2 Samuel 5

5:1 Dob ai roh ma ganup marga ni halak Israel hu Hebron marayak si Daud, nini ma hubani: Tonggor ma holi-holimu anjaha dagingmu do hanami. (bd. 19:13.) 5:1 Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata: “Ketahuilah, kami ini darah dagingmu.
5:2 Domma dokah, sanggah manggoluh ope si Saul manggomgom hanami, ham do na mangarahkon hanami luar pakon masuk; anjaha domma ihatahon Jahowa bamu: Ho do na maningon gabe parmahan ni bangsangku halak Israel, anjaha maningon gabe pambobai ni halak Israel. (4 Mus. 27:17; 1 Sam. 18:13, 16; 13:14; 25:30.) 5:2 Telah lama, ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan TUHAN telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel.”
5:3 Sonai homa roh do ganup pangintuai-pangintuai ni halak Israel, hubani raja ai hu Hebron; jadi marpadan ma raja Daud pakon sidea i Hebron ilobei ni Jahowa, anjaha iminaki sidea ma si Daud gabe raja manggomgom halak Israel. (bd. 2:4; 1 Sam. 16:13.) 5:3 Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan TUHAN; kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel.
5:4 Marumur tolu puluh tahun do si Daud, sanggah na bangkit gabe raja ia, anjaha ompat puluh tanun do ia manrajai. (1 Raj. 2:11; 1 Kron. 29:27.) 5:4 Daud berumur tiga puluh tahun, pada waktu ia menjadi raja; empat puluh tahun lamanya ia memerintah.
5:5 Pitu tahun onom bulan do ia manrajai Juda i Hebron, anjaha tolu puluh tolu tahun ia manrajai Israel pakon Juda i Jerusalem. (1 Kron. 29:27.) 5:5 Di Hebron ia memerintah atas Yehuda tujuh tahun enam bulan, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun atas seluruh Israel dan Yehuda.
5:6 Sanggah na laho raja ai pakon balani hu Jerusalem, uhurni sihol mamorang halak Jebus, na mangingani tanoh ai, nini sidea ma hubani: Seng bulih ham masuk, tapi maningon usiron ni halak na mapitung pakon halak na tempang do ham, artini: Seng bulih masuk si Daud hujon! 5:6 Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud: “Engkau tidak sanggup masuk ke mari; orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau!” Maksud mereka: Daud tidak sanggup masuk ke mari.
5:7 Tapi italuhon si Daud ma benteng Sion, ai ma huta ni si Daud sisonari. 5:7 Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud.
5:8 Bani ari na sasada ai ihatahon si Daud do: Barang ise na sihol manaluhon halak Jebusi ai, maningon hun lubang ni bah ai ma ia masuk. Magigi tumang do si Daud mangidah halak na tempang ampa na mapitung, halani ai do ase ihatahon halak: Halak na mapitung pakon halak na tempang seng bulih masuk hu rumah. (Ps. 42:8.) 5:8 Daud telah berkata pada waktu itu: “Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu; hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta.” Sebab itu orang berkata: “Orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait.”
5:9 Jadi marianan ma si Daud ibagas benteng ai, anjaha igoran ma ai huta ni si Daud; dob ai ipauli si Daud ma batar-batar inggot, singgan ni Milo dompak bagas. 5:9 Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya: Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam.
5:10 Dob ai lambin timbul ma si Daud, ai ihasomani Jahowa, Naibata Zebaot do ia. (bd. 3:1.) 5:10 Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab TUHAN, Allah semesta alam, menyertainya.
5:11 Isuruh si Hiram raja hun Tirus ma suruhanni marayak si Daud, mamboan hayu ares pakon tuhang hayu ampa tuhang batu laho manuhangi rumah ni si Daud. (bd. 7:2; Ps. 30:1.) 5:11 Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu; mereka mendirikan istana bagi Daud.
5:12 Jadi mangahap ma si Daud, na dob pinatotap ni Jahowa do ia gabe raja i Israel, anjaha na dob pinatimbulni do harajaonni halani bangsani halak Israel. 5:12 Lalu tahulah Daud, bahwa TUHAN telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umat-Nya.
5:13 Dob ai itambahi si Daud ope naboru i Jerusalem bahen parinangonni dob roh ia hun Hebron; jadi tubuh ope bani si Daud anak pakon boru. (5 Mus. 17:17.) 5:13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.
5:14 Anjaha on do goran-goran ni anakni, na tubuh i Jerusalem: Si Samua, si Sobab, si Natan, si Salomo, (Luk. 3:31; Mat. 1:6.) 5:14 Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo,
5:15 si Jibhar, si Elisua, si Nepeg, si Japia, 5:15 Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia,
5:16 si Elisama, si Eliada pakon si Elipelet. 5:16 Elisama, Elyada dan Elifelet.
5:17 Tapi dob ibogei halak Palistim, na dob iminaki si Daud gabe raja manggomgom Israel, tangkog ma ganup halak Palistim sihol marburu si Daud. Jadi dob ibogei si Daud barita ai, tuad ma ia hu benteng ai. 5:17 Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan.
5:18 Marrohan ma halak Palistim, anjaha merap ma sidea i habungan Refaim. 5:18 Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim,
5:19 Dob ai isungkun si Daud ma Jahowa, nini ma: Bulih do ahu tangkog mangimbang halak Palistim, anjaha ondoskononmu do sidea hubagas tanganku? Jadi ihatahon Jahowa ma hubani si Daud: Tangkog ma ho, ai sai na ondoskononku do halak Palistim hubagas tanganmu. (1 Sam. 30:8.) 5:19 bertanyalah Daud kepada TUHAN: “Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?” TUHAN menjawab Daud: “Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.”
5:20 Dob ai das ma si Daud hu Baal-Perasim, anjaha italuhon si Daud ma sidea ijai, nini ma: Domma ipaerap Jahowa munsuhku i lobeihu songon parmerap ni bah marbanggal. Halani ai do ase igoran ianan ai Baal-Perasim, artini Tuhan na pamerapkon. 5:20 Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia: “TUHAN telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos.” Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim.
5:21 Ipantadingkon halak Palistim ma ijai gana-gana ni sidea, jadi ibuat si Daud ampa balani ai ma ai. (1 Sam. 4:11.) 5:21 Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya.
5:22 Iulaki halak Palistim ma use tangkog, anjaha merap ma sidea i habungan Refaim. (ay. 18.) 5:22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim,
5:23 Dob isungkun si Daud use Jahowa, nini ma mambalosi: Seng bulih ho tangkog manjumpahkon sidea, tapi hun pudi ma sidea dorab, anjaha hun hayu baka ai ma ho roh mangimbang sidea. 5:23 maka bertanyalah Daud kepada TUHAN, dan Ia menjawab: “Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.
5:24 Anggo ibogei ho ma gurojob ni halak pardalan i ujung ni hayu baka ai, jomba ma sidea; ai sanggah ai ma luar Jahowa mardalan i lobeimu laho manaluhon bala ni halak Palistim. (Panguh. 4:14.) 5:24 Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu TUHAN telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.”
5:25 Jadi ibahen si Daud ma sonai romban hubani tonah ni Jahowa hubani; gabe italuhon ma halak Palistim singgan ni Geba nari das hu Geser. 5:25 Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer.
<< 2 Samuel 4 2 Samuel 6 >>