Kisah Rasul 20

20:1 Dob maronti na lutu ai, idilo si Paulus ma susian ai, anjaha dob marhata partadingan ia hubani sidea, bingkat ma ia hu Makedonia. 20:1 Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia.
20:2 Dob idalani nagori ai, anjaha ipatoguh uhur ni sidea marhitei hatani, jadi das ma sidea hu tanoh Gorik. (bd. 19:21.) 20:2 Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani.
20:3 Tolu bulan do ia soh ijai, anjaha halani ionggopi halak Jahudi ia, sanggah na laho marparau hinan ia hu Siria, gabe ipaputus ma uhurni mulak hun Makedonia. 20:3 Sesudah tiga bulan lamanya tinggal di situ ia hendak berlayar ke Siria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia.
20:4 Na mangkasomanisi ai ma si Sopater, anak ni si Pirus, hun Beroa, si Aristarkus ampa si Sekundus, halak Tessalonik, si Gayus, hun huta Derbe pakon si Timoteus, si Tikikus, pakon si Tropimus na hun Asia. (bd. 17:10; 19:22, 29; 2 Tim. 4:24, 20.) 20:4 Ia disertai oleh Sopater anak Pirus, dari Berea, dan Aristarkhus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gayus dari Derbe, dan Timotius dan dua orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus.
20:5 Hun lobei do sidea laho, anjaha i Troas do hanami ipaima sidea. (bd. 16:8.) 20:5 Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas.
20:6 Dob salpu pesta Paska, bingkat ma hanami marparau hu Pilipi, anjaha palima-arihon pajumpah ma hanami pakon sidea i Troas, anjaha soh ma hanami ijai pitu ari dokahni. 20:6 Tetapi sesudah hari raya Roti Tidak Beragi kami berlayar dari Filipi dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya.
20:7 Bani ari parlobei ni minggu ai, sanggah martumpu hanami manopiki ruti, marambilan ma si Paulus bani sidea anjaha ipaganjang do ambilanni ai pala das tongah borngin halani sihol misir ia patarni ai. 20:7 Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
20:8 Buei do suluh bani kamar pardatas ai, ianannami martumpu ai. 20:8 Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu.
20:9 Jadi adong ma sada garama, na margoran si Oitikus, na hundul bani jandela; tartunduh do ia, sanggah na inunut si Paulus marambilan, gabe madabuh hu toruh humbani loteng patoluhon, anjaha domma matei sanggah hona angkat. 20:9 Seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati.
20:10 Jadi turun ma si Paulus, ijomba ma ia lanjar iabing, anjaha nini ma: Ulang nasiam lutu, ai ibagas dirini ope tonduyni! (1 Raj. 17:21, 22.) 20:10 Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata: “Jangan ribut, sebab ia masih hidup.”
20:11 Dob ai mulak ma ia hu atas, itopiki ma ruti, lanjar mangan ma; dokah ope ia marsahap-sahap pakon sidea, ronsi marayak siang ari, dob ai pe ase misir. 20:11 Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat.
20:12 Manggoluh do garama ondi mulak hu rumahni, gabe tarapoh ma uhur ni sidea. 20:12 Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur.
20:13 Parlobei do hanami masuk parau laho marlayar hu Assos, ijai do ia jaloonnami masuk parau; ai sonai do iaturhon, halani sihol mardalan darat ia. 20:13 Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat.
20:14 Anjaha dob jumpahsi hanami i Assos, ijalo hanami ma ia masuk parau, gabe misir ma hanami marlayar hu Mitelene. 20:14 Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene.
20:15 Dob marlayar hanami hunjai, das ma hanami patarni hu pulou Kios, patarni ai dohorhon pulou Samos, dob ai patarni ai use das ma hanami hu Miletos. (2 Tim. 4:20.) 20:15 Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Khios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus.
20:16 Ai domma iputuskon si Paulus manlopusi Epesus, ase ulang magou panorang i Asia, ai tarolos do ia, andohar das ia i Jerusalem bani ari Pentakosta. (bd. 18:21.) 20:16 Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru, agar jika mungkin, ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta.
20:17 Tapi isuruh do hun Miletus hu Epesus na mandilo sintua-sintua ni kuria ai. 20:17 Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus.
20:18 Jadi dob das sidea hubani, nini ma hubani sidea: Ibotoh nasiam do parlahouhu, sadokah rap ahu pakon nasiam, olat ni ari parlobei, dob hudogei Asia. (bd. 18:19; 19:10.) 20:18 Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka: “Kamu tahu, bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini:
20:19 Hubalosi do Tuhan in ibagas toruh ni uhur, mariluh-iluh manaron parlajouan na roh hubangku halani tahi-tahi ni Jahudi. (ay. 3; bd. 13:45.) 20:19 dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
20:20 Seng adong huponopkon barang aha na marguna, na so niambilankon barang pinodahkon bani nasiam ilobei ni halak na mabuei atap marrumah-rumah pe. (2 Tim. 2:15; 4:2.) 20:20 Sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu;
20:21 Tongtong do husaksihon bani halak Jahudi age bani halak Gorik, hamubahon ni uhur bani Naibata ampa haporsayaon bani Tuhanta Jesus Kristus. (bd. 17:30, 31; 26:20; Mrk. 1:15; Heb. 6:1.) 20:21 aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.
20:22 Anggo sonari, songon na tarsangkut do ahu ibahen Tonduy in laho hu Jerusalem, anjaha seng hubotoh, barang aha na sihol masa bangku ijai. (bd. 18:21; 19:21.) 20:22 Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ
20:23 Pitah on: Bani haganup huta ilumbahon Tonduy in do, paboa tali ampa hamarsikon do sitagamonku ijai. (bd. 9:16; 21:4, 11.) 20:23 selain dari pada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
20:24 Tapi seng pala harga huhira hosahku, asal ma boi hupaujung langkahku ampa horja na dob hujalo humbani Tuhan Jesus, ai ma na manaksihon ambilan na madear pasal idop ni uhur ni Naibata. (bd. 21:13; 2 Tim. 4:7.) 20:24 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
20:25 Anjaha sonari, hubotoh do lang idahon ni nasiam be bohingku, haganup nasiam na huparayak laho mangambilankon harajaon ni Naibata. 20:25 Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan Kerajaan Allah.
20:26 Halani ai husaksihon ma bani nasiam sadari on, na dob borsih do ahu humbani sapata ni darohnasiam, (bd. 18:6; Hes. 3:19.) 20:26 Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapa pun yang akan binasa.
20:27 ai seng dong hubuati age aha, hupabotohkon do bani nasiam ganup rosuh ni Naibata. (Ep. 1:9.) 20:27 Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
20:28 Halani ai jaga nasiam ma dirinasiam ampa haganup hulanan in, ai na dob ipabangkit Tonduy Napansing do nasiam mardimata in, ase iparmahani nasiam kuria ni Tuhan in, na tinobusni marhitei darohni sandiri.(1 Tim. 4:16; 1 Ptr. 5:2; Pangk. 5:9.) 20:28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.
20:29 Ai hubotoh, anggo dob laho ahu, masuk ma bani nasiam begu panoroh, na so manarihon hulanan in. (Sak. 11:4, 5; Mat. 7:15.) 20:29 Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.
20:30 Gari hun tongah-tongahnasiam jongjong do halak na mamodahkon na lepak, laho mangojur-ojur susian in mangirikkonsi. (Mrk. 13:22; 1 Tim. 1:10.) 20:30 Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka.
20:31 Halani ai jaga ma nasiam, ingat nasiam ma, na so marnamaronti ahu arian pakon borngin tolu tahun dokahni pagolpahon nasiam marhasoman iluh. (Mat. 24:42; Heb. 13:7, 17.) 20:31 Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
20:32 Ai pe huondoskon ma nasiam hubani Naibata ampa hubani hata idop ni uhurni, na margogoh patoguhkon uhur anjaha mambere siteanon bani haganup na mapansing in. (bd. 26:18.) 20:32 Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya.
20:33 Seng ongga ipindo uhurhu omas atap pirak ampa hiou humbani atap ise pe. (4 Mus. 16:15; 1 Sam. 12:3; 1 Kor. 9:12.) 20:33 Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapa pun juga.
20:34 Ibotoh nasiam do, tanganku do mansarihon na porlu bangku ampa bani na mangkasomani ahu. (bd. 18:3; 1 Kor. 4:12; 9:13, 15; 1 Tes. 2:9.) 20:34 Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku.
20:35 Bani haganup do hupatuduhkon bani nasiam, maningon sonai do hita laho mangurupi halak na so margogoh, mardingat hata ni Tuhan Jesus, ai Ia do mangkatahon: Martuahan do na mambere ase na manjalo. 20:35 Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari pada menerima.”
20:36 Dob ihatahon sonai, manrogop ma ia martonggo rap pakon sidea haganup. (bd. 21:5.) 20:36 Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua.
20:37 Anjaha tangis ma sidea haganup, irohop anjaha isummah sidea ma si Paulus. 20:37 Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia.
20:38 Na parahni ipusokkon uhur ni sidea, ai ma hatani na hinatahonni, na so idahon ni sidea be bohini. Lanjar itaruhkon sidea ma ia hu kapal. (ay. 25.) 20:38 Mereka sangat berdukacita, terlebih-lebih karena ia katakan, bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal.
<< Kisah Rasul 19 Kisah Rasul 21 >>