Amsal 2

Pasu-pasu bani Halak Siirikkon Hapentaran in Faedah dari pada menuntut hikmat
1 Ale anakku, anggo ijalo ho hatangku anjaha iparimbagaskon ho titahku, 1 Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu,
2 tangi ho bani hapentaran anjaha itareihon ho uhurmu dompak pangarusion, 2 sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,
3 tongon, anggo dilo-dilo ho bani pangarusion, ipamaling ho soramu mangindo hauhuron, 3 ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian,
4 anggo ipindahi ho ai songon na mangindahi pirak, anjaha i torihi ho ai songon bani arta na ponop, 4 jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,
5 jadi arusanmu ma biar dompak Jahowa, anjaha jumpah ho habotohon pasal Naibata. 5 maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah.
6 Ai Jahowa do sibere hapentaran, humbani pamanganni do roh habotohon pakon hauhuron; 6 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian.
7 Ia do sipasirsir pangurupion bani halak parpintor, Ia do gantar bani halak na bujur marparlahou. 7 Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya,
8 Ijaga do pardalan ni uhum, anjaha iramotkon do dalan ni halak na daulat Bani. 8 sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia.
9 Jadi arusanmu ma hapintoron pakon uhum, habonaron pakon sagala dalan na dear; 9 Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik.
10 ai roh ma hapentaran hubagas uhurmu, anjaha mantin ma habotohon bani tonduymu; 10 Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu;
11 uhur hapantason ma manramotkon ho, anjaha pangarusion siparjaga bam. 11 kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau
12 Paluahonni do ho humbani dalan hamagouan, humbani halak sisahapkon na masambor, 12 supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat,
13 halak na manundalhon dalan hasintongan, laho mardalan bani dalan hagolapan, 13 dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap;
14 na marosuh mangkorjahon na marsambor anjaha na marmalas uhur bani tahi-tahi na jahat, 14 yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat,
15 halak na marlegot-legot pardalanni, na mardalan bani dalan hakahouan. 15 yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya;
16 Paluahonni do ho humbani parinangon ni halak, humbani parinangon na legan simantin sahap, 16 supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya,
17 na manadingkon hasoman haposoonni hinan, na mangkalupahon padan ni Naibatani. 17 yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya;
18 Ponop do rumahni hu hamatean, sonai age dalanni hu nagori toruh. 18 sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah.
19 Sagala na laho hu bani, seng mulak be, anjaha seng dapotsi be dalan hagoluhan. 19 Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan.
20 Mardalan ma ho bani dalan ni halak na bujur, anjaha totap ma ho bani dalan ni halak parpintor. 20 Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar.
21 Tongon halak parpintor do siiankon tanoh on, anjaha halak na daulat totap marianan ibagas, 21 Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ,
22 tapi halak parjahat ripasonkon do hun tanoh ai, anjaha halak sipangosei iorbat do hunjai. 22 tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ.
<< Amsal 1 Amsal 3 >>
Amsal 2