2 Samuel 10

10:1 Dob sonai, matei ma raja ni halak Ammon, jadi si Hanun, anakni ai ma bangkit raja gantihni. 10:1 Sesudah itu matilah raja bani Amon; dan Hanun, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
10:2 Nini si Daud ma: Dear do patuduhkononku habasaron ni uhurhu hubani si Hanun, anak ni si Nahas, songon bapani ondi na basar bangku. Jadi isuruh si Daud ma suruhanni laho mangapohisi halani panading ni bapani ai. Tapi dob das juak-juak ni si Daud ai hu tanoh ni halak Ammon, (1 Sam 11:1.) 10:2 Lalu berkatalah Daud: “Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku.” Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu,
10:3 nini raja-raja ni halak Ammon ma dompak tuanni, si Hanun: Sihol pasangaphon bapamu ma tumaram si Daud, nini uhurmu, ase isuruh bamu na mangapoh? Ai lang halani na laho mardiateihon huta on do pakon mangkahapisi ampa sihol mansedahonsi do, ase isuruh si Daud juak-juakni marayak ham? (bd. 3:25.) 10:3 berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?”
10:4 Dob ai itangkap si Hanun ma juak-juak ni si Daud ai,anjaha ihatahon ma suhuron gumis ni sidea salopah, anjaha ihorot ma hiou ni sidea das hubani hundulan ni sidea, dob ai ipalaho ma sidea. (3 Mus. 19:27; Jes. 20:4.) 10:4 Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka.
10:5 Dob tarbogei ai bani si Daud, isuruh ma suruhanni manjumpahkon sidea, ai bador tumang do dalahi-dalahi ai. Nini raja ai ma dompak sidea: Tading ma nasiam lobei i Jeriko paima ganjang use gumisnasiam, dob ai pe ase mulak nasiam. 10:5 Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata: “Tinggallah di Yerikho sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali.”
10:6 Tapi dob iidah halak Ammon na dob hagigi sidea bani si Daud, jadi isuruh halak Ammon ma suruhanni laho manggaji halak Aram na hun Bet-Rehob pakon halak Aram na hun Soba, dua puluh ribu halak tentara na mardalan nahei, anjaha humbani raja Maacha saribu halak, pakon sapuluh dua ribu halak hun Tob. (1 Sam. 13:4.) 10:6 Setelah dilihat bani Amon, bahwa mereka dibenci Daud, maka bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram-Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maakha seribu orang dan dari orang-orang Tob dua belas ribu orang.
10:7 Dob ibogei si Daud ai, jadi isuruh ma si Joab pakon ganup balani na garang ai. 10:7 Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan.
10:8 Jadi luar ma halak Ammon, ipatitir ma balani ilobei ni horbangan ni huta ai; tapi halak Aram na roh hun Soba ampa na hun Rehob, halak na hun Tob ampa na hun Maacha, pulig do jongjong bei i talun. 10:8 Lalu bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maakha ada tersendiri di padang.
10:9 Jadi dob iidah si Joab sai ia do isosak munsuh ai hun lobei pakon hun pudi, ipapulig ma deba humbani halak pilihan na i Israel, anjaha iatur ma sidea mangimbang halak Aram ai; 10:9 Ketika Yoab melihat, bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu.
10:10 anjaha balani na tading ai iondoskon ma ai hubani anggini si Abisai anjaha iatur ma ai marimbang dompak halak Ammon ai. 10:10 Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan bani Amon itu.
10:11 Anjaha nini ma: Anggo gogohan halak Aram, gabe seng tarimbang ahu sidea, roh ma ho mangurupi ahu; anggo gogohan halak Ammon, gabe lang tarimbang ho sidea, roh ma ahu mangurupi ho. 10:11 Lalu berkatalah Yoab: “Jika orang Aram itu lebih kuat dari padaku, maka haruslah engkau menolong aku, tetapi jika bani Amon itu lebih kuat dari padamu, maka aku akan datang menolong engkau.
10:12 Tenger ma uhurmu, imbang hita ma sidea mangkopkop bangsanta pakon mangkopkop huta ni Naibatanta; anjaha ipasaud Jahowa ma rosuh ni uhurni. (5 Mus. 20:1.) 10:12 Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya.”
10:13 Dob ai laho ma si Joab pakon bala hasomanni ai mandorab halak Aram, gabe maporus ma sidea i lobeini. 10:13 Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya.
10:14 Jadi dob iidah halak Ammon, na dob maporus halak Aram ai, maporus ma pakon sidea hun lobei ni si Abisai, anjaha masuk hubagas huta ai. Dob ai mulak ma si Joab humbani na mangimbang halak Ammon ai, anjaha das ma ia hu Jerusalem. 10:14 Ketika bani Amon melihat, bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem.
10:15 Tapi dob iidah halak Aram na dob talu sidea ibahen halak Israel, martumpu ma sidea ganup. 10:15 Ketika orang Aram melihat, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama.
10:16 Dob ai ihatahon si Hadadezer ma luar halak Aram, na i dipar ni bah Eufrat gabe das ma sidea hu Helam, anjaha si Sobah, pambobai ni bala ni si Hadadezer do na mambobahon sidea. (bd. 8:3.) 10:16 Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang; mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobakh, panglima tentara Hadadezer.
10:17 Dob tarbotoh ai bani si Daud, gabe ipatumpu ma ganup halak Israel; idipari sidea ma bah Jordan, gabe das ma sidea hu Helam. Halak Aram pe iatur ma balani laho marporang manjumpahkon si Daud. 10:17 Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia,
10:18 Tapi maporus ma halak Aram marimbang halak Israel; ibunuh si Daud ma humbani halak Aram pitu ratus tentara pargareta, ompat puluh ribu siajak huda, sonai homa si Sobah ugahan lanjar matei do ijai. 10:18 tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.
10:19 Jadi dob iidah ganup raja, na unduk na saindokah hubani si Hadadezer, na dob talu sidea ibahen halak Israel, mardamei ma sidea hubani halak Israel anjaha tunduk bani sidea. Jadi mabiar ma halak Aram laho magurupi halak Ammon use. 10:19 Ketika dilihat semua raja, yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka; sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada bani Amon.
<< 2 Samuel 9 2 Samuel 11 >>