2 Samuel 23

23:1 On ma hata na parpudi humbani si Daud: Nini si Daud anak ni si Isai ma, ai ma halak na pinatimbul daoh hu atas, ai ma halak na mininakan ni Naibata ni si Jakob, halak parpsalm, haudungan i Israel; (bd. 22:44; 4 Mus. 24:3, 4, 15, 16.) 23:1 Inilah perkataan Daud yang terakhir: “Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel:
23:2 Tonduy ni Jahowa do marsahap ibagas ahu, anjaha ibagas pamanganku do hatani. (Mat. 22:43; 2 Ptr. 1:21.) 23:2 Roh TUHAN berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku;
23:3 Domma marsahap Naibata ni si Jakob, nini Batu gingging ni Israel do hubangku: Barang ise na sintong panrajaionni bani jolma, na manrajai ibagas biar mangidah Jahowa, (bd. 7:12-19; 22:3; Ps. 72:2; Jes. 11:2, 3; Jer. 23:5; Sak. 9:9; Lah. 2:30.) 23:3 Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku: Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah,
23:4 marsinalsal ma ia songon sindar sogod-sogod, songon mata ni ari bani langit na so marhombun, na mambahen martumbor poyon-poyon hun tanoh dob salpu udan. (bd. 45:8; Jes. 60:1-3; Hos. 6:3.) 23:4 ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah.
23:5 Ai lang sonai do tene parjongjong ni ginomparhu ilobei ni Jahowa? Ai domma ibahen padan sisadokah ni dokahni bangku, iatur ibagas haganup anjaha iramotkon. Halani ai mintor lang ma tumpakanni haganup, bahen haluahon pakon siharosuhkononkon bangku? (bd. 7:11, 16; Ps. 89:4, 5, 35-38; 2 Kron. 13:5; Jes. 55:3.) 23:5 Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya?
23:6 Tapi anggo halak na so margagan, songon suga-suga na niambungkon do sidea haganup, seng dong halak na ra manjamah; (5 Mus. 13:14; Jes. 33:12.) 23:6 Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan; sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh tangan:
23:7 nai ma, seng dong na ra manjamah sidea, anggo seng mamakei bosi pakon pordah ni tanja, anjaha bois sidea imosogi ibagas apuy. (Jes. 32:17, 18; Jer. 31:2; 2 Tes. 1:7, 8; Heb. 6:8.) 23:7 tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis!”
23:8 On do goran-goran ni puanglima ni si Daud: Si Jasobeam, halak Hakmoni, kopala ni tolu halak pambobai; idiharhon do tanjani dompak ualuh ratus halak na binunuhni santorap. (Panguh. 3:31; 1 Raj. 1:8; 1 Kron. 11:10.) 23:8 Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
23:9 Dob ia, ai ma si Eleasar, anak ni si Dodo, halak Ahohi; sada humbani pambobai sitolu halak ai do ia. Rap pakon si Daud do ia i Pas-Dammim, sanggah na roh halak Palistim, na roh martumpu hujai laho marporang, sanggah na mundur ai halak Israel, 23:9 Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi; ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri.
23:10 martahan do anggo ia, anjaha itampuli ma halak Palistim das bani na loja tanganni, das bani na longkot tanganni ai bani podang ai; hamonangan banggal do na binahen ni Jahowa sadarini ai. Dob ai marmulakan ma halak simbuei ai mangirikkonsi, mambuati ugas-ugas ni na binunuh ai mando. (1 Sam. 11:13.) 23:10 Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. TUHAN memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk merampas.
23:11 Dob ai si Samma, anak ni si Age, halak Harar. Bani na sahali martumpu ma halak Palistim i Lehi, adong do ijai sanlambar juma gok dali. Sanggah na mundur ai halak simbuei hun lobei ni halak Palistim, 23:11 Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi — di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah — dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin,
23:12 gabe roh ma ia jongjong hu tongah-tongah ni juma ai martahankon ai, anjaha ibunuhi ma halak Palistim ai; sonai ma ibere Jahowa sada hamonangan bolon. (ay. 10.) 23:12 maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar.
23:13 Sahali roh ma tolu halak humbani na tolu puluh halak kopala-kopala ai marayak si Daud hu liang Adullam, sanggah parmulaan ni pariama, anjaha tudu do marsaran bala ni halak Palistim i hondot Refaim. (bd. 5:18; 1 Sam. 22:1.) 23:13 Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala mendapatkan Daud, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim.
23:14 Bani parbatar-bataran do ijia si Daud, anjaha bala ni halak Palistim i Betlehem do ijia. (bd. 5:17, 18; 1 Sam. 22:4.) 23:14 Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.
23:15 Tubuh ma sir ni uhur ni si Daud, jadi nini ma: Ise ma na ra mambere bah inumonku hun parigi na i Betlehem, na ilambung ni horbangan ai? 23:15 Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: “Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!”
23:16 Dob ai ilondas na tolu puanglima ai ma parsaranan ni halak Palistim ai, anjaha itahui ma bah hun parigi na i Betlehem dohorhon horbangan ai, anjaha iboan ma ai das hubani si Daud; tapi seng ra ia manginum ai, iuseihon do ai bahen galangan bani Jahowa, (1 Sam. 7:6.) 23:16 Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada TUHAN,
23:17 anjaha nini ma: Daoh ma in humbangku, ham Jahowa, mambahen na sonin. Mintor inumonku ma daroh ni halak na laho mangasamkon hosahni? Halani ai seng ra ia manginum ai. Ai ma na binahen ni na tolu puanglima ai. (3 Mus. 17:10-12.) 23:17 katanya: “Jauhlah dari padaku, ya TUHAN, untuk berbuat demikian! Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?” Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.
23:18 Ia si Abisai, anggi ni si Joab, anak ni si Seruya, kopala ni sitolu puluh halak pambobai ai do ia; idiharhon do tanjani dompak tolu ratus halak laho mambunuh sidea, gabe tarambilan ma ia itongah-tongah ni na tolu puluh halak ai. (bd. 2:18; 21:17.) 23:18 Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ketiga puluh orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang mati ditikamnya; ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu.
23:19 Ia do simurmuran humbani na tolu puluh halak ai, halani ai ia do gabe kopala ni sidea; tapi seng ope songon sitolu halak ai ia. (ay. 8-13, 16.) 23:19 Bukankah ia yang paling dihormati di antara ketiga puluh orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu.
23:20 Si Benaya pe, anak ni si Joyada, sahalak na pangkar anjaha sibuei pambahenan do ia, parhuta Kabsel. Ibunuh do dua puanglima ni Moab; tuad do ia bani sada godung laho mamunuh sada singa sanggah musim salju. (bd. 8:18; Jos. 15:21; Neh. 11:25; Jes. 29:1, 2, 7; 33:7.) 23:20 Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju.
23:21 Ia do homa na mamunuh sada halak Masir, na ganjang bolon. Adong do tanja bani tangan ni halak Masir ai; tapi tuad ma si Benaya manjumpahkonsi mamboan sada tungkot, irampas ma tanja ai hun tanganni, anjaha ibunuh ma ia marhitei tanjani ai sandiri. (1 Sam. 17:40, 43.) 23:21 Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya; di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri.
23:22 Ai ma na binahen ni si Benaya, anak ni si Joyada, mambahen sangap ia itongah-tongah ni puanglima na tolu puluh halak ai. 23:22 Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada; ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu.
23:23 Sangap do ia itongah-tongah ni na tolu puluh halak ai, tapi seng ope anggo songon sitolu halak ai. Jadi ibahen si Daud ma ia gabe kopala ni pangawal. (ay. 19; 1 Sam. 22:14.) 23:23 Di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya.
23:24 Masuk hubani na tolu puluh halak ai do si Asahel, anggi ni si Joab; si Elkanan anak ni si Dodo, hun Betlehem; (bd. 2:18.) 23:24 Asael, saudara Yoab, ada di antara ketiga puluh orang itu; selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;
23:25 si Sama hun Harod; si Elika, hun Harod; (Panguh. 7:1.) 23:25 Sama, orang Harod; Elika, orang Harod;
23:26 si Heles, hun Pelet; si Ira, anak ni si Ikes, hun Tekoa; (1 Kron. 27:9, 10.) 23:26 Heles, orang Palti; Ira anak Ikesh orang Tekoa;
23:27 si Abieser, hun Anatot; si Sibikai, hun Husa; (1 Kron. 27:12.) 23:27 Abiezer, orang Anatot; Mebunai, orang Husa;
23:28 si Salmon, hun Ahoah; si Maharai, hun Netopa; 23:28 Zalmon, orang Ahohi; Maharai, orang Netofa;
23:29 si Heleb, anak ni si Baana, hun Netopa; si Ittai, anak ni si Ribai, hun Gibea-Benyamin; (Panguh. 19:14.) 23:29 Heleb anak Baana orang Netofa; Itai bin Ribai, dari Gibea orang Benyamin;
23:30 si Benaya, hun Piraton; si Hidai hun habungan Gaas; (Panguh. 2:9.) 23:30 Benaya, orang Piraton; Hidai dari lembah-lembah Gaas;
23:31 si Abialbon, hun Bet-Araba; si Asmawet, hun Bahurim; 23:31 Abialbon, orang Bet-Araba; Azmawet, orang Bahurim;
23:32 si Elyaba hun Saalbon; si Jasen halak Gun; si Jonatan, 23:32 Elyahba, orang Saalbon; Yasyen, orang Guni; Yonatan
23:33 anak ni si Samma, hun Harar; si Ahiam anak ni si Sarar, hun Harar; 23:33 anak Sama orang Harari; Ahiam bin Sarar, orang Harari;
23:34 si Elifeled, anak ni si Ahasbai, hun Mahaka; si Eliam, anak ni si Ahitopel hun Gilo; (bd. 15:12.) 23:34 Elifelet anak Ahasbai orang Maakha; Eliam anak Ahitofel orang Gilo;
23:35 si Hesro, hun Karmel; si Parai, hun Arab; 23:35 Hezrai, orang Karmel; Paerai, orang Arbi;
23:36 si Yigal anak ni si Natan, hun Soba; si Bani, hun Gad; 23:36 Yigal bin Natan, dari Zoba; Bani, orang Gad;
23:37 si Selek, halak Ammon; si Naharai hun Beerot, siusung sinjata ni si Joab, anak ni si Seruya; 23:37 Zelek, orang Amon; Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya;
23:38 si Ira, hun Jattir, si Gareb hun Jattir, 23:38 Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri;
23:39 si Uria, halak Het; tolu puluh pitu halak ganupan. (bd. 11:3.) 23:39 Uria, orang Het, semuanya tiga puluh tujuh orang.
<< 2 Samuel 22 2 Samuel 24 >>