2 Samuel 22

22:1 Dob ai ihatahon si Daud ma hubani Jahowa hata ni doding on, bani ari sanggah na pinaluah ni Jahowa ia humbani tangan ni ganup munsuhni pakon humbani tangan ni si Saul. (5 Mus. 31:30.) 22:1 Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada TUHAN pada waktu TUHAN telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul.
22:2 Nini ma: Jahowa do batu gingging bangku, batar-batarhu pakon na paluahkon ahu. (1 Sam. 24:23.) 22:2 Ia berkata: “Ya, TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku,
22:3 Naibatangku, batu gingingku, hatengeran ni uhur bangku, gantarhu pakon tanduk ni haluahonku, paronding-ondinganku pakon haporusanku, pangurupi bangku, na mangurupi ahu humbani odoh-odoh. 22:3 Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.
22:4 Sai dilo-dilo do ahu bani Jahowa, na talup sipujion in, gabe maluah ma ahu humbani munsuhku. 22:4 Terpujilah TUHAN, seruku; maka aku pun selamat dari pada musuhku.
22:5 Iinggoti gilumbang ni hamateian do ahu, isonggoti bah hajahaton. 22:5 Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku,
22:6 Isangkut rantei ni nagori toruh do ahu, siding hamateian tagang dompak ahu. 22:6 tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku.
22:7 Hudilo ma Jahowa bani hasosakankai; Naibata do hudilo. Gabe itangihon do sorangku hun rumahni, anjaha das do doruhku hu pinggolni. 22:7 Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada TUHAN, kepada Allahku aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong masuk ke telinga-Nya.
22:8 Jadi dugur ma tanoh on, onjolan ni langit pe hitir, anjaha murdug do halani marahni. (Job 26:1.) 22:8 Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murka-Nya.
22:9 Luar ma timus hun igungni, pakon apuy na mangankon humbani pamanganni; narnar na gara marjimbur humbani. 22:9 Asap membubung dari hidung-Nya, api menjilat keluar dari mulut-Nya, bara menyala keluar dari pada-Nya.
22:10 Iondun ma langit, tuad ma Ia; golap marimpot-impot do itoruh ni naheini. (2 Mus. 19:16-20.) 22:10 Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kaki-Nya.
22:11 Mangajak Herub do Ia, anjaha habang mayab-ayab bani habong ni logou. 22:11 Ia mengendarai kerub, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin.
22:12 Ibahen do hagolapan bahen lampo-lamponi inggot bani, bah na mamirong pakon hombun na mahapal. 22:12 Dan Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal.
22:13 Marjimbur do gara ni apuy humbani haliharon na i lobeini. 22:13 Karena sinar kilat di hadapan-Nya bara api menjadi menyala.
22:14 Ipahata Jahowa do longgur hun langit, anjaha ipabogeihon Sigijangan ai do sorani. 22:14 TUHAN mengguntur dari langit, Yang Mahatinggi memperdengarkan suara-Nya.
22:15 Ipanahkon do panahni ase mambur merap sidea, ibahen do mardejeb-dejeb hilap mardakdak sidea. 22:15 Dilepaskan-Nya panah-panah, sehingga diserakkan-Nya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukan-Nya mereka.
22:16 Gabe taridah ma holbung ni laut, anjaha talag onjolan ni dunia on, halani pangasupi ni Jahowa, halani pangunsong ni hosah ni igungni. 22:16 Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan TUHAN karena hembusan nafas dari hidung-Nya.
22:17 Idurdurhon do tanganni hun datas laho manangkap ahu, irintak do ahu hun bah marbanggal. 22:17 Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir.
22:18 Ipaluah do ahu humbani munsuhku na gogoh, humbani na marsogam ni uhur bangku, na gogohan humbangku. 22:18 Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dari pada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku.
22:19 Idorab sidea do ahu bani ari hasunsahanku; tapi Jahowa do arihanku. 22:19 Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi TUHAN adalah sandaran bagiku;
22:20 Itogu do ahu bani ianan na lumbang; ipaluah do ahu, halani rosuh do uhurni mangidah ahu. 22:20 Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku.
22:21 Ibalaskon Jahowa do hubangku romban hubani hapintoranku, romban hubani haborsihon ni tanganku ipasuang bangku. 22:21 TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku; Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku,
22:22 Ai huirikkon do dalan ni Jahowa, anjaha lang manjahati ahu, marbalik humbani Naibata. 22:22 sebab aku tetap mengikuti jalan TUHAN dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik.
22:23 Ai tongtong do i lobeihu sagala uhumni, anjaha titahni seng hupadaoh humbangku. 22:23 Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan dari ketetapan-Nya aku tidak menyimpang;
22:24 Bujur do ahu i lobeini, anjaha hujaga do diringku dompak hajahaton. 22:24 aku berlaku tidak bercela kepada-Nya dan menjaga diri terhadap kesalahan.
22:25 Jadi ibalaskon Jahowa ma hubangku romban hubani hapintoranku, romban hubani hapansingonku, niidahni ai. 22:25 Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan mata-Nya.
22:26 Bani halak na bonar, bonar do Ham; bani halak na bujur, bujur do Ham. 22:26 Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela,
22:27 Ipatuduhkon Ham do hapansingonmu bani halak na pansing, tapi gila do uhurmu bani halak pargeduk. (Panguh. 22:11.) 22:27 terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit.
22:28 Ipaluah Ham do bangsa na toruh maruhur, tapi ipatoruh Ham do paruhur na gijang. (Job 21:22; Pod. 29:23; Dan. 4:34.) 22:28 Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi mata-Mu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kaurendahkan.
22:29 Ai Ham do alo Jahowa, palita bangku, anjaha ipalihar Ham do hagolapanku. 22:29 Karena Engkaulah pelitaku, ya TUHAN, dan TUHAN menyinari kegelapanku.
22:30 Ai marhasomanhon Ham tardorab ahu do bala ni munsuh, anjaha mangunsagahkon Naibatangku tarlumpati ahu tembok. 22:30 Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok.
22:31 Gokan dear do dalan ni Naibatangku, pitah do hata ni Jahowa; Ia do gantar ni ganup halak, na martenger ni uhur bani. 22:31 Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; sabda TUHAN itu murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.
22:32 Ai ise ma Naibata, sobali ni Jahowa? Anjaha ise ma batar-batar sobali ni Naibatanta? 22:32 Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita?
22:33 Naibata do haporusanku na toguh, anjaha ipajorei do dalanku. 22:33 Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata;
22:34 Ia do mambahen naheihu songon nahei ni ursa tini, anjaha ipajongjong do ahu jorgit iatas buntu-buntu. 22:34 yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit;
22:35 Ia do mangajari tanganku marmunsuh gabe pandei tanganku manintak panah tombaga. 22:35 yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga.
22:36 Ibere Ham do bangku gantar ni haluahonmu, anjaha halayakonmu do patimbulhon ahu. 22:36 Juga Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, dan kebaikan-Mu telah membuat aku besar.
22:37 Ipalumbang Ham do ianan panlangkahanku, 22:37 Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah.
22:38 Sai hupardakdak do munsuhku anjaha siap sidea hubahen, anjaha seng mulak ahu, paima rasei sidea. 22:38 Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan;
22:39 Huropuki anjaha husiapkon do sidea, radag do sidea itoruh ni naheihu. 22:39 aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku.
22:40 Igondithon Ham do bangku hagogohon mangkorjahon hamunsuhon, ipaunduk Ham do munsuhku bangku i toruhku. 22:40 Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku.
22:41 Ipamundur Ham do munsuhku i lobeihu, gabe siap hubahen na marsogam ni uhur bangku. 22:41 Kaubuat musuhku lari dari padaku, orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan.
22:42 Sai mangkawah do sidea, tapi seng dong na paluahkon; doruh-doruh do sidea bani Jahowa, tapi seng itangihon sidea. 22:42 Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan, mereka berteriak kepada TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab mereka.
22:43 Jadi hulumati ma sidea songon orbuk ni tanoh, hulotloti sidea songon hubang i alaman. 22:43 Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah, aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan.
22:44 Domma ipaluah Ham ahu humbani partinggilan dompak bangsangku; ipabangkit Ham do ahu gabe kopala ni bangsa sipajuh begu-begu; bangsa na so hutanda pe ibalosi do ahu. (bd. 23:1.) 22:44 Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku; Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku;
22:45 Roh do bangsa na legan marsombah bangku; ijin ibogei sidea pasal ahu, mintor ibalosi sidea do ahu. 22:45 orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku.
22:46 Mandatei do iahap bangsa na legan, gobir do sidea luar hun batar-batarni. 22:46 Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar.
22:47 Manggoluh do Jahowa; sai tarpuji ma batu ginggingkin, anjaha sai timbul ma Naibatangku, batu gingging ni hatuahonku. 22:47 TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku,
22:48 Naibata do na mambere pambalason bangku, anjaha na patundukkon bangsa-bangsa bangku, 22:48 Allah, yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku,
22:49 Ham do na paluahkon ahu humbani munsuhku; Ham do tongon na patimbulhon ahu mangimbang sipanlawan dompak ahu; Ham do na paluahkon ahu humbani jolma sibahen gogoh. 22:49 dan yang telah membebaskan aku dari pada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku; Engkau telah melepaskan aku dari para penindas.
22:50 Halani ai pujionku ma Ham, alo Jahowa, itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, anjaha dodingkononku ma Goranmu. (Rom 15:9.) 22:50 Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu, ya TUHAN, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.
22:51 Ia do sibere hatuahon hubani rajani, anjaha ipatuduhkon do idop ni uhurni hubani na mininakanni, hubani si Daud pakon hubani ginomparni ronsi sadokah ni dokahni. 22:51 Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya.”
<< 2 Samuel 21 2 Samuel 23 >>