Amsal 16

(Sambatni)
1 Bani jolma do uhur panimbangion, tapi humbani Jahowa do roh sisahapkonon ni dilah. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari pada TUHAN.
2 Haganup dalanni borsih do ninuhur ni halak, tapi Jahowa do siantan uhur. 2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
3 Ondoskon ma bani Jahowa sagala horjamu, ase saud haganup sura-suramu. 3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.
4 Haganup do ijadihon Jahowa domu hubani sura-sura-Ni, age parjahat ai, ase hona uhum. 4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka.
5 Hagigi ni Jahowa do halak sigijang uhur; tongon seng anjai lang hona uhum ia. 5 Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.
6 Marhitei holong ampa habujuron do salosei hasalahan, anjaha marhitei biar bani Jahowa boi do tarsimbili halak hajahaton. 6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN orang menjauhi kejahatan.
7 Anggo marosuh Jahowa mangidah parlahou ni sada halak, munsuhni pe ipadamei do hu bani. 7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya dengan dia.
8 Rahanan do na otik ibagas hapintoron, ase pansarian na buei, na so tiba dalanni. 8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak tanpa keadilan.
9 Uhur ni jolma marpingkir-pingkir pasal dalanni, tapi Jahowa do na manontuhon langkahni. 9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
10 Haputusan na humbani Naibata do bani bibir ni raja, bani paruhuman seng anjai lepak sahapni. 10 Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah.
11 Kilo ampa timbangan na sintong, Jahowa do simadasi; Ia do na mangadongkon haganup batu timbangan. 11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya.
12 Hagigi ni raja, ai ma mangkorjahon hajahaton, ai marhitei hapintoron do totap paratasni. 12 Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran.
13 Harosuh ni raja, ai ma bibir hasintongan, anjaha parsahap na sintong do ihaholongi. 13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihi-Nya.
14 Ringis ni raja, suruhan hamatean do ai, tapi mahombun do ai ibahen halak na pentar. 14 Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya.
15 Minar ni bohi ni raja pagoluhkon, anjaha halayakonni doskon hombun na manorap bani logou ni ari. 15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi.
16 Jumpahan hapentaran, dearan do ai humbani omas, dapotan hauhuron, harganan humbani pirak. 16 Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.
17 Dalan ni halak parpintor daoh do ai humbani hajahaton, anjaha na mangkargahon goluhni, ijaga do langkah-langkahni. 17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya.
18 Parlobei ni hasedaon ai ma gijang ni uhur, anjaha pangenjengon do parlobei ni hadabuhon. 18 Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
19 Dearan do martoruh ni uhur rapkon na masombuh, ase marbagi taban-taban rap pakon halak na jungkat. 19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang congkak.
20 Halak na marimbagaskon hata, dapotan na madear, anjaha martuah do halak na marhatengeran bani Jahowa. 20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN.
21 Halak siparuhur igoran do ai na pentar, anjaha mantin ni panluar mambahen margogoh podah. 21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan.
22 Bah tubuh hagoluhan do uhur hapantason bani parsimada ai, tapi haotoon do ajar ni halak na bodoh. 22 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya.
23 Uhur ni na pentar papandei pamanganni, anjaha itambah do podah bani bibirni. 23 Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan.
24 Songon manisan ni lobah do hata na lamlam, mantin bani uhur, anjaha tambar bani holi-holi. 24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
25 Adong do dalan, pintor do ai ninuhur ni halak, hape ujungni gabe hamatean do. 25 Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
26 Lohei ni si parhorja manjuljulsi marhorja, ai pamanganni do sipamaksa bani. 26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia.
27 Halak parjahat paranggi-ranggi hamagouan, anjaha songon apuy na gara do bibirni. 27 Orang yang tidak berguna menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan.
28 Halak sipanggeori pabolag paringoran, anjaha siparrisai manirang na marhuan. 28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib.
29 Dalahi sipangodoh-odoh pakahou hasomanni, anjaha ibobai do ia bani dalan na so madear. 29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik.
30 Halak na pahirdop-hirdop matani, sipingkiri na masambor do ai, anjaha sipangemngem pamanganni, ai ma sihorjahon hajahaton. 30 Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan.
31 Uban, ai ma sortali hamuliaon, jumpah do ai marhitei goluh na pintor. 31 Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran.
32 Dearan do parsabar humbani puanglima, anjaha na marrajai dirini humbani sipatunduk huta. 32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota.
33 Ihursuk-hursuk pe ruji-ruji ibagas abingan, tapi humbani Jahowa do roh haputusan. 33 Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari pada TUHAN.
<< Amsal 15 Amsal 17 >>