Ayub 15

15:1 Dob ai nini si Elipas, halak Teman ai ma mambalosi: 15:1 Maka Elifas, orang Téman, menjawab:
15:2 Patut ma sada halak na maruhur marbalos marhitei habotohon na soya-soya, anjaha ipaburnang dirini marhitei logou na hun purba? (bd. 6:26; 16:3.) 15:2 “Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong, dan mengisi pikirannya dengan angin?
15:3 Patut ma maminsang ia marhitei parsahapan na so marguna, atap marhitei hata na so marhagogohon? 15:3 Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna, dan dengan perkataan yang tidak berfaedah?
15:4 Tapi anggo ho, ilangkon ho do biar dompak Naibata, anjaha iorui ho tonggo ilobei ni Naibata. 15:4 Lagipula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah.
15:5 Ai hajahatonmu sandiri do mangajari pamanganmu, anjaha ipilih ho do hata ni halak na pantas. 15:5 Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kaupilih.
15:6 Pamanganmu sandiri manguhum ho, seng ahu; bibirmu sandiri manaksii dompak ho. (bd. 6:20; Mat. 12:37.) 15:6 Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku; bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau.
15:7 Ai ho do jolma na parlobei tubuh? Barang parlobei do ho jadi humbani dolog-dolog? (Ps. 90:2; Pod. 8:24, 25.) 15:7 Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu dari pada bukit-bukit?
15:8 Ongga do ho manangi-nangi i karapatan ni Naibata, gabe marhiteihon ai marhapentaran ho? (bd. 11:7; Pod. 8:25; Rom 11:33, 34.) 15:8 Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu?
15:9 Aha ma na binotohmu, na so binotohnami? Aha ma na niarusanmu, na so niarusannami? (bd. 12:3; 13:2.) 15:9 Apakah yang kauketahui, yang tidak kami ketahui? Apakah yang kaumengerti, yang tidak terang bagi kami?
15:10 Bannami pe dong do halak na dob ubanon anjaha sayur matua, torasan humbani bapamu. (bd. 12:12.) 15:10 Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya dari pada ayahmu.
15:11 Hurang maharga do iahap ho pangapohon ni Naibata, barang hata na lamlam na dob ondos bam? (bd. 21:2; Ps. 94:19.) 15:11 Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah, dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu?
15:12 Mase ma ipaboan-boan uhurmu ho, anjaha mase ma jawar-jawar pangkawahmu, (bd. 16:9.) 15:12 Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala,
15:13 gabe pag ho marringis dompak Naibata, anjaha sonai toal ni parsahap ni pamanganmu? 15:13 sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu?
15:14 Aha ma jolma manisia ase boi borsih ia? Barang tubuh ni sada naboru, gabe boi bonar ia? (bd. 14:4; 4:17-20.) 15:14 Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan?
15:15 Tonggor ma, seng marhatengeran Naibata bani halak na pansing na rap pakonsi, anjaha langit ai pe seng pansing bani panonggorni. (bd. 4:18, 19; 5:1; 25:5.) 15:15 Sesungguhnya, para suci-Nya tidak dipercayai-Nya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangan-Nya;
15:16 Lambin naha ma dompak sada halak paruhur magou anjaha na masik-masik, jolma na manibur hajahaton songon bah? (bd. 34:7; Ps. 73:10; Pod. 26:6.) 15:16 lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air.
15:17 Sihol patuduhonku do bam, tangihon ma ahu, anjaha barang aha na dob huidah, sihol do baritahononku, 15:17 Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat, hendak kuceritakan,
15:18 ai ma na dob pinatugah ni halak na pentar, na dob binogeini humbani ompung ni sidea, lang ihurang-hurangi, 15:18 yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan,
15:19 bani sidea tumang iondoskon tanoh in, anjaha seng dong halak partoloh manginsolat itongah-tongah ni sidea. 15:19 ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka.
15:20 Sadokah manggoluh halak parjahat parngit do pandageianni, manipat bilangan ni tahun na dob binuhul bani siunsagahkon gogoh. (1 Mus. 4:14.) 15:20 Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya.
15:21 Sora songgot-songgot maraloling tong ibagas pinggolni; sanggah hadoharonni roh pangagou bani. (5 Mus. 28:65, 67; 1 Tes. 5:3.) 15:21 Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak.
15:22 Seng ihaporsayai, paboa tarbahensi ope maluah hun hagolapan, ai domma itontuhon, sipanganon ni podang mando ia. 15:22 Ia tidak percaya, bahwa ia akan kembali dari kegelapan: ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang.
15:23 Sai madou-adou do ia mangindahi sipanganon atap ija do ai. Ai ibotoh, domma sirsir bani ari hagolapan. (Ps. 59:16; 102:10.) 15:23 Ia mengembara untuk mencari makan, entah ke mana. Ia tahu, bahwa hari kegelapan siap menantikan dia.
15:24 Pusok uhurni ibahen hasunsahan ampa hasosakan; idorab do ia, songon raja na dob gopas hu parporangan. 15:24 Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan, yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap.
15:25 Halani na dob pinagostongni ai tanganni mangimbang Naibata, anjaha oga-oga ia dompak Pargogoh na so tarimbang ai, 15:25 Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang Yang Mahakuasa;
15:26 marpojong ia dompaksi marhitei borgok na durgak, marhitei gantar na hapal latapni. 15:26 dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi Dia, dengan perisainya yang berlapis tebal.
15:27 Halani domma iminaki bohini, anjaha inahkon taboh-taboh bani hae-haeni, (5 Mus. 32:15; Ps. 17:10; 73:7, 18-20.) 15:27 Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya;
15:28 anjaha marianan ia ibagas huta na dob tarulang, ibagas rumah na so patut siianan, na dob tinontuhon sireongkononkon; (5 Mus. 13:13-19; Jos. 6:26; 1 Raj. 16:34.) 15:28 ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan.
15:29 seng anjai bayak ia, seng anjai totap haadonganni, anjaha seng anjai ganda artani i tanoh on. 15:29 Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi.
15:30 Seng anjai maluah ia humbani hagolapan, melus do tumborni ibahen dilah ni apuy, anjaha mapurpur do bungani ibahen logou. (bd. 4:9.) 15:30 Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulut-Nya.
15:31 Ulang ma marhatengeran ia bani na lumei, laho paoto-otohon dirini, ai sisoya-soya do upah ni pambahenanni ai. 15:31 Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya.
15:32 Seng jumpah ope panorangni domma bois ia, anjaha seng ra be ratah dangkahni. 15:32 Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai; dan rantingnya pun tidak akan menghijau.
15:33 Songon hayu anggur mardabuhan buahni, seng mabei ope, anjaha songon hayu jetun mangkarurus bungani. (Ps. 92:13, 14; Hos. 14:6-8; Jes. 5:2.) 15:33 Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya.
15:34 Ai seng anjai manggargar ginompar ni halak silupahon Naibata, anjaha boiskonon ni apuy do lampo-lampo ni halak sijalo sisip. (5 Mus. 27:25.) 15:34 Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap.
15:35 Boratan rumah do sidea bani hangaluton, anjaha itubuhkon hamagouan, ijullak-jullakkon uhur ni sidea do sipaoto-oto. (Ps. 7:15; Jes. 59:4; 33:11.) 15:35 Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka.”
<< Ayub 14 Ayub 16 >>