2 Samuel 3

3:1 Dokah do marnunut porang ai itongah-tongah ni ginompar ni si Saul pakon ginompar ni si Daud; lambin dokah lambin gogohni ma si Daud, tapi lambin galekni do anggo ginompar ni si Saul. (bd. 2:8; 5:10.) 3:1 Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut; Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah.
3:2 Sanggah i Hebron si Daud, tubuh ma piga-piga anak bani: Bunga tubuhni si Ammon, na pinupus ni si Ahinoam, na hun Jesreel; (bd. 13:1; 1 Kron. 3:1-4.) 3:2 Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel;
3:3 anakni paduahon si Kileab, na pinupus ni si Abigail, parinangon ni si Nabal hinan, na hun Karmel; na patoluhon si Absalom, na pinupus ni si Maaka, boru ni si Talmai, raja hun Gesur; 3:3 anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur;
3:4 anakni paompatkon si Adonia, na pinupus ni si Hagit; anakni na palimahon si Sepatya, na pinupus ni si Abital; (1 Raj. 1:5.) 3:4 yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital;
3:5 anakni na paonomhon si Jitream, na pinupus ni si Egla, parinangon ni si Daud. Ai ma anak, na tubuh bani si Daud i Hebron. 3:5 dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.
3:6 Sadokah masa porang itongah-tongah ni ginompar ni si Saul pakon ginompar ni si Daud, lambin markuasa ma si Abner i rumah ni si Saul. 3:6 Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul.
3:7 Adong ma sada parinangon ni si Saul, na margoran si Rispa, boru ni si Aya. Sahali nini si Isboset ma dompak si Abner: Mase iparayak ham parinangon ni bapa? (bd. 12:8; 21:8; 16:21, 22; 1 Raj. 2:22.) 3:7 Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa; dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isyboset kepada Abner: “Mengapa kauhampiri gundik ayahku?”
3:8 Jadi manringis tumang ma uhur ni Abner halani hata ni si Isboset ai, nini ma: Ulu ni baliang ni Juda do ahu? Das bani sadari on bujur do pambahenku hu rumah ni si Saul, bapamu ondi, hu bani saninani pakon hubani huan-huanni, anjaha seng huondoskon ham hu tangan ni si Daud, hape pag do ham sadari on manalahkon ahu halani parlangkahku dompak naboru ai? (bd. 9:8; 1 Sam. 17:43.) 3:8 Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isyboset itu, katanya: “Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan?
3:9 Sonon ma bahenon ni Naibata hubani si Abner, age lobih tene ibahen hubani, anggo seng hubahen songon na binulawankon ni Jahowa hubani si Daud, 3:9 Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepadanya,
3:10 ai ma paminsahkon harajaon ai humbani rumah ni si Saul, anjaha pajonamhon hotak harajaon ni si Daud i Israel pakon i Juda, singgan ni Dan ronsi Berseba. (Panguh. 20:1.) 3:10 yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Bersyeba.”
3:11 Sangkababah hata pe lang ibalosi si Isboset si Abner, halani biar ni uhurni mangidahsi. 3:11 Dan Isyboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, karena takutnya kepadanya.
3:12 Dob ai isuruh si Abner ma suruhanni marayak si Daud, mangkatahon bani: Ise do simada tanoh in? Marpadan ma ham pakon ahu, sai na hasomanan ni tanganku do ham laho mangarahkon ganup Israel bamu. 3:12 Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan: “Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu.”
3:13 Jadi nini ma: Dear! Ra do ahu marpadan pakon ham; tapi dong sada na huparsinta humbanu, ai ma na so bulih idahonmu bohingku, anggo seng iboan ham lobei si Mikal, boru ni si Saul ondi, anggo sihol ham roh mangidah bohingku. 3:13 Jawab Daud: “Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikhal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku.”
3:14 Ambah ni ai isuruh si Daud ma suruhanni marayak si Isboset, anak ni si Saul ondi, mangkatahon bani: Bere ma hubangku parinangonku si Mikal in, na hubuat bahen parinangonku marhitei saratus sibur-sibur ni halak Palistim. (1 Sam. 18:25-27.) 3:14 Daud mengirim utusan juga kepada Isyboset, anak Saul, dengan pesan: “Berikanlah isteriku Mikhal, yang telah kuperoleh dengan seratus kulit khatan orang Filistin.”
3:15 Dob ai isuruh si Isboset ma na mangalop naboru ai humbani paramangonni, ai ma si Paltiel, anak ni si Lais. (1 Sam. 25:44.) 3:15 Lalu Isyboset menyuruh mengambil perempuan itu dari pada suaminya, yakni Paltiel bin Lais.
3:16 Lanjar itaruhkon paramangonni ai do ia, anjaha inunut tangis i pudini das hu Bahurim. Dob ai nini si Abner ma hubani: Laho ma ho mulak! Jadi mulak ma ia. (bd. 16:5.) 3:16 Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya: “Ayo, pulanglah.” Maka pulanglah ia.
3:17 Dob ai manriah ma si Abner pakon pangintuai-pangintuai ni halak Israel, nini ma: Domma dokah iparsinta nasiam si Daud gabe rajanasiam. (1 Sam. 18:8, 16.) 3:17 Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya: “Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu.
3:18 Antong pasaud nasiam ma ai sonari, ai domma ihatahon Jahowa hubani si Daud: Maningon marhitei tangan ni si Daud, jabolonkin, paluahonku bangsangku halak Israel hun tangan ni halak Palistim pakon hu tangan ni ganup munsuh ni sidea. 3:18 Maka sekarang bertindaklah, sebab TUHAN sudah berfirman tentang Daud, demikian: Dengan perantaraan hamba-Ku Daud Aku akan menyelamatkan umat-Ku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya.”
3:19 Sonai homa do ihatahon si Abner hubani halak Benjamin. Dob ai laho ma si Abner hubani si Daud i Hebron, laho mangkatahon hubani barang aha na dob pinutuskon ni halak Israel pakon ganup ginompar ni si Benjamin. (1 Kron. 12:29.) 3:19 Abner berbicara dengan orang Benyamin; pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin.
3:20 Jadi dob das si Abner hulobei ni si Daud i Hebron odor pakon dua puluh halak hasomanni, ibahen si Daud ma ambangan ni si Abner pakon hasomanni ai. 3:20 Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama dua puluh orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya.
3:21 Dob ai nini si Abner ma dompak si Daud: Laho ma ahu sihol patumpuhon bani tuanku, raja in, haganup halak Israel, ase marpadan sidea pakon tuanku, ase ham ma manggomgom haganup romban hubani rosuh ni uhurmu. Jadi ihatahon si Daud ma laho si Abner, gabe laho ma ia ibagas damei. (1 Raj. 11:37.) 3:21 Berkatalah Abner kepada Daud: “Baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu.” Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat.
3:22 Tudu ijia roh ma juak-juak ni si Daud pakon si Joab hun partabanan, anjaha buei do iboan sidea taban-taban. Tapi lang be ilambung ni si Daud i Hebron si Abner ai, ai domma ihatahon si Daud ia mulak mardamei-damei. (2 Raj. 5:2.) 3:22 Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat.
3:23 Jadi dob das si Joab rap pakon ganup bala hasomanni ai, dong ma na patugahkon hubani si Joab sonon: Roh do si Abner, anak ni si Ner, mangadap raja in anjaha ibere do ia use laho ibagas damei. 3:23 Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab, demikian: “Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat.”
3:24 Dob ai iparayak si Joab ma raja ai, nini ma: Aha do na binahenmu in? Tonggor ma, roh do hape si Abner hu lobeimu; mase ma ipaturut ham ia laho ibagas damei? 3:24 Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya: “Apakah yang telah kauperbuat? Abner telah datang kepadamu; mengapa engkau membiarkannya begitu saja?
3:25 Ai lang ibotoh ham do paruhuron ni si Abner, anak ni si Ner ai; ase roh pe ia na sihol mangoto-otoi ham do, sihol mambotoh sagala pambahenanmu do? (bd. 10:3.) 3:25 Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kaulakukan.”
3:26 Dob ai luar ma si Joab, itadingkon ma raja ai; isuruh ma suruhanni mangayaki si Abner, gabe iboan sidea ma ia mulak hun parigi na i Sira; tapi seng ibagas botoh ni si Daud ai. 3:26 Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud.
3:27 Jadi dob mulak si Abner hu Hebron, iarahkon si Joab ma ia manirpang hu tongah-tongah ni horbangan ai, ipakulah sihol dong husipkononni padua-dua hape itobak ma ia ijai, hona boltokni, lanjar matei, laho mambalaskon daroh ni si Asahel saninani ai. (bd. 2:23; 1 Raj. 2:5.) 3:27 Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam; kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael, adiknya.
3:28 Jadi dob ibogei si Daud na masa ai, nini ma: Seng marsalah ahu pakon harajaonkin ilobei ni Jahowa sadokah ni dokahni pasal daroh ni si Abner, anak ni si Ner ai. 3:28 Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia: “Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan TUHAN sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu.
3:29 Sai marsapata hubani ulu ni si Joab ma ai pakon hubani ganup ginompar ni bapani; ulang ma maronti namin humbani ginompar ni si Joab na rojanon, na gadamon, na tempang martungkot-tungkot, na matei ibuat podang pakon na hurangan sipanganon. (1 Sam. 25:39.) 3:29 Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan.”
3:30 Ase ibunuh si Joab pakon si Abisai, anggini ai pe si Abner, halani na binunuhni ai do si Asahel, anggi ni sidea ai, i Gibeon sanggah marporang. 3:30 Demikianlah Yoab dan Abisai, adiknya, membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael, adik mereka, di Gibeon dalam pertempuran.
3:31 Dob ai nini si Daud ma hubani si Joab pakon hubani haganup na rap pakonsi ai: Rigati nasiam ma hiounasiam bei, anjaha sorungkon nasiam ma hiou guni, anjaha tangis ma nasiam mardalan ilobei ni si Abner! Raja Daud sandiri pe mardalan do hunpudi ni na mangusung ai. (bd. 1:11.) 3:31 Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: “Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner.” Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat.
3:32 Jadi laho mananom si Abner ai sidea i Hebron, ipagogoh raja ai ma sorani tangis ilambung ni tanoman ni si Abner; tangis do homa halak simbuei ai. (1 Sam. 30:4.) 3:32 Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis.
3:33 Itangisi raja ai ma si Abner, nini ma: Mintor songon parmatei ni halak na oto ma parmatei ni si Abner? 3:33 Karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan ini: “Apakah Abner harus mati seperti orang bebal?
3:34 Seng hona sangkut tanganmu, seng hona bayang naheimu; songon halak na matei ibunuh panamun, sonai do hape parmateimu. Dob ai tangis ma use simbuei ai halanisi. 3:34 Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana.” Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia.
3:35 Dob ai roh ma halak simbuei ai mangelek-elek si Daud ase mangan namin, sanggah siang ope ari; tapi nini si Daud ma marbija: Sai ibahen Naibata ma sonai hubangku, age itambahi ope, anggo hupangan ruti barang aha na legan, anggo lape sundut mata ni ari. (bd. 1:12; Jer. 16:7.) 3:35 Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah, katanya: “Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apa pun.”
3:36 Jadi dob iidah halak simbuei ai, dear ma uhur ni sidea pasal ai, rosuh do uhur ni ganup na mabuei ai mangidah ganup na binahen ni raja ai. 3:36 Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat.
3:37 Jadi mangahap ma haganup halak Israel sadari ni ai, na so ibagas botoh ni raja ai hona bunuh si Abner, anak ni si Ner ai. 3:37 Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja.
3:38 Dob ai nini raja ai ma hubani juak-juakni: Ai lang ibotoh nasiam sada halak na raja, na bolon do matei sadari on i Israel? (1 Sam. 26:15.) 3:38 Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya: “Tidak tahukah kamu, bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar, di Israel?
3:39 Tapi anggo ahu magalektu ope, age pe domma iminaki gabe raja, tapi halak on, anak ni si Seruya, gogohan do sidea humbangku. Sai ibalaskon Jahowa do hubani sibahen hajahaton, romban hubani hajahatonni. (bd. 2:18; 1 Sam. 26:23; 1 Raj. 2:5, 6.) 3:39 Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya TUHAN membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya.”
<< 2 Samuel 2 2 Samuel 4 >>