Amsal 6

Hata Lumba-lumba bani Halak Sijamini Hasomanni, bani Halak Siparrayoh ampa bani Halak Pargeduk Berbagai-bagai nasihat
1 Ale anakku, anggo ra ho manjamin hasomanmu, pala marjabat tangan ho mangkopkop halak na legan. 1 Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu, dan membuat persetujuan dengan orang lain;
2 Jadi anggo sangkut ho marhitei sahap ni bibirmu, tartangkap ibahen hata ni pamanganmu, 2 jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu,
3 on ma bahen, ale anakku, paluahkon dirimu, ai domma madabuh ho hubagas tangan ni hasomanmu. Laho ma, patoruh dirimu, elek-elek ma hasomanmai! 3 buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu: pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu;
4 Ulang ma lopas matamu modom, atap salibonmu tartunduh; 4 janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk;
5 sai paluah ma dirimu, songon balua hun tangan ni parburu, songon manuk-manuk hun tangan ni parsambil. 5 lepaskanlah dirimu seperti kijang dari pada tangkapan, seperti burung dari pada tangan pemikat.
6 Laho ma bani porkis, ale parrayoh, pardiatei ma pambahenanni, anjaha maruhur ma! 6 Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak:
7 Age pe lang dong bani sidea pangulu, mandur atap raja, 7 biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya,
8 ipasirsir do sipanganonni bani musim logou ni ari, ipatumpu do sipanganonni bani musim sabion. 8 ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
9 Sadiha dokah ho modom-modom, ale parrayoh? Andigan pe ho puho humbani na modom? 9 Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
10 Nim, “Tongkin nari modom, tongkin nari tartunduh, tongkin nari tibal-tibal anjaha marlompit tangan,” 10 “Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring” —
11 jadi roh ma bam hamiskinon songon panamun, anjaha hahurangan songon halak parsinjata. 11 maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
12 Jolma na so margagan, halak sihorjahon hajahaton, ai ma na mansahap-sahapkon hata ladung, 12 Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong,
13 ai ma na pahirdop-hirdop matani, sibere partanda marhitei naheini, anjaha na patuduhkon marhitei jari-jarini, 13 yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari,
14 ai ma na manranggihon na masambor marhitei akal-akal ampa na torus manuan paringoran. 14 yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran.
15 Halani ai sompong do roh hasedaon bani; podas do ia maropuk, seng hatambaran. 15 Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi.
16 Na onom on ihasogamkon Jahowa, na pitu on tene ihagigihon: 16 Enam perkara ini yang dibenci TUHAN, bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya:
17 Mata na mangenjeng, dilah siparladung, ampa tangan siduruskon daroh na so marpipot, 17 mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,
18 uhur na paranggi-ranggi hajahaton, ampa nahei na sihap marlintun bani na masambor, 18 hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan,
19 saksi palsu siluarhon ladung, ampa na manuan parbolah-bolahan i tongah-tongah ni na marsanina. 19 seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
Lumba-lumba Pasal Parbangkison Nasihat tentang perzinahan
20 Ale anakku, ramotkon ma parentah ni bapamu, anjaha ulang ma ambukkon pangajaran ni inangmu. 20 Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
21 Sangkutkon ma ai tongtong ibagas uhurmu, anjaha parsinongkok bani borgokmu. 21 Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu.
22 Anggo mardalani ho, ai ma na manogu-nogu ho, anggo modom ho, ai ma na manjagai ho; anjaha anggo puho, ai ma na marsahapkon ho. 22 Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya, jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya.
23 Ai suluh do titah ai, anjaha pangajaran ai panondang; dalan hu hagoluhan do pinsang-pinsang ampa lumba-lumba, 23 Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan,
24 na manjaga ho humbani naboru na jahat, humbani naboru na legan silandit dilah. 24 yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing.
25 Ulang oji ho mangidah hajengesonni ibagas uhurmu, anjaha ulang ma tartangkap ho ibahen hirdop ni matani. 25 Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya.
26 Ai halani boru jalang rugi do halak sansayat ruti, tapi halani parinangon ni halak na legan magou tonduy na maharga ai. 26 Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi isteri orang lain memburu nyawa yang berharga.
27 Ai boi do halak mamboan apuy bani abinganni, anjaha hiouni ai seng mosog? 27 Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
28 Atap tarbahen halak do mardalan i atas ni narnar, anjaha naheini ai seng matutung? 28 Atau dapatkah orang berjalan di atas bara, dengan tidak hangus kakinya?
29 Sonai do halak na mandohori parinangon ni hasomanni; seng anjai lang hona uhum na manjamahsi. 29 Demikian juga orang yang menghampiri isteri sesamanya; tiada seorangpun, yang menjamahnya, luput dari hukuman.
30 Ai lang bador do panangko, anggo manangko ia laho pasombuh hisapni, halani loheian ia? 30 Apakah seorang pencuri tidak akan dihina, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar?
31 Anggo tardapot ia, maningon paulakonni do pitu hali lompit, ronsi haganup ugas-ugas na i rumahni maningon berehononni do. 31 Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan.
32 Tapi halak na lontong do halak sihorjahon parbangkison; na mansedahon dirini do halak na mangkorjahon ai. 32 Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak diri.
33 Pukul-pukul pakon habadoron do rupeini, anjaha seng tarsasap be habadoronni ai. 33 Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan.
34 Ai parsimburuon do mamuhoi ringis ni dalahi, anjaha seng maralang-alangan uhurni bani ari pambalason. 34 Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam;
35 Pardearan aha pe lang martarima bani, sadiha pe ibere ho, seng ra ia manjalosi. 35 ia tidak akan mau menerima tebusan suatupun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyakpun pemberianmu.
<< Amsal 5 Amsal 7 >>