2 Samuel 21

21:1 Dob ai masa ma lohei sanggah bani goluh ni si Daud tolu tahun dokahni. Ipindahi si Daud ma bohi ni Jahowa, gabe nini Jahowa ma: Halani sapata ni daroh na bani si Saul pakon na bani ginomparni do ai, ai ma halani na binunuhni halak Gibeon. (Jos. 9:3-27; Ps. 24:6.) 21:1 Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama tiga tahun berturut-turut, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk TUHAN. Berfirmanlah TUHAN: “Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon.”
21:2 Jadi idilo raja ai ma halak Gibeon. Ia halak Gibeon ai seng humbani ginompar ni halak Israel, tapi sima-sima ni halak Amori do sidea; age pe domma ibulawankon halak Israel pagoluhkon sidea, tapi isurahon si Saul do sihol maniapkon sidea, halani pongut ni uhurni bani halak Israel pakon Juda. (5 Mus. 7:2, 24; Jos. 9:15, 19.) 21:2 Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, — orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda, —
21:3 Jadi nini si Daud ma hubani halak Gibeon: Aha ma bahenonku bani nasiam? Anjaha aha ma bahenonku pardearan, ase ra nasiam mamasu-masu rupei ni Jahowa? (5 Mus. 32:9; 1 Sam. 26:19.) 21:3 Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka TUHAN?”
21:4 Dob ai nini halak Gibeon ma hubani: Seng pahara pirak barang omas paharanami pakon si Saul barang ginomparni, anjaha seng ipangindo uhurnami bunuhon barang ise i Israel. Jadi nini ma: Aha do nini uhurnasiam bahenonku bani nasiam? (4 Mus. 35:31.) 21:4 Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya: “Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel.” Tetapi kata Daud: “Apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu?”
21:5 Jadi nini sidea ma hubani raja ai: Halak na mamboiskon hanami anjaha na mansurahon maniapkon hanami, ase ulang adong be ianannami i sab tanoh Israel, 21:5 Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja: “Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat di mana pun di daerah Israel,
21:6 bere ham ma pitu humbani anakni, ase igantungkon hanami sidea ilobei ni Jahowa, i Gibeon bani dolog ni Jahowa. Jadi nini raja ai ma: Hubere pe sidea. (4 Mus. 25:4, 5; 5 Mus. 21:22, 23; 1 Sam. 15:34.) 21:6 biarlah diserahkan tujuh orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan TUHAN di Gibeon, di bukit TUHAN.” Lalu berkatalah raja: “Aku akan menyerahkan mereka.”
21:7 Tapi ihaholongi raja ai do si Mepiboset, anak ni si Jonatan, pahompu ni si Saul, halani bulawanni bani Jahowa, na binulawankon ni si Daud hubani si Jonatan, anak ni si Saul. (1 Sam. 20:15, 17.) 21:7 Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi TUHAN ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul.
21:8 Ibuat raja ai ma haduasi anak ni si Rispa, boru ni si Aya, na tinubuhkonni bani si Saul, ai ma si Armoni pakon si Mepiboset; ambahni ai na lima anak ni si Merab, boru ni si Saul na tinubuhkonni bani si Adriel, anak ni si Barsillai, halak Mehola; (bd. 3:7; 1 Sam. 18:19.) 21:8 Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu,
21:9 anjaha ibere ma sidea hu tangan ni halak Gibeon anjaha igantungkon ma sidea iatas dolog ilobei ni Jahowa, anjaha rap matei do sidea na pitu ai. Tarbunuh do sidea ai sanggah parmulaan ni pariama, sanggah parmulaan ni pariama gandum. 21:9 kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai.
21:10 Dob ai ibuat si Rispa, boru ni si Aya ma hiou guni, ihembangkon ma ai bahen apeini i dolog batu ai, hun parmulaan ni pariama das bani na roh udan bani sidea hun langit; seng ipalopas roh manuk-manuk na i awang-awang bani sidea arian, atap binatang harangan pe borngin. (5 Mus. 21:23; 1 Sam. 17:44.) 21:10 Lalu Rizpa binti Aya mengambil kain karung, dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka; ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari.
21:11 Dob dong na patugahkon hubani si Daud, na binahen ni si Rispa, boru ni si Aya, parinangon ni si Saul ai, 21:11 Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rizpa binti Aya, gundik Saul itu,
21:12 laho ma si Daud anjaha ibuat ma holi-holi ni si Saul pakon holi-holi ni anakni si Jonatan, humbani halak na i Jabes-Gilead, na tinangko ni sidea hun alaman bolag ni Betsan, ai ijai do igantungkon halak Palistim sidea sanggah na tinaluhon ni halak Palistim si Saul i dolog Gilboa. (1 Sam. 31:1, 12.) 21:12 maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari warga-warga kota Yabesh-Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin menggantung mereka, ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa.
21:13 Iboan ma hujai holi-holi ni si Saul pakon holi-holi ni si Jonatan anakni ai. Dob ai ipatumpu sidea ma holi-holi ni na targantung ai, 21:13 Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi,
21:14 anjaha rap itanom ma ai rap pakon holi-holi ni si Saul ampa si Jonatan anakni ai, i tanoh Benjamin i Sela, ibagas tanoman ni si Kis bapani ai; ibahen sidea ma haganup na hinatahon ni raja ai. Dob ai marpangulaki ma use uhur ni Naibata mangidah tanoh ai. (bd. 24:25; 4 Mus. 35:33; Jos. 18:28.) 21:14 lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, di tanah Benyamin, di Zela, di dalam kubur Kish, ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu.
21:15 Dob ai marporang ma use halak Palistim dompak halak Israel; tuad ma si Daud rap pakon juak-juakni, jadi masiporangan ma sidea pakon halak Palistim ai, pala loja si Daud. 21:15 Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu.
21:16 Jadi roh ma si Jisbi-Benob, sada humbani ginompar ni halak na ganjang bolon ai, borat ni tanjani tolu ratus sekel tombaga, anjaha dong do igondithon sada podang na baru, sihol mambunuh raja Daud nini uhurni. (1 Sam. 17:7.) 21:16 Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa — berat tombaknya tiga ratus syikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru — menyangka dapat menewaskan Daud.
21:17 Tapi roh ma si Abisai, anak ni si Seruya mangurupisi, idorab anjaha ibunuh ma halak Palistim ai. Pala do ibijahon juak-juak ni si Daud ijia hubani: Seng bulih be ham bingkat odor rap pakon hanami hu parporangan, ase ulang mintop ibahen ham palita ni Israel. (bd. 18:3; 23:18; 22:29; Ps. 18:29.) 21:17 Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka: “Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau.”
21:18 Dob salpu ai adong ma use hamunsuhon i Gob dompak halak Palistim; ijia ibunuh si Sibekai, halak Husat ai ma si Sap; ginompar ni halak na ganjang bolon ai do homa ia. 21:18 Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob; pada waktu itu Sibkhai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa.
21:19 Dob salpu ai adong ma use hamunsuhon i Gob dompak halak Palistim, gabe ibunuh si Elkana, anak ni si Jaare-Oregim, parhuta Betlehem ai ma si Goliat parhuta Gat ai; ia suhul ni tanjani na sabasikah do. (1 Sam. 17:7.) 21:19 Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin, di Gob; Elhanan bin Yaare-Oregim, orang Betlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
21:20 Dob salpu ai adong ma use hamunsuhon i Gat; adong ma ijai sada dalahi na ganjang, onom bei do jari-jari ni tanganni pakon naheini, gabe dua puluh ompat bilanganni; ia pe ginompar ni halak na ganjang bolon ai do. 21:20 Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat; dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam: dua puluh empat seluruhnya; juga orang ini termasuk keturunan raksasa.
21:21 Sai iapas-apasi do halak Israel, gabe ibunuh si Jonatan, anak ni si Simei, abang ni si Daud ma ia (1 Sam. 17:10.) 21:21 Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya.
21:22 Na ompat halak ai ma ginompar ni halak na ganjang bolon na i Gat; matei do sidea ibahen si Daud pakon juak-juakni ai. 21:22 Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat; mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya.
<< 2 Samuel 20 2 Samuel 22 >>