Amos 2

2:1 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Moab ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, halani na tinutunganni ai holi-holi ni raja Edom bahen hapur. (Jes. 15; Jer. 48.) 2:1 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Moab, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur,
2:2 Jadi tongosonku ma apuy hubani Moab, gabe panganonni ma bois benteng-benteng ni Keriot, anjaha Moab matei ma ibagas hageoron, itongah-tongah ni surak-surak ampa sora ni tarompit. 2:2 Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis; Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi;
2:3 Anjaha siapkononku ma panrajai hun tongah-tongahni, anjaha bunuhonku ma kopala-kopalani rap pakonsi, nini Jahowa. (4 Mus. 24:17.) 2:3 Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia,” firman TUHAN.
2:4 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Juda ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai iambungkon sidea do titah ni Jahowa, anjaha seng idalankon aturanni, tapi sisombahon parladung ni sidea ai do pakahouhon sidea, ai ma na niirikkon ni ompung ni sidea homa; 2:4 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah menolak hukum TUHAN, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya,
2:5 halani ai tongosonku do apuy hubani Juda, gabe panganonni ma bois benteng-benteng ni Jerusalem. 2:5 Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis.”
2:6 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Israel ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai ijualhon sidea do parpintor marhalanihon pirak, ampa halak na miskin marhalanihon sipatu sapasang. (bd. 8:6.) 2:6 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut;
2:7 Idogei-dogei sidea do ulu ni halak na maetek ibagas orbuk ni tanoh, anjaha iusir do halak na masombuh. Rap laho do anak ampa bapani marayak boru jalang, gabe butak goranku na mapansing in. (bd. 8:4.) 2:7 mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan nama-Ku;
2:8 Ipatibal sidea do dirini ilambung ni sagala anjap-anjap, iatas ni hiou gadeian, anjaha isobur anggur ni halak na hona donda ibagas rumah ni naibata ni sidea. (2 Mus. 22:26.) 2:8 mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka.
2:9 Ahu do namin na maniapkon halak Amori ilobei ni sidea, na songon gijang ni hayu ares gijangni anjaha songon jajabi gogohni: Ahu do parsedahon buahni i atas ampa uratni i toruh. (4 Mus. 21:21-28; Jos. 24:28.) 2:9 Padahal Akulah yang memunahkan dari depan mereka, orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin; Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah.
2:10 Ahu do homa na mangarahkon hanima luar hun tanoh Masir, anjaha huiring-iring do hanima ompat puluh tahun i halimisan, laho manean tanoh ni halak Amori. (2 Mus. 12:51.) 2:10 Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori;
2:11 Anjaha Ahu do na pabangkitkon deba humbani anaknima gabe nabi, anjaha deba humbani parananima gabe halak Nasir. Ai lang tongon do sonai, alo nasiam halak Israel? nini Jahowa. (4 Mus. 6:2-13.) 2:11 Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel?” demikianlah firman TUHAN.
2:12 Hape ipainumkon hanima do anggur bani halak Nasir, anjaha iparentahkon hanima bani nabi: Seng bulih hanima manjahai. (bd. 7:13, 16; Jes. 30:10; Jer. 11:21.) 2:12 “Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi: Jangan kamu bernubuat!
2:13 Tonggor ma, odohkononku ma hanima bani ianannima, songon pangodohkon ni gareta, na gok radeian. 2:13 Sesungguhnya, Aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang sarat dengan berkas gandum.
2:14 Seng marguna ijai halintunon bani halak na lingkat, seng tarunsagahkon halak pargogoh gogohni, anjaha seng tarpaluah halak na borani hosahni; (bd. 9:1.) 2:14 Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri.
2:15 halak parsior pe seng tahan jongjong, anjaha halak na lingkat mardalan seng tarpaluahisi dirini, anjaha sonai homa siajak huda seng tarpaluahisi hosahni. 2:15 Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri.
2:16 Age paruhur na pag itongah-tongah ni halak na borani, maningon talanjang maporus bani ari ai, nini Jahowa. 2:16 Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu,” demikianlah firman TUHAN.
<< Amos 1 Amos 3 >>