2 Samuel 9

9:1 Nini si Daud ma manungkun: Adong ope nani tading-tadingan ni raja Saul, ase hupatuduhkon bani idop ni uhur, halani si Jonatan? (1 Sam. 20:15.) 9:1 Berkatalah Daud: “Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan.”
9:2 Jadi adong ma sada juak-juak i rumah ni si Saul hinan, na margoran si Siba, gabe tardilo ma ia hulobei ni si Daud. Dob ai nini raja ai ma hubani: Atene, ho do na margoran si Siba? Nini ma mambalosi: Ahu ma da, jabolonta! (bd. 16:1.) 9:2 Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya: “Engkaukah Ziba?” Jawabnya: “Hamba tuanku.”
9:3 Nini raja ai ma: Atene, adong ope tading-tadingan ni si Saul, ase hubahen bani idop ni uhur na humbani Naibata? Nini si Siba ma mambalosi raja ai: Adong ope sada anak ni si Jonatan, repat do naheini duasi. (bd. 4:4.) 9:3 Kemudian berkatalah raja: “Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.” Lalu berkatalah Ziba kepada raja: “Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, yang cacat kakinya.”
9:4 Dob ai nini raja ai ma hubani: Ija do ia? Nini si Siba mambalosi raja ai: Tonggor ma, i Lodebar do ia, tondok bani si Makir, anak ni si Ammiel. (bd. 17:27.) 9:4 Tanya raja kepadanya: “Di manakah ia?” Jawab Ziba kepada raja: “Dia ada di rumah Makhir bin Amiel, di Lodebar.”
9:5 Dob ai isuruh raja Daud ma suruhanni laho mangalopi hun rumah ni si Makir, anak ni si Ammiel na hun Lodebar. 9:5 Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel, dari Lodebar.
9:6 Jadi dob das si Mepiboset anak ni si Jonatan, anak ni si Saul hubani si Daud, manrogop ma ia manombahsi. Tapi nini si Daud ma: Mepiboset! Nini ma mambalosisi: Ijon do ahu, jabolonmu! 9:6 Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud: “Mefiboset!” Jawabnya: “Inilah hamba tuanku.”
9:7 Nini si Daud ma hubani: Ulang ma ho mabiar, ai sihol bahenonku do bam idop ni uhur, halani si Jonatan bapamondi, anjaha sihol paulakonku do bam ganup tanoh ni si Saul ompungmondi, anjaha rapkon ahu ma ho tongtong mangan. 9:7 Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”
9:8 Jadi marsombah ma ia, lanjar nini ma: Ise ma ahu jabolonmu on, ase pala ma dompakkononmu baliang na matei songon ahu on? (1 Sam. 24:15.) 9:8 Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata: “Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?”
9:9 Dob ai idilo raja ai ma si Siba, juak-juak ni si Saul, anjaha nini ma hubani: Sagala na bani si Saul pakon na bani rumahni hinan domma hubere hubani anak ni tuanmu. 9:9 Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya: “Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu.
9:10 Halani ai maningon horjahononmu do tanoh ai bani, ho pakon anakmu ampa jabolonmu, anjaha patumpu ma gogohni, ase adong hagoluhon ni anak ni tuanmu. Ia si Mepiboset, anak ni tuanmu, maningon rapkon ahu ma ia tongtong mangan. Adong do bani si Siba sapuluh lima anak pakon dua puluh jabolon. 9:10 Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku.” Ziba mempunyai lima belas orang anak laki-laki dan dua puluh orang hamba.
9:11 Dob ai nini si Siba ma dompak raja ai: Songon na pinarentahkon ni tuanku, raja in hubani jabolonni, maningon sonai do bahenon ni jabolonmu on. Ase rap mangan ma si Mepiboset ampa si Daud, songon sada humbani anak ni raja ai. (bd. 19:29.) 9:11 Berkatalah Ziba kepada raja: “Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya.” Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
9:12 Adong do bani si Mepiboset sada anak na etek-etek, na margoran si Mika. Tapi ganup na marianan i rumah ni si Siba jabolon ni si Mepiboset do. (1 Kron. 8:34.) 9:12 Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset.
9:13 Ase marianan i Jerusalem ma si Mepiboset ai tongtong do ia rap mangan pakon raja ai; tapi repat do naheini. (ay. 3.) 9:13 Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.
<< 2 Samuel 8 2 Samuel 10 >>