Amsal 19

 

Minggu 10 November 2019, XXI Dob Trinitas: Ambilan, Podah19:20-29; Sibasaon, Epesus 6:1-9
(Sambatni)
1 Dearan do halak na masombuh, na pitah marparlahou, humbani halak parbibir ladung, age pe bayak ia. 1 Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal.
2 Anggo seng marhasoman pamingkirion, seng marguna haringgason, anjaha halak na mangolos-olos mandalankon horjani, maningon lepak do. 2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah langkah.
3 Haotoon ni jolma do parseda dalanni, hape dompak Jahowa marungut-ungut uhurni. 3 Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN.
4 Habayakon do pabuei huan-kuan, tapi halak na masombuh, gari diha-dihani manadingkonsi. 4 Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya.
5 Saksi palsu seng tarbahen lang hona uhum, anjaha sisahapkon ladung seng anjai maluah. 5 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar.
6 Buei do halak na mamuji-muji na sangap, anjaha ganup do halak gabe huan ni halak siparlayak, 6 Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi.
7 Halak na masombuh, saninani pe haganup sogam do uhurni bani, samintolah ma diha-dihani lang padaoh diri hun bani? 7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi.
8 Halak na jumpahan uhur hapantason, holong do uhurni bani goluhni, halak siramotkon pangarusion dapotan tuah do. 8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan.
9 Saksi palsu seng anjai lang hona uhum, anjaha sisahapkon ladung magou do. 9 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa.
10 Lang patut halak na oto marsonang-sonang manggoluh, lobih hunjai seng patut jabolon manrrajai raja-raja. 10 Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar.
11 Hapentaran ni jolma mambahensi nanget manringis, anjaha hamuliaon do ai bani, manalpuhon hasalahan, 11 Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.
12 Songon paraum ni singa do ringis ni raja, tapi dear ni uhurni songon namur na bani poyon-poyon. 12 Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput.
13 Hasedaon ni bapa do anak na oto, anjaha naboru siparingor songon tiris na manektek torus. 13 Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik.
14 Rumah pakon arta, ai ma tading-tadingan humbani na matoras, tapi humbani Jahowa do parinangon na maruhur. 14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN.
15 Harayohon mambahen dokah modom, anjaha uhur na rahanan soh mambahen gayuran. 15 Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar.
16 Halak na mandalankon parentah, ai ma na manramotkon goluhni, tapi maningon matei do na so parduli bani langkah-langkahni. 16 Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati.
17 Na papinjamkon bani Jahowa do halak, na maridop ni uhur bani halak na masombuh, anjaha Ia do na mambaloskon ai bani. 17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN, yang akan membalas perbuatannya itu.
18 Ajar ma anakmu, ai adong ope arapan, tapi ulang roh uhurmu pamatehonsi. 18 Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya.
19 Halak siparringis banggal, ia sandiri do na manaron, anggo sihol urupanmu ia, paparahkon do ai. 19 Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya.
20 Tangihon ma podah, anjaha jalo ma sipaingat, ase lambin pentarni ho use. 20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
21 Buei do ranggian ibagas uhur ni jolma, tapi sura-sura ni Jahowa do na saud. 21 Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
22 Hisap-hisap ni jolma pindah-pindah bani paruntungan; tapi dearan do masombuh humbani na gabe siparladung. 22 Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin dari pada seorang pembohong.
23 Biar bani Jahowa do na pagoluhkon, bosur do halak anjaha sonang modom, seng mangonai hamagouan bani. 23 Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka.
24 Domma ipohul siparrayoh indahanni, tapi rayohan do ia mannahkon ai hu pamanganni. 24 Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut.
25 Maningon lonsingon do sipanrisai, ase maruhur halak na oto, tapi anggo halak na pantas, ipinsang gelah domma jumpahan habotohon. 25 Jikalau si pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf.
26 Ise na mangarsik bapani anjaha iusir-usir inangni, ai ma anak sibahen hasamboron ampa habadoron. 26 Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri.
27 Anggo iparontihon ho, ale anakku, manangihon podah, jadi kahou ma ho humbani hauhuron. 27 Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan.
28 Saksi paruhur jahat mapas do bani uhum, anjaha mantin do hagedukon bani pamangan ni halak parjahat. 28 Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta.
29 Sirsir do uhum bani halak sipanrisai, sonai lonsing-lonsing bani gurung ni halak na oto. 29 Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal.
<< Amsal 18 Amsal 20 >>