Amsal 22

Minggu 14 Juni 2020, 1 Dob Trinitas: Pembacaan Podah 22:22-29; Ambilan Lukas 12:13-21
22:1 Harganan do goran na madear ase habayakon na buei, anjaha dearan do anggo gabe harosuh diri humbani pirak atap omas. (Par. 7:1.) 22:1 Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas.
22:2 Saor do halak na bayak pakon na masombuh, tapi Jahowa do na manjadihon sidea haganup. (bd. 29:13.) 22:2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat mereka semua ialah TUHAN.
22:3 Halak na pantas mangidah parmaraan, jadi marponop ma ia; tapi halak na oto itoruskon do langkahni, gabe manaron. (bd. 27:12.) 22:3 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
22:4 Upah ni uhur na toruh ampa biar bani Jahowa, ai ma habayakon, hamuliaon ampa hagoluhan. 22:4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.
22:5 Duri pakon siding do bani dalan ni halak pargeduk, halak na mangkargahon hosahni, ipadaoh ma dirini hunjai. 22:5 Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu.
22:6 Pasomal-somal ma dakdanak mardalan bani dalan sidalanonni, ia dob matua ia, seng manlembang ia hunjai. (bd. 20:11.) 22:6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.
22:7 Halak na bayak do na manrajai bani na masombuh, anjaha sipanginjam gabe jabolon ni na painjamkonsi. 22:7 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi.
22:8 Halak na manabur hagedukon maningon sabionni do hamagouan, anjaha sai maripuk do tungkot hajungkatonni ai. (Job 4:8.) 22:8 Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa.
22:9 Halak na lamlam pangkawahni dapotan pasu-pasu do; ai ibere do humbani sipanganonni hubani na masombuh. (bd. 19:7; 2 Kor. 9:6.) 22:9 Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.
22:10 Usir sipanrisai, jadi lang dong be paringoran, anjaha parsalisihan ampa panreheion pe maronti ma. (bd. 26:20; 1 Mus. 21:9, 10.) 22:10 Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh.
22:11 Halak na mangkarosuhkon uhur na pitah, anjaha parsahapni pe basar, raja ma na gabe huan-huanni. (Ps. 101:6.) 22:11 Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja.
22:12 Mata ni Jahowa do na manramotkon habotohon, tapi ibalikkon do hata ni sipangeluk. 22:12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat.
22:13 Hata ni siparrayoh: Adong do singa i darat ai, ibunuh holi ahu i dalan ai! (bd. 26:13.) 22:13 Si pemalas berkata: “Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan.”
22:14 Godung na bagas do sahap-sahap ni naboru parbangkis, halak na pinapaan ni Jahowa do madabuh hujai. (bd. 5:3, 4; 23:27.) 22:14 Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN akan terperosok ke dalamnya.
22:15 Haotoon do longkot ibagas uhur ni dakdanak, tapi hotang sipangajari do palahohon ai humbani. (bd. 13:24; 19:18; 23:14; 29:17.) 22:15 Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya.
22:16 Halak na mangodoh-odoh na masombuh laho paganda untungni, anjaha marsibere-bere bani halak na bayak, mambahensi marhahurangan. 22:16 Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja.
22:17 Paeleng ma pinggolmu anjaha tangihon ma hata ni halak na pentar anjaha paruhurhon ma podahku; 22:17 Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku.
22:18 ai dear do ai, anggo ra ho marimbagaskon ai, anjaha totap ai marianan bani bibirmu. 22:18 Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu.
22:19 Andohar martenger ni uhur ho bani Jahowa, ai do ase hupatugah ai bam sadari on, hubam tongon. 22:19 Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu.
22:20 Ai lang domma husuratkon bam hata na maharga, podah pakon habotohon, 22:20 Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan,
22:21 laho paidahkon bam na sintong ampa na tongon, ase ibotoh ho sintong marbalos bani halak na marsuruh ho? (bd. 10:26.) 22:21 untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau.
22:22 Ulang ma rampas halak na masombuh, halani masombuh ia; anjaha ulang ma odoh-odoh halak na madoyuk i paruhuman; (Sak. 7:10.) 22:22 Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang.
22:23 ai Jahowa do siparlulu bani sidea, anjaha Ia do na mambuat hosah ni sibuat hosah ni sidea. (bd. 23:11; 2 Mus. 22:23.) 22:23 Sebab TUHAN membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka.
22:24 Ulang ra ho marhuan-huan pakon halak sipanringis, anjaha ulang ma saorhon dirimu bani halak pargila-gila, (bd. 29:22.) 22:24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah,
22:25 ase ulang gabe hasomalan ho bani parlahou ni sidea, anjaha itaon ho siding bani dirimu. 22:25 supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri.
22:26 Ulang ma ra ho gabe halak sipanjamini, na ra mamanggung pasal utang-utang, (bd. 6:1.) 22:26 Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi penanggung hutang.
22:27 ai anggo seng dong panggalarmu, podomanmai ma holi ibuat humbam. 22:27 Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali?
22:28 Ulang ma paosor batu parbalogan na dob pinasuk ni ompungmu hinan ijia. (bd. 23:10; 5 Mus. 19:14; 27:17; Job 24:2.) 22:28 Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu.
22:29 Halak na pongut bani horjani, boi do marhorja ia ilobei ni raja-raja; seng bani halak na malumat ia marugas. (bd. 21:5.) 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.
<< Amsal 21 Amsal 23 >>