2 Samuel 8

8:1 Jadi dob salpu ai, italuhon si Daud ma halak Palistim, anjaha tunduk sidea ibahen; ibuat do panggomgomion humbani tangan ni halak Palistim. 8:1 Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka; lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin.
8:2 Italuhon do homa halak Moab, anjaha isibar sidea bani tali; ihatahon do sidea manangkob hu tanoh; dua tali isibarhon hubani sidea na laho sibunuhon, sada tali bani halak sipagoluhon. Ase gabe jabolon ma halak Moab bani si Daud anjaha manggalar sohei. 8:2 Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah ia mengukur tempat mereka dengan tali; diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti.
8:3 Italuhon si Daud do homa si Hadadezer, anak ni si Rehob, raja hun Soba, sanggah na laho ia use pajongjongkon kuasani i Eufrat. (1 Sam. 14:47; Ps. 60:2.) 8:3 Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat.
8:4 Ibuat si Daud do humbani saribu pitu ratus halak siajak huda pakon dua puluh ribu balani sipardalan nahei; irimpongi si Daud do ganup huda sitarik gareta, pitah saratus tumang itebai. (5 Mus. 17:6; Jos. 11:6.) 8:4 Daud menawan dari padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.
8:5 Anjaha sanggah roh halak Aram hun Damaskus sihol mangurupi si Hadadezer, raja ni Soba ai, ibunuh si Daud ma dua puluh dua ribu humbani halak Aram ai. 8:5 Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang.
8:6 Dob ai ipajongjong si Daud ma bentengni i tanoh Aram inggot ni Damaskus; gabe jabolon ma sidea bani si Daud anjaha manggalar sohei. Sai itumpaki Jahowa do si Daud, barang huja pe ia manlangkah. (1 Sam. 10:5; 13:3.) 8:6 Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.
8:7 Dob ai ibuat si Daud ma gantar-gantar omas, na pinaboan-boan ni juak-juak ni si Hadadezer, anjaha iboan ma ai hu Jerusalem. (1 Raj. 10:16.) 8:7 Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem.
8:8 Hun Tebah ampa hun Berotai, ai ma huta ni si Hadadezer, ibuat raja Daud do buei tumang tombaga. (1 Raj. 7:15-47.) 8:8 Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak tembaga.
8:9 Dob ibogei si Tou, raja ni Hamat, na dob italuhon si Daud ganup bala ni si Hadadezer, 8:9 Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
8:10 isuruh si Tou ma anakni si Joram marayak raja Daud, laho manungkun pasalsi anjaha mamasu-masusi, halani na dob pinorangni si Hadadezer, anjaha italuhon ia, ai munsuh ni si Tou do si Hadadezer; iboan ma siluahni ugas-ugas pirak, omas pakon tombaga. 8:10 maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga.
8:11 Ai pe ikahulhon raja Daud do hubani Jahowa rap pakon pirak ampa omas na dapotsi humbani ganup bangsa sipajuh begu-begu, na dob tinaluhonni ai, 8:11 Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya,
8:12 hun Aram, hun Moab, humbani halak Ammon, halak Palistim, halak Amalek pakon humbani taban-taban, na dapot humbani si Hadadezer, anak ni si Rehob, raja hun Soba. 8:12 yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, raja Zoba.
8:13 Jadi lambin tarambilan ma goran ni si Daud. Sanggah na mulak ai ia, italuhon ma sapuluh ualuh ribu halak Edom i habungan Garam. (Ps. 60:2.) 8:13 Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin.
8:14 Ipabangkit ma wakilni i Edom; bani haganup Edom ipabangkit do wakilni, jadi gabe jabolon bani si Daud ma ganup halak Edom. Sai itumpaki Jahowa do barang huja pe laho si Daud. (ay. 6; 1 Mus. 27:40.) 8:14 Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.
8:15 Ase si Daud do na manggomgom Israel ganup, anjaha idalankon si Daud do uhum pakon hapintoron hubani ganup bangsa ai. (Ps. 103:6; Jer. 23:5.) 8:15 Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya.
8:16 Si Joab, anak ni si Seruya do pambobai ni bala, anjaha si Josafat anak ni si Ahilud do wakil ni raja. (bd. 20:23-26.) 8:16 Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima; Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara;
8:17 Si Sadok, anak ni si Ahitub, pakon si Abiatar anak ni si Ahimelek, sidea do malim; si Seruya juru tulis, (2 Kron. 26:11.) 8:17 Zadok bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar menjadi imam; Seraya menjadi panitera negara;
8:18 si Benaya, anak ni si Joyada, pambobai ni pangawal, anjaha anak ni si Daud malim ijia. (bd. 15:18; 1 Sam. 30:14; 1 Raj. 4:5; 1 Kron. 18:17.) 8:18 Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti; dan anak-anak Daud menjadi imam.
<< 2 Samuel 7 2 Samuel 9 >>