Amsal 17

Sambatni)
1 Dearan do sansayat ruti na mapir marhasoman uhur na sonang, humbani rumah na gok gulei marhasoman paringoran. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan.
2 Jabolon na pentar do sirajai anak paruhur na bajan, anjaha dapotan tean-teanan do ia rap pakon saninani. 2 Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu.
3 Balanga panlalaan manguji pirak, liang panloburan manguji omas, tapi Jahowa do siuji uhur. 3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
4 Halak parjahat patangi-tangi sahap na masambor, halak siparladung manareihon pinggolni bani hata na parsedahon. 4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan.
5 Sipahiri-hiri halak na masombuh, pahirihon na manompasi do, anjaha na marmegah-megah pasal hamagouan ni hasomanni, lang tarbahen lang hona uhum do. 5 Siapa mengolok-olok orang miskin menghina Penciptanya; siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman.
6 Sortali ni halak na matua ai ma pahompuni, anjaha hamuliaon ni anak ai ma bapa ni sidea. 6 Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.
7 Seng domu bani halak na oto sahap na mantin, samintolah hata ladung ma patut bani na sangap? 7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta.
8 Mata intan do sisip, ninuhur ni sibere ai, iagan maruntung ma ia bani sagala langkah-langkahni. 8 Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung.
9 Halak sirungkub hasalahan, ai ma siadongkon uhur na marsihaholongan, tapi halak na pararatkon sahap-sahap manirang na marhuan do. 9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib.
10 Margogohan do sada hata pinsang-pinsang bani halak na maruhur, ase saratus lonsing-lonsing bani halak na bodoh. 10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada orang bebal.
11 Halak parjahat pitah mangindahi parlawanan do, tapi suruhan na mabajan do isuruh mangimbangsi. 11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam.
12 Rahanan do pajumpah pakon gipul na magouan anak, humbani na pajumpah ampa halak na oto ibagas habodohonni. 12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang bebal dengan kebodohannya.
13 Halak na mambalaskon na jahat bani na madear, seng morot be na masambor hun rumahni. 13 Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya.
14 Sitolkas bah binongbong do halak sibahen paringoran, halani ai, paima pultak paringoran, intopi ma ai. 14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai.
15 Halak na mamintori parjahat ampa halak sisalahkon na bujur, haduasi do ai hagigi bani Jahowa. 15 Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi TUHAN.
16 Aha ma gunani duit bani tangan ni halak na bodoh, laho mamboli hapentaran, hape seng dong uhur bani? 16 Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi?
17 Bani sagala panorang do marholong atei huan-kuan, gabe sanina ibagas hasosakan do ia, ase tubuh. 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
18 Jolma na hurang uhur, urah do marjabat tangan, laho mambere jaminan bani hasomanni. 18 Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya.
19 Halak na marosuh bani paringoran, siharosuhkon dousa do ai, anjaha na mambahen gijang hu atas labah ni rumahni, ai ma sipindahi hamagouan. 19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran.
20 Halak paruhur na geduk, seng jumpahan na madear, anjaha halak pardilah na lekluk, madabuh hubagas hamagouan. 20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka.
21 Halak siparanak na bodoh, pusok ni uhur do ai bani, seng marmalas ni uhur bapa ni halak na oto. 21 Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita.
22 Uhur na megah paminar bohi, tapi tonduy na marosak pamerung angkula. 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
23 Sisip na hunja pe ijalo parjahat do, laho papeol pardalan ni uhum. 23 Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum.
24 Bani panonggor ni halak na maruhur dong do hapentaran, tapi anggo mata ni na oto maor do ronsi ujung ni tanoh on. 24 Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi.
25 Borit ni uhur do bani bapa anak na oto, anjaha pusok ni uhur bani na manubuhkonsi. 25 Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya.
26 Mandonda halak parpintor seng dear, manlonsing halak na sangap salah tumang do ai. 26 Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut.
27 Halak siantan parsahap, ai ma na marpambotoh, anjaha halak partonduy na lamlam siparuhur do ai. 27 Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin.
28 Halak na bodoh pe, anggo masip gabe songon siparuhur do, anggo sai itutup pamanganni, tarhira do ia halak na pentar. 28 Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya.
<< Amsal 16 Amsal 18 >>