Amsal 1

Beranda
 
 
  Tujuan Amsal ini
1 On do podah ni si Salomo, anak ni si Daud, raja ni Israel, 1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel,
2 ase ibotoh halak hapentaran pakon pangajaran, ase iarusi hata hapantason, 2 untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
3 ase tarjalosi pangajaran na madear, hapintoron, uhum pakon habonaron, 3 untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran,
4 laho mambere hapantason bani halak sibulus uhur, habotohon pakon panimbangion bani anak garama. 4 untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda–
5 Halak na pentar pe itangihon ma ai, ase tambah habotohon bani, anjaha halak na maruhur dapotan pangajarion, 5 baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan–
6 laho mangartihon podah pakon limbaga, hata ni halak na pentar pakon hutinta ni sidea. 6 untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak.
Bona ni Hapentaran  
7 Biar mangidah Jahowa do parmulaan ni habotohon; halak na bodoh teos do uhurni bani hapentaran pakon pangajaran. 7 Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
  Nasihat dan peringatan
8 Tangihon ma, ale anakku, pangajarion ni bapamu, ulang ma buangkon podah ni inangmu. 8 Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu
9 Ai rudang na majenges do ai bani ulumu, anjaha sinongkok bani borgokmu. 9 sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.
Lumba-lumba dompak na Pakahouhon  
10 Ale anakku, anggo iajar-ajari pardousa ho, ulang ma tangihon. 10 Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut;
11 Porini ihatahon sidea, “Eta, irikkon ma hanami monggop laho manduruskon daroh, gompangi hita ma halak na so marpipot, age seng dong halani. 11 jikalau mereka berkata: “Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena;
12 Bolur hita ma sidea songon pambahen ni nagori toruh, manggoluh anjaha hibul, songon halak na dob tuad hu tanoman. 12 biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur;
13 Bagei ma arta na maharga dapot hita holi, boi ma igoki hita jabunta bani barang rampasan. 13 kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan;
14 Dihut do ho marbagian rap pakon hanami, sisada parduitan do hita haganup.” 14 buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian.”
15 Ale anakku, ulang ma ho ra sadalanan pakon sidea, padaoh ma naheimu humbani dalan ni sidea; 15 Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu dari pada jalan mereka,
16 ai dompak hasamboron do marlintun nahei ni sidea, tarolos do sidea manduruskon daroh. 16 karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah.
17 Ai soya do itaon puhot i lobei ni mata ni manuk-manuk, 17 Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap,
18 anjaha sidea ai, daroh ni sidea sandiri do nionggopanni, anjaha hosahni sandiri do ginompanganni. 18 padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri.
19 Sonai do masa bani halak na hisapan bani pansarian, hosahni sandiri do hona buat. 19 Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.
Dilo-dilo Hapentaran ai Nasihat hikmat
20 Dilo-dilo do hapentaran ai i alaman, ipamaling do sorani i tiga; 20 Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya,
21 bani ianan na ramei taur-taur do Ia, anjaha bani horbangan ni huta ai iluarhon hatani. 21 di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
22 Piga dokah nari do, ale halak na oto, holong uhurnima bani haotoon? Piga dokah nari do, ale halak siparrehei, marosuh hanima manrehei, anjaha halak na oto magigi bani habotohon? 22 “Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan?
23 Dompakkon hanima ma pangajaranku, tonggor ma, useihononku do Tonduyhu, anjaha pabotohkononku do hatangku bennima. 23 Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.
24 Halani dilo-dilo ahu, tapi seng ra hanima manangihon, husurdukkon tanganku, tapi sahalak pe lang na parduli, 24 Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku,
25 itulak hanima do tene haganup podahku, anjaha seng pot hanima bani pangajarionku, 25 bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku,
26 halani ai partatawaonku do hanima bani hamagouannima, anjaha mandoruni bani pangonai ni songgot-songgot bennima, 26 maka aku juga akan menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu,
27 bani na mangonai bennima songgot-songgot songon haba-haba, bani na roh bennima hasedaon songon halisungsung, bani na sogop bennima hasosakan ampa hagobiron. 27 apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu.
28 Jadi dilo-dilo ma sidea bangku, tapi seng hubalosi, pindah-pindah sidea bangku, tapi seng jumpah sidea ahu. 28 Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku.
29 Halani magigi sidea bani habotohon, anjaha seng ipilih biar bani Jahowa, 29 Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN,
30 seng pot sidea bani podahku, anjaha itulak ganup pangajarionku, 30 tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku,
31 halani ai, maningon panganon ni sidea do buah ni parlahouni, anjaha bosur sidea bani ranggianni. 31 maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.
32 Ai panundalion ni halak na oto do gabe hamatean bani, anjaha halanseion ni halak na lontong parsedahon dirini. 32 Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya.
33 Tapi atap ise na manangihon ahu, marsonang-sonang do ia marianan, seng anjai gobir ia dompak songgot-songgot ni hamagouan. 33 Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka.”
<< Mazmur 150 Amsal 2 >>