Ayub 28

28:1 Tongon, adong do tambang pirak, pakon ianan papitahkon omas. 28:1 “Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas;
28:2 Humbagas tanoh do ibuat bosi, anjaha batu ilobur mambuat tombaga. 28:2 besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga.
28:3 Hagolapan ai pe talu do ibahen jolma, ipareksa do das hubani sibagasan batu na ponop ibagas na golap ampa ibagas na lotir sahalian. 28:3 Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat.
28:4 Ihurak sidea do lubang hu toruh, na daoh sirang humbani ianan ni jolma; gantung sidea seng marsidogei-dogeian, daoh humbani jolma mambung-ambung sidea. 28:4 Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas, mereka melayang-layang jauh dari manusia.
28:5 Ia tanoh, harohan ni sipanganon do in, tapi partoruhni ai marbalik ibahen songon pambahen ni apuy. (Ps. 104:14.) 28:5 Tanah yang menghasilkan pangan, dibawahnya dibongkar-bangkir seperti oleh api.
28:6 Marisi mata intan sapir do batu-batuni ampa marisi omas homa. 28:6 Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai.
28:7 Dalan hujai seng ibotoh manuk-manuk panoroh, anjaha seng iidah mata ni haluhuy ianan ai. 28:7 Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya;
28:8 Seng ongga idogei nahei ni binatang ai, anjaha seng ibontas singa. (bd. 41:25.) 28:8 binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya.
28:9 Dolog batu pe ijolom tangan ni jolma do, anjaha marbalik onjolan ni dolog ibahen. 28:9 Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar-bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya;
28:10 Ituhak do dalan ibagas dolog batu, anjaha matani mangidah ganup barang na maharga. 28:10 di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga;
28:11 Ibongbong do sumbul ni bah, anjaha na ponop sahalian ipadarat bani na lihar. (ay. 4.) 28:11 air sungai yang merembes dibendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang.
28:12 Tapi hapentaran ai ija do boi jumpahon ai? Anjaha ija do nani ianan ni pangarusion? (Pod. 2:6; Jak. 1:5.) 28:12 Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi?
28:13 Seng ibotoh jolma in dalan hujai, anjaha seng jumpah ai i tanoh ni halak na manggoluh on. (Ps. 27:13; Jes. 38:11.) 28:13 Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup.
28:14 Nini luhung: Seng ibagas ahu ia. Laut mangkatahon: Seng i lambungku ia. (1 Mus. 7:1; 49:25.) 28:14 Kata samudera raya: Ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut: Ia tidak ada padaku.
28:15 Seng tarboli ai age marhitei omas pitah, anjaha pirak pe seng boi pakeion pambolini. (Pod. 3:14, 15; 8:10, 11.) 28:15 Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak.
28:16 Seng tarasam ai bani omas Opir, barang bani batu soham atap sapir pe. (1 Raj. 9:28.) 28:16 Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit;
28:17 Omas barang kasa seng boi bahenon hadosanni, anjaha seng boi tukaran ai bani barang omas na majenges. 28:17 tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua.
28:18 Seng tarpados simatah pakon kristal hujai; harganan do hapentaran ase mutiha. (Pod. 3:15; 8:11; 20:15; 31:10; Mat. 13:45.) 28:18 Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik dari pada mutiara.
28:19 Batu intan na hun Etiopia pe seng tarpados hujai, anjaha seng tarasam ai bani omas pitah. (ay. 16; 2 Mus. 28:17; Pangk. 21:20.) 28:19 Permata krisolit Etiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni.
28:20 Hunja do anggo sonai harohan ni hapentaran ai? Anjaha ija do ianan ni pangarusion? (ay. 12.) 28:20 Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya?
28:21 Lingod do ai humbani panonggor ni ganup halak na manggoluh, anjaha ponop humbani manuk-manuk na i awang-awang. 28:21 Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara.
28:22 Nagori toruh pakon hamateian mangkatahon: Domma ibogei hanami namin burintikni. (bd. 38:17; Ps. 9:14; Pangk. 1:14.) 28:22 Kebinasaan dan maut berkata: Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami.
28:23 Naibata do na mambotoh dalan hujai, anjaha Ia do na mambotoh iananni. (Pod. 2:6; 8:22-31; Jak. 1:5.) 28:23 Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya.
28:24 Ia do na manatap ronsi ujung ni dunia on, anjaha iidah do ganup na itoruh ni langit. 28:24 Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit.
28:25 Sanggah na binahenni ai timbangan ni logou, anjaha tinontuhonni ai ukuran ni bah, (bd. 26:10; 38:10; Ps. 135:7.) 28:25 Ketika Ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air,
28:26 sanggah binahenni ai aturan pasal udan, anjaha itontuhon pardalan ni hilap, (bd. 38:25; 1 Mus. 2:5.) 28:26 ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan, dan jalan bagi kilat guruh,
28:27 ijai do ai iidah anjaha ipatorang, ipajonam anjaha itulimati. (1 Mus. 1:31; Pod. 3:19, 20.) 28:27 ketika itulah Ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya;
28:28 Tapi anggo bani jolma in, sonon do nini: Tonggor ma, biar mangidah Jahowa do hapentaran, anjaha surut humbani hajahaton do pangarusion.(bd. 1:1; Ps. 111:10; Pod. 1:7; Par. 12:13.) 28:28 tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.”
<< Ayub 27 Ayub 29 >>