Amsal 8

Dilo-dilo Ampa Hasaksian ni Hapentaran Wejangan hikmat
1 Ai lang dilo-dilo do hapentaran ai, anjaha hauhuron ai pamaling sorani? 1 Bukankah hikmat berseru-seru, dan kepandaian memperdengarkan suaranya?
2 I atas, bani buntu-buntu, i lambung ni dalan, bani sirpang do ia jongjong, 2 Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri,
3 bani horbangan, bani dalan masuk hubagas huta, bani horbangan hudarat do ipamaling sorani, nini, 3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring:
4 “Bennima do, ale dalahi, dilo-dilo ahu, anjaha taur-taur bennima, ale anak ni jolma. 4 “Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku.
5 Guruhon hanima ma habotohon, ale halak na bodoh, anjaha hanima, gabe halak na maruhur ma. 5 Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu.
6 Tangihon ma, ai sihol mansahapkon na maharga do ahu, sihol manluarhon hasintongan do bibirhu; 6 Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat.
7 ai hasintongan do sihol hatahonon ni pamanganku; tapi magigi do bibir hubani na masambor. 7 Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku.
8 Pintor do haganup sahap ni pamanganku; seng dong na geduk atap na lepak ijai. 8 Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong.
9 Haganupan ai sintong do bani siparuhur, anjaha bonar bani halak na marpambotoh. 9 Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan.
10 Jalo ma pangajaranku, rahanan humbani pirak, sonai homa habotohon, dearan humbani omas pitah. 10 Terimalah didikanku, lebih dari pada perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan.
11 Harganan do hapentaran ase mutiha, anjaha haganup na hinarosuhkon ni halak seng taratasisi ai. 11 Karena hikmat lebih berharga dari pada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya.
12 Ahu, hapentaran ai, marianan do i lambung ni hapandeian, jumpahan habotohon pakon hapandeian do ahu. 12 Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan.
13 Biar bani Jahowa, magigi do ai bani na masambor, uhur hagijangon ampa pangenjengon, parlahou na masambor ampa parsahap na margoling-goling, magigi do ahu pasal ai. 13 Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
14 Ahu do simada panuturion pakon na pasaudkon ai, Ahu do simada hauhuron pakon hagogohon. 14 Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan.
15 Marhitei ahu do manggomgomi raja-raja, anjaha itotapkon siparkuasa hapintoron. 15 Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan.
16 Marhitei ahu do manrajai sipanggomgomi, sonai homa na sangap-sangap ampa haganup panguhum na pintor. 16 Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi.
17 Holong do uhur hubani sagala na mangkaholongi ahu, anjaha halak sipindahi ahu, sai jumpahsi do ahu. 17 Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku.
18 Bangku do habayakon pakon hamuliaon, arta na manotap pakon hapintoron. 18 Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan.
19 Dearan do buahku humbani omas, humbani omas pitah tene, sonai age pansarianku humbani pirak pilihan. 19 Buahku lebih berharga dari pada emas, bahkan dari pada emas tua, hasilku lebih dari pada perak pilihan.
20 Bani dalan hapintoron do ahu mardalan, bani dalan habonaran do langkahku, 20 Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan,
21 laho manlayak-layakkon parbagianan bani na mangkaholongi ahu, laho manggoki parartaan ni sidea. 21 supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka.
22 Jahowa do manompa ahu bani mungkah ni panompaon-Ni, gabe parmulaan ni horja-Ni bani na basaia. 22 TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala.
23 Bani panorang sapari ai do ahu iadongkon, bani mulani, paima adong tanoh on. 23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.
24 Seng dong ope laut domma itubuhkon ahu, seng dong ope bah tubuh na marburlak-burlakkon bah, 24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air.
25 sanggah lape ipasuk sagala dolog, anjaha sanggah lape adong buntu-buntu, domma itubuhkon ahu; 25 Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir;
26 sanggah lape iadongkon tanoh on tene, ampa ladangni, sonai age orbuk na parlobei i tanoh on. 26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.
27 Sanggah Ia pajongjongkon langit ai, ijai do ahu, sanggah na binolat-Ni ai hajangkajang i atas ni laut ai, 27 Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya,
28 sanggah ninahkon-Ni ai hombun i atas, sanggah pinaroh-Ni ai bah na marburlak-burlak hun toruh, 28 ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras,
29 sanggah na binahen-Ni ai parbolatan ni laut, ase ulang ilanggar bah ai parentah-Ni, sanggah na pinasuk-Ni ai onjolan ni tanoh on, ijai do ahu, anak hinaholongan-Ni, 29 ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi,
30 i lambung-Ni ijia, megah ni uhur-Ni ahu ganup ari, marguro-guro tongtong i lobei-Ni, 30 aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya;
31 marguro-guro do ahu i sab dunia on, anjaha malas do uhur hubani jolma manisia. 31 aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku.
32 Ai pe, ale anakku, tangihon ma ahu, martuah do halak siramotkon dalanku. 32 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku.
33 Tangihon hanima ma pangajaranku, ase pentar hanima, sai ulang ma lansei pasal ai. 33 Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya.
34 Martuah ma halak sitangihon ahu, na marjaga ganup ari bani labahku, anjaha sipanramotkon bani horbanganku. 34 Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku.
35 Halak na jumpahan ahu, hagoluhan do jumpahsi anjaha gabe harosuh bani Jahowa. 35 Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan TUHAN berkenan akan dia.
36 Tapi na so jumpahan ahu, dirini do pinarsedani, sagala na magigi bangku, hamatean do hinaholonganni ijai.” 36 Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; semua orang yang membenci aku, mencintai maut.”
>> Amsal 7 Amsal 9 >>