2 Samuel 20

20:1 Dob ai adong ma ijai sada halak na so margagan na margoran si Seba, anak ni si Bikri, halak Benjamin; isompul ma tarompet, anjaha nini ma: Seng dong parrupei hita bani si Daud, anjaha seng dong siteanonta humbani si Daud, anak ni si Isai ai! Mulak ma ganup halak hu lampo-lamponi bei, o Israel! (1 Raj. 12:16.) 20:1 Kebetulan ada di sana seorang dursila, bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata: “Kita tidak memperoleh bagian dari pada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel!”
20:2 Jadi marbalik ma ganup halak Israel humbani si Daud laho mangirikkon si Seba, anak ni si Bikri. Tapi anggo halak Juda totap do sidea mangirikkon raja ni sidea, olat ni Jordan das hu Jerusalem. (bd. 15:13.) 20:2 Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem.
20:3 Jadi dob das si Daud i rumahni i Jerusalem, ibuat raja ai ma naboru sisapuluh ai, na tinadingkonni hinan manramotkon rumah, ipajagahon ma sidea ibagas sada rumah anjaha iparmudu do sidea, tapi lang iparayak be sidea. Jadi tarhurung ma sidea ijai das bani ari parmatei ni sidea, songon halak na mabalu. (bd. 15:16; 16:21.) 20:3 Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil kesepuluh gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka.
20:4 Dob ai nini raja Daud ma hubani si Amasa: Tingtingkon ma ase martumpu halak Juda hu lambungku ibagas na tolu ari on, anjaha ho pe roh ma hujon. (bd. 17:25; 19:14.) 20:4 Berkatalah raja kepada Amasa: “Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari, kemudian menghadaplah lagi ke mari!”
20:5 Jadi laho ma si Amasa marhara patumpuhon Juda. Tapi dob salpu panorang na dob tinonahkon bani, 20:5 Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya.
20:6 nini si Daud ma hubani si Abisai: Ra bueinan do mara hubanta bahenon ni si Seba, anak ni si Bikri, humbani na binahen ni si Absalom. Antong laho ma ho mambobahon juak-juak ni tuanmu, pardakdak ma ia, ase ulang sompat jumpahsi huta na marbatar-batar gabe buei hasunsahan holi ibahen banta. (bd. 15:18; 18:7.) 20:6 Lalu berkatalah Daud kepada Abisai: “Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita dari pada Absalom; jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput dari pada kita.”
20:7 Jadi luar ma mangirikkon si Abisai; si Joab, halak Kreti pakon Peleti ampa halak na borani-borani; bingkat ma sidea ganup hun Jerusalem mardakdak si Seba, anak ni si Bikri ai. (bd. 8:18.) 20:7 Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri.
20:8 Tapi dob das sidea hu batu na bolon ai, dohorhon Gibeon, roh ma si Amasa manjumpahkon sidea. Ia si Joab marpaheian baju porang ibagas sarungni, na sinangkuthon hu binongeini, hape peut ma anjaha madabuh hu tanoh. 20:8 Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu dari pada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu.
20:9 Dob ai nini si Joab ma hubani si Amasa: Naha, horas-horas do ho, ambia? Anjaha itangkap si Joab ma si Amasa bani gumisni marhitei tangan siamunni laho manummahsi. (Ps. 28:3.) 20:9 Berkatalah Yoab kepada Amasa: “Engkau baik-baik, saudaraku?” Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia.
20:10 Tapi lang marjaga si Amasa bani podang na bani tangan sambilou ni si Joab; itobakkon si Joab ma ai bani badanni, gabe usei ma bituhani hu tanoh, seng pala ipaduahali manobaksi; jadi matei ma ia. Dob ai inunut si Joab pakon si Abisai anggini ai ma mardakdak si Seba, anak ni si Bikri ai. (1 Raj. 2:5.) 20:10 Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu; Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya dua kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri.
20:11 Tapi sahalak humbani juak-juak ni si Joab jongjong do ilambung ni si Amasa, dob ai nini ma: Barang ise na hampit si Joab anjaha na mangirikkon si Daud, iihutkon ma si Joab! 20:11 Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata: “Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab!”
20:12 Tapi tibal margulu-gulu darohni do si Amasa i dalan na bolon ai. Anjaha ganup na mamontas, na mangidahsi sonto ma; jadi dob iidah halak ai, maronti ma ganup halak simbuei ai ijai, isarad ma si Amasa hun dalan na bolon ai hu ladang anjaha irongkobhon ma sada hiou bani. (bd. 2:23.) 20:12 Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat, bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya, bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton.
20:13 Jadi dob ipaholang ia hun dalan na bolon ai, itoruskon halak na mabuei ai ma mangirikkon si Joab, laho mardakdak si Seba, anak ni si Bikri. 20:13 Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri.
20:14 Ia si Seba ibontas do ganup marga ni halak Israel das hu Abel-Bet-Mahaka, anjaha ganup na hampitsi domma martumpu anjaha iirikkon ia. 20:14 Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel-Bet-Maakha. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia.
20:15 Jadi roh ma ganup halak na rap pakon si Joab, anjaha ihubu ma ia i Abel-Bet-Mahaka; ipagugun sidea ma tanoh das hu tembok ni huta ai, jadi ganup ma sidea parsedahon tembok ai ase marosou ai. 20:15 Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel-Bet-Maakha; mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya.
20:16 Jadi dilo-dilo ma sada puang-puang na pantas hun huta ai: Tangar! Tangar nasiam ma! Patugah nasiam ma hubani si Joab: Padohor ma hujon, adong hatahononku bamu! 20:16 Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu: “Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab: Mendekatlah ke mari, supaya aku berbicara dengan engkau.”
20:17 Jadi ipadohor ma hubani, lanjar nini naboru ai ma: Ham do in Joab? Balosni: Eak. Dob ai nini ma hubani: Tangar ma sora ni jabolonmu naboru on! Jadi nini ma mambalosi: Hutangar do. 20:17 Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu: “Engkaukah Yoab?” Jawabnya: “Benar!” Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya: “Dengarkanlah perkataan hambamu ini!” Jawabnya: “Baik!”
20:18 Dob ai nini naboru ai ma: Somal do nabasaia ihatahon halak sonon: Maningon marpanungkun lobei hu Abel, jadi jorei ma ganup. 20:18 Kemudian berkatalah perempuan itu: “Dahulu biasa orang berkata begini: Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan
20:19 Hanami do sidameinan anjaha sibujuran i Israel; hapeni isura-surahon ham do mamunuh sada huta ampa sada inang i Israel; mase ma sihol bondutonmu parbagianan ni Jahowa? (5 Mus. 20:10, 11.) 20:19 apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel! Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka TUHAN?”
20:20 Dob ai nini si Joab ma mambalosi: Palis, palis, ahu mintor sihol mamondut barang mangagou. 20:20 Lalu Yoab menjawab: “Jauhlah, jauhlah dari padaku untuk menelan dan memusnahkan!
20:21 Seng sintong sonai. Adong do sada halak hun dolog Efraim, na margoran si Seba, anak ni si Bikri, na manggeori dompak raja Daud. Bere nasiam ia gelah bangku, ase surut ahu hun huta on. Jadi nini naboru ai ma hubani si Joab: Tonggor ma, sampakhononkon do holi uluni bamu hu lopah ni tembok on. 20:21 Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, yang bernama Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini.” Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: “Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini.”
20:22 Dob ai laho ma naboru ai hubani halak simbuei ai patugahkon hapentaronni ai. Itampul sidea ma ulu ni si Seba, anak ni si Bikri ai, anjaha igijigkon sidea ma ai hubani si Joab. Jadi isompul ma tarompet, gabe merap ma sidea hun huta ai, ganup mulak hu lampo-lamponi bei. Mulak ma homa si Joab hu Jerusalem marayak raja ai. 20:22 Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana; sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja.
20:23 Si Joab do pambobai ni ganup bala ni Israel, anjaha si Benaya, anak ni si Joyada, pambobai ni halak Kreti pakon Peleti. (bd. 8:16-18; 19:13.) 20:23 Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti.
20:24 Si Adoram kopala ni halak siparrodi, anjaha si Josafat, anak ni si Ahilud, wakil ni raja ai. (1 Raj. 4:6; 5:28.) 20:24 Adoram menjadi kepala orang rodi dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara.
20:25 Si Seya jurutulis, anjaha si Sadok pakon si Abyatar malim. 20:25 Seya menjadi panitera negara; Zadok dan Abyatar menjadi imam.
20:26 Anjaha si Ira, halak Jairi ai pe, malim do homa bani si Daud. 20:26 Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud.
<< 2 Samuel 19 2 Samuel 21 >>