2 Samuel 2

2:1 Jadi dob salpu ai, isungkun si Daud ma Jahowa, nini ma: Bulih do ahu tangkog bani sada huta i Juda? Dob ai nini Jahowa ma hubani: Laho ma ho! Nini si Daud ma: Hu huta ja do ahu laho? Nini ma mambalosi: Hu Hebron. (1 Sam. 30:8.) 2:1 Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: “Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?” Firman TUHAN kepadanya: “Pergilah.” Lalu kata Daud: “Ke mana aku pergi?” Firman-Nya: “Ke Hebron.”
2:2 Jadi tangkog ma si Daud hujai rap pakon parinangonni na dua halak ai, si Ahinoam na hun Jesreel, pakon si Abigail, parinangon ni si Nabal hinan, na hun Karmel. (1 Sam. 25:42, 43.) 2:2 Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua isterinya: Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel itu.
2:3 Iboan si Daud ma homa hasomanni na rap pakonsi ai, ganup rap pakon rumah tanggani bei, jadi marianan ma sidea i dusun-dusun ni Hebron. 2:3 Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron.
2:4 Dob ai roh ma halak Juda, iminaki sidea ma ijai si Daud gabe raja ni marga Juda. Dob ipatugah sidea hubani si Daud: Halak Jabes na i Gilead do na mananom si Saul, (bd. 5:3; 1 Sam. 16:13; 31:12.) 2:4 Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesh-Gilead menguburkan Saul,
2:5 isuruh si Daud ma suruhanni hubani halak Jabes na i Gilead, mangkatahon hubani sidea: Sai dapotan pasu-pasu ma nasiam halani idop ni uhur, na dob binahennasiam hubani si Saul, tuannasiam, anjaha itanom nasiam ia. 2:5 maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesh-Gilead dengan pesan: “Diberkatilah kamu oleh TUHAN, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu, Saul, dengan menguburkannya.
2:6 Sai ibere Jahowa ma idop ni uhurni pakon habonaronni bani nasiam; anjaha ahu pe bahenonku do na madear bani nasiam, halani pambahenan nasiam ai. (1 Mus. 24:12; Rut 1:18.) 2:6 Oleh sebab itu, TUHAN kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian.
2:7 Antong patotap nasiam ma uhurnasiam, anjaha patuduhkon nasiam ma haboranionnasiam; ia si Saul rajanasiam ai domma matei, anjaha domma iminaki halak Juda ahu gabe raja ni sidea. 2:7 Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati; dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka.”
2:8 Tapi roh ma si Abner, anak ni si Ner, pambobai ni bala ni si Saul, ibuat ma si Isboset, anak ni si Saul, anjaha iboan ma ia hu Mahanaim; (1 Mus. 32:2; 1 Sam. 14:50.) 2:8 Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isyboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim
2:9 anjaha irajahon ma ia manggomgomi Jesreel, Efraim, Benjamin pakon ganup Israel. (Panguh. 1:32.) 2:9 serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yizreel, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel.
2:10 Ompat puluh tahun do umur ni si Isboset, anak ni si Saul ai, sanggah na bangkit ai ia manggomgom Israel, anjaha dua tahun do ia manrajai; pitah marga Juda do na mangirikkon si Daud. 2:10 Isyboset bin Saul berumur empat puluh tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud.
2:11 Ia dokah ni si Daud raja i Hebron manggomgom marga Juda pitu tahun onom bulan do. (bd. 5:5.) 2:11 Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah tujuh tahun dan enam bulan.
2:12 Bingkat ma si Abner, anak ni si Ner rap pakon juak-juak ni si Isboset, hun Mahanaim laho hu Gibeon. 2:12 Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isyboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon.
2:13 Bingkat ma homa si Joab, anak ni si Seruya rap pakon juak-juak ni si Daud, gabe pajumpah ma sidea i bongbongan Gibeon; jadi marsaran ma sidea, na sada hampit lopah on na sada nari hampit lopah na sada nari ni bongbongan ai. (Jer. 41:12.) 2:13 Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana.
2:14 Nini si Abner ma dompak si Joab: Mahua ma jongjong bei anak parana in anjaha marsilajouan sidea i lobeita! Nini si Joab ma: Dear! 2:14 Berkatalah Abner kepada Yoab: “Biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita.” Jawab Yoab: “Baik.”
2:15 Dob ai jongjong bei ma sidea, bilanganni sapuluh dua halak Benjamin humbani si Isboset, anak ni si Saul, anjaha sapuluh dua halak humbani si Daud. 2:15 Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung: dua belas orang dari suku Benyamin, dari Isyboset, anak Saul, dan dua belas orang dari anak buah Daud.
2:16 Dob ai ganup ma marsitangkap ulu ni imbangni, anjaha marsitobakkon podangni hubani tonton ni imbangni; jadi rap matei dabuh ma sidea. Halani ai do ase igoran ianan ai, na dohor hu Gibeon ai, Helkat-Hasurim (ladang pisou). 2:16 Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya, dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat-Hazurim; letaknya dekat Gibeon.
2:17 Jobu tumang do parporangan ai sadari ni ai; jadi talu ma si Abner pakon halak Israel ibahen juak-juak ni si Daud. 2:17 Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud.
2:18 Adong do tolu anak ni si Seruya ijai, ai ma si Joab, si Abisai pakon si Asahel, na lingkat mardalan songon balua na i ladang. (1 Kron. 2:16; 12:8.) 2:18 Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana; Asael cepat larinya seperti kijang di padang.
2:19 Jadi sai ipardakdak si Asahel ai do si Abner, seng ra ia manilah hu siamun barang hu sambilou, sai torus do ipardakdak si Abner. 2:19 Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya.
2:20 Mangkawah ma si Abner dompak pudi, dob ai nini ma: Ai lang ham do in Asahel? Nini ma mambalosi: Ahu ma da! 2:20 Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya: “Engkaukah itu Asael?” Jawabnya: “Ya, aku.”
2:21 Dob ai nini si Abner ma hubani: Manilah ma ham hu siamun barang hu sambilou anjaha tangkap ma sada humbani anak parana in, anjaha buat ma sinjatani ai! Tapi seng ra si Asahel manlembang hun pudini. 2:21 Kemudian berkatalah Abner kepadanya: “Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya.” Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner.
2:22 Iulaki si Abner ma use marsahap hubani si Asahel: Manlembang ma ham hun pudingku! Mase ma maningon bunuhonku ham tompas hu tanoh? Sonaha pangkawahkonku bani si Joab saninamu ai? 2:22 Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael: “Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?”
2:23 Tapi manjua do ia laho manlembang, halani ai itobakkon si Abner ma ujung ni tanjani ai hu boltokni, pala tolpus; jomba ma ia ijai, lanjar matei. Anjaha ganup halak na das bani parjombaan pakon parmateian ni si Asahel ai marsaran ma. (bd. 3:27; 20:12.) 2:23 Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya; dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu, berhenti di sana.
2:24 Tapi sai inunut si Joab pakon si Abisai do mangayak si Abner ai; anjaha sanggah na laho sundut mata ni ari, das ma sidea hu buntu-buntu Amma, na patontang pakon Gia, bani dalan na laho hu halimisan Gibeon. 2:24 Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama, yang ada di sebelah timur Giah, ke arah padang gurun Gibeon,
2:25 Dob ai martumpu ma halak Benjamin mangirikkon si Abner, gabe sada hulanan, anjaha jongjong ma sidea bani sada buntu-buntu. 2:25 berhimpunlah bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit.
2:26 Dob ai nini si Abner ma dompak si Joab: Sai nunuton ni podang in ope manraseihon? Ai lang ibotoh ham paet do hadobanni in? Sadia dokah nari, ase parentahkononmu bani bangsa in maronti humbani na mardakdak saninani? (bd. 11:25.) 2:26 Berserulah Abner kepada Yoab: “Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau, bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?”
2:27 Dob ai nini si Joab ma: songon sintongni manggoluh Jahowa, ambit lang ihatahon ham sonai, das ronsi patar seng maronti halak na mabuei in humbani na mardakdak saninani. (ay. 14.) 2:27 Jawab Yoab: “Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya.”
2:28 Jadi isompul si Joab ma tarompet, gabe maronti ma bangsa ai ganupan, seng be ipardakdak halak Israel, seng iporang be. (bd. 18:16.) 2:28 Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti; mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi.
2:29 Ia si Abner pakon hasomanni ai mardalan ma sidea torus sabornginni ai manlopusi hanopan ai; idipari sidea ma bah Jordan, ibontas ma habungan Biteron, dob ai das ma sidea hu Mahanaim. (ay. 8.) 2:29 Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba-Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim.
2:30 Mulak ma si Joab humbani na mardakdak si Abner; dob ipatumpu bangsa ai ganup, moru ma humbani juak-juak ni si Daud sapuluh siah halak ambah ni si Asahel. 2:30 Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata sembilan belas orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael.
2:31 Tapi adong do tolu ratus onom puluh halak ibunuh juak-juak ni si Daud humbani halak Benjamin pakon hasoman ni si Abner. 2:31 Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, tiga ratus enam puluh orang.
2:32 Iusung sidea ma si Asahel anjaha itanom ma ia i tanoman ni bapani i Betlehem. Dob ai mardalan ma si Joab pakon hasomanni ai torus sabornginni ai; siangkonsi ari das ma sidea i Hebron. 2:32 Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron, ketika hari sudah terang.
<< 2 Samuel 1 2 Samuel 3 >>