2 Samuel 7

Minggu 20 Desember 2020, Advent IV: Ambilan 2 Samuel 7:1-16; Sibasaon Rom 16: 25 – 27
Tema: Harajaon Mesias Na Totap Ronsi Sadokah ni Dokahni
7:1 Jadi dob marianan raja ai ibagas rumahni, anjaha marhasonangan ia ibahen Jahowa humbani sagala munsuhni inggot, (bd. 5:11; 5 Mus. 25:19.) 7:1 Ketika raja telah menetap di rumahnya dan TUHAN telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling,
7:2 nini raja ai ma dompak nabi Natan: Tonggor ma, marianan i rumah na humbani hayu ares do ahu, tapi poti ni Jahowa marianan ibagas lampo-lampo do. (Ps. 132.) 7:2 berkatalah raja kepada nabi Natan: “Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda.”
7:3 Dob ai nini si Natan ma dompak raja ai: Laho ma ham, mambahen sagala na ibagas uhurmu, ai Jahowa do hasomanmu. 7:3 Lalu berkatalah Natan kepada raja: “Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab TUHAN menyertai engkau.”
7:4 Tapi bornginni ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Natan: 7:4 Tetapi pada malam itu juga datanglah firman TUHAN kepada Natan, demikian:
7:5 Laho ma ho, patugah ma hubani juak-juakku si Daud: Sonon do hata ni Jahowa: Sihol pajongjongonmu bangku sada rumah bahen iananku? (1 Raj. 5:17; 1 Kron. 22:8.) 7:5 “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Masakan engkau yang mendirikan rumah bagi-Ku untuk Kudiami?
7:6 Seng ongga marianan Ahu ibagas rumah singgan ni ari dob huboan halak Israel tangkog hun Masir ronsi sadari on, tongtong do Ahu minsah-insah bani lampo-lampo siiananku. (1 Raj. 8:16, 27; Jes. 66:1.) 7:6 Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.
7:7 Sadokah Ahu mardalan rap pakon halak Israel, ongga ma Ahu mangkatahon sangkababah hata hubani sada panguhum ni halak Israel, na huparentahkon marmahan bangsangku, halak Israel, sonon: Mase ma lang ipauli hanima bangku sada rumah humbani hayu ares? (Ps. 78:67-72.) 7:7 Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?
7:8 On pe, sonon ma hatahon hubani juak-juakku si Daud ai: Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Ahu do na mambuat ho humbani parmahanan, humbani na mangirikkon biri-biri, ase ho gabe raja manggomgom bangsangku halak Israel; (1 Sam. 16:11-13.) 7:8 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.
7:9 anjaha Ahu do na mangkasomani ho barang huja pe ho laho, anjaha husiapkon do ganup munsuhmu i lobeimu; bahenonku do goranmu tarambilan tumang songon goran ni halak na bolon i tanoh on. (bd. 8:6, 14.) 7:9 Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
7:10 Anjaha pasirsironku do sada ianan bani bangsangku halak Israel, anjaha suanonku do sidea hujai, ase marianan sidea ijai, anjaha seng hona geor be; anjaha seng be nunuton ni halak sibahen gogoh mangkilang sidea songon na dobni in, (2 Mus. 15:17; Jer. 24:6.) 7:10 Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu,
7:11 olat ni na dob hupabangkit panguhum mamarentah bangsangku halak Israel, Ahu do na mambere hasonangan bam ilobei ni sagala munsuhmu. Ambahni ai ibagahkon Jahowa do bamu, patotapon ni Jahowa do ginomparmu magira. (ay. 16; Ps. 89:22-24.) 7:11 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada semua musuhmu. Juga diberitahukan TUHAN kepadamu: TUHAN akan memberikan keturunan kepadamu.
7:12 Anggo domma jumpah ajalmu, anjaha martumpu ho hubani ompungmu, pajongjongonku ma ginomparmu, anak na pinupusmu, anjaha patotaponku ma harajaonni.(1 Raj. 8:20; Jes. 9:6.) 7:12 Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya.
7:13 Maningon ia do na pajongjongkon sada rumah ibagas goranku, anjaha pajonamonku do paratas ni harajaonni ronsi sadokah ni dokahni. (1 Raj. 5:19; 6:12; Ps. 89:4, 5.) 7:13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.
7:14 Ahu do gabe Bapa bani, anjaha ia gabe anak Bangku. Anggo mardousa ia, lonsingonku ma ia marhitei lonsing-longsing ni jolma; (Ps. 89:27; Luk. 1:32; Heb. 1:5.) 7:14 Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.
7:15 tapi seng minsahkononku humbani idop ni uhurhu songon na dob hupaminsah humbani si Saul, na dob huusir ai hun lobeimu. (1 Sam. 15:23, 26; 1 Raj. 11:11-26.) 7:15 Tetapi kasih setia-Ku tidak akan hilang dari padanya, seperti yang Kuhilangkan dari pada Saul, yang telah Kujauhkan dari hadapanmu.
7:16 Maningon totap do ginomparmu pakon harajaonmu ronsi sadokah ni dokahni i lobeihu; paratasmu pe totap do ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 72:17; Jes. 55:3.) 7:16 Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.”
7:17 Romban hubani haganup hata ai, romban hubani haganup pangungkabon ai, ihatahon si Natan ma sonai hubani si Daud. 7:17 Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Natan berbicara kepada Daud.
7:18 Dob ai masuk ma raja Daud, hundul ma ia ilobei ni Jahowa, jadi nini ma: Ise ma ahu, Ham Tuhan Jahowa, anjaha ise ma ginomparhu, ase iboan Ham ahu das hujon? (1 Mus. 32:11; 1 Sam. 18:18; Ps. 8:5; 144:3.) 7:18 Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: “Siapakah aku ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
7:19 Anjaha maotiktu ope ai nini uhurmu, Ham Tuhan Jahowa, halani ai marbagah-bagah do homa Ham hubani ginompar ni juak-juakmu pasal na sihol masa magira, anjaha ipatuduhkon Ham do bangku sundut na sihol roh, Ham Tuhan Jahowa. (1 Kron. 17:17.) 7:19 Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan ALLAH; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan ALLAH.
7:20 Anjaha aha ope tambahni ai boi hatahonon ni si Daud bamu? Ai itandai Ham do juak-juakmu on, Ham Tuhan Jahowa. 7:20 Apakah yang dapat dikatakan Daud kepada-Mu lebih lagi dari pada itu. Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan ALLAH?
7:21 Halani hatamu, anjaha romban hubani uhurmu ibahen Ham haganup habanggalon on, laho pabotohkon in hubani juak-juakmu. (1 Mus. 49:10.) 7:21 Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini.
7:22 Halani ai timbul do Ham. Ham Tuhan Jahowa; ai seng dong na songon Ham, anjaha seng dong Naibata sobali Ham, romban hubani haganup na binogei ni pinggolnami. (2 Mus. 15:1; 5 Mus. 3:24; 4:35.) 7:22 Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
7:23 Anjaha bangsa na legan ja ma songon bangsamu halak Israel adong i tanoh on, Naibata sandiri manlangkah laho manobussi bahen bangsani, laho mambahen tarambilan goranni, na mambahen bani sidea habanggalon pakon hajombuton marhitei na mangusir sada bangsa pakon naibatani hun lobei ni bangsani. (5 Mus. 4:7, 34.) 7:23 Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya?
7:24 Anjaha domma ipajonam Ham bamu bangsamu halak Israel, bahen bangsamu ronsi sadokah ni dokahni, anjaha Ham, alo Jahowa gabe Naibata ni sidea. (Jes. 43:21; 1 Ptr. 2:9.) 7:24 Engkau telah mengokohkan bagi-Mu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah mereka.
7:25 Antong, Ham Naibata Jahowa, patotap Ham ma hata na dob pinarbagah-bagahmu pasal juak-juakmu pakon ginomparni ronsi sadokah ni dokahni, anjaha bahen Ham ma romban hubani bagah-bagahmu; 7:25 Dan sekarang, ya TUHAN Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.
7:26 ase timbul goranmu ronsi sadokah ni dokahni, marhitei na mangkatahon: Jahowa Zebaot do Naibata ni halak Isrel; anjaha ginompar ni juak-juakmu si Daud jonam i lobeimu. 7:26 Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata: TUHAN semesta alam ialah Allah atas Israel; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu.
7:27 Ham do alo Jahowa Zebaot, Naibata ni halak Israel, na patalarhon bani juak-juakmu: Pajongjongonku do sada rumah bam; halani ai do ase pag juak-juakmu on manggogohkon tonggo on bamu. (Jes. 50:5; 1 Sam. 9:15.) 7:27 Sebab Engkau, TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian: Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepada-Mu.
7:28 Halani ai, Ham Tuhan Jahowa, Ham do Naibata, anjaha sintong do hatamu, anjaha domma ibagahkon Ham hubani juak-juakmu on hata na madear on. (1 Raj. 8:26.) 7:28 Oleh sebab itu, ya Tuhan ALLAH, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran; Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
7:29 On pe, sai pasu-pasu Ham ma ginompar ni juak-juakmu on, ase totap sidea i lobeimu ronsi sadokah ni dokahni; ai Ham do na marbagah-bagahkon ai, anjaha marhitei pasu-pasumu dapotan pasu-pasu ginompar ni juak-juakmu on ronsi sadokah ni dokahni. 7:29 Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan ALLAH, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.”
<< 2 Samuel 6 2 Samuel 8 >>