidak berguna bagi manusia, kalau ia dikenan Allah.
34:10 Halani ai, tangihon nasiam ma ahu, nasiam halak na maruhur, pantang do hatahononkon, Naibata mambahen hajahaton, Pargogoh na so tarimbang mangkorjahon hagedukon. (1 Mus. 18:25; 5 Mus. 32:4; 2 Kron. 19:7; Ps. 145:17; Rom 9:14.) 34:10 Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari pada Yang Mahakuasa untuk berbuat curang.
34:11 Tapi romban hubani pambahenan ni jolma do ibalashon hubani, anjaha romban hubani dalan ni ganup halak ihonahon bani. (Ps. 62:13; Jer. 32:19; Mat. 16:27; 2 Kor. 5:10; Kol. 3:25; 1 Ptr. 1:17.) 34:11 Malah Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya.
34:12 Tongon tene, seng anjai lang sintong pambahenan ni Naibata, anjaha seng anjai papeolon ni Pargogoh na so tarimbang hasintongan.(bd. 19:6, 7; 5 Mus. 16:19.) 34:12 Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan.
34:13 Ise nani siondoskon tanoh on bani, anjaha ise do na pajonamkon ganup dunia on? (bd. 38:4, 5; Ps. 119:90.) 34:13 Siapa mempercayakan bumi kepada-Nya? Siapa membebankan alam semesta kepada-Nya?
34:14 Anggo porini tubuh uhurni mangimbang jolma, itarik use tonduyni ampa hosahni, (bd. 33:4; Ps. 104:29.) 34:14 Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, dan mengembalikan nafas-Nya pada-Nya,
34:15 mintor rotap ma hosah ni ganup na manggoluh, anjaha mulak bani orbuk jolma in. (1 Mus. 3:19; 7:21; Par. 12:7.) 34:15 maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu.
34:16 Anggo maruhur ham, bogei ma on, tangihon ham ma na huhatahon on: (bd. 33:8.) 34:16 Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan.
34:17 Mintor tarbahen sada halak, na magigi bani uhum ma manrajai? Mintor tarpapai ham ma Ia, parpintor anjaha pargogoh na so tarimbang in? (bd. 8:3; 1 Mus. 18:25.) 34:17 Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa,
34:18 Ia, na boi mangkatahon bani sada raja: Ho na so margagan! bani halak na sangap: Ho halak parjahat! (2 Mus. 22:28.) 34:18 Dia yang berfirman kepada raja: Hai, orang dursila, kepada para bangsawan: Hai, orang fasik;
34:19 Ia, na so sitonggor jumbak bani raja-raja, na so mangkira sangapan na bayak humbani na musil, ai jadi-jadian ni tanganni do ganupan ai. (bd. 37:24; 5 Mus. 10:17.) 34:19 Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka dari pada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangan-Nya?
34:20 Sompong matei sidea, tongah borngin. Isonggoti bangsa ai, gabe masab sidea, isontaphon do halak na gogoh, seng pala marhasoman tangan. (bd. 27:19.) 34:20 Dalam sekejap mata mereka mati, ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa; mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang.
34:21 Ai itulimati panonggorni do dalan ni ganup jolma, anjaha iidah do sagala langkah-langkahni. (bd. 31:4; 2 Kron. 16:9; Pod. 5:21.) 34:21 Karena mata-Nya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya;
34:22 Seng dong na golap barang na lotir; na tarbahen parponopan ni halak sihorjahon hajahaton. (bd. 24:13-17; Ps. 139:11-12.) 34:22 tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi.
34:23 Ai seng dong ibuhul ari bani jolma, laho hu paruhuman ilobei ni Naibata. 34:23 Karena bagi manusia Ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili,
34:24 Ia do na manripuki halak na markuasa, lang pala palobei ipareksa, anjaha ipabangkit halak na legan bahen gantihni. (Luk. 1:52.) 34:24 orang-orang yang perkasa diremukkan-Nya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkat-Nya ganti mereka.
34:25 Halani torang do ibotoh pambahenan ni sidea, idabuhkon do sidea borngin, gabe maripuk ma sidea. (bd. 27:20.) 34:25 Jadi, Ia mengetahui perbuatan mereka, dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur.
34:26 Ibogbog do sidea halani hajahaton ni sidea, bani ianan na boi idahon ni halak, 34:26 Mereka ditampar-Nya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak,
34:27 halani itundali sidea Ia, anjaha seng iparuhurhon sagala dalanni, 34:27 karena mereka meninggalkan-Nya, dan tidak mengindahkan satu pun dari pada jalan-Nya,
34:28 laho mambalashon bani sidea doruh-doruh ni halak na musil, ai itangihon do doruh-doruh ni halak na masombuh. (2 Mus. 22:22; Ps. 9:13.) 34:28 sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapan-Nya, dan Ia mendengar jeritan orang sengsara.
34:29 Anggo sip Ia, ise boi mansalahkon? Anggo iponophon bohini, ise ma na mangindahisi? Ijagai do sada bangsa atap sada halak, (Jes. 50:9; Rom 8:34.) 34:29 — Kalau Dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau Dia menyembunyikan wajah-Nya, siapa akan melihat Dia, baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang? –,
34:30 ase ulang halak parjahat manrajai, gabe hona sidingni bangsa ai. (2 Mus. 10:7; Hos. 5:1.) 34:30 supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak.
34:31 Sonon ma patut hatahonon ni halak bani Naibata: Gijang hinan do uhurhu, seng bangku be mangkorjahon hasamboron, (Tangis 3:27.) 34:31 Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah: Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat;
34:32 ajarhon Ham ma bangku na so dapot uhurhu hinan; anggo marsalah ahu, seng bahenonku be ai. (bd. 40:5.) 34:32 apa yang tidak kumengerti, ajarkanlah kepadaku; jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi,
34:33 Ningon romban hubani pingkiranmu gakni namin Ia mambalas, halani na tinulakmu ai Ia? Ham do na maningon manontuhon, sedo ahu, anjaha na binotohmu, ai ma hatahon ham! 34:33 menurut hematmu apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku; katakanlah apa yang engkau tahu!
34:34 Halak na maruhur hatahononni ma bangku, anjaha halak na pentar, na manangar ahu, hatahononni ma: (ay. 2, 10.) 34:34 Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku:
34:35 Seng maruhur si Job na marsahap ai, seng marpanimbangon hatani ai. (bd. 38:2.) 34:35 Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya tidak mengandung pengertian.
34:36 Dear namin tarlajou si Job ronsi ujungni, halani songon parjahat do ia na marbalos ai. 34:36 Ah, kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat!
34:37 Halani itambahi ope hajungkaton bani dousani ai, marhilei do ia itongah-tongahta, anjaha buei sahap-sahapni dompak Naibata. (ay. 5.) 34:37 Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah.”
<< Ayub 33 Ayub 35 >>