2 Samuel 19

19:1 Adong ma na patugahkon hubani si Joab: Tonggor ma, sai tangis anjaha mandoruhi do raja ai halani si Absalom. 19:1 Lalu diberitahukanlah kepada Yoab: “Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom.”
19:2 Ase gabe pusok ni uhur do hamonangan bani na sadari ai bani ganup bangsa ai; ai sar do ibogei bangsa ai bani na sadari ai: Pusok do uhur ni raja ai halani anakni ai. (ay. 33.) 19:2 Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata: “Raja bersusah hati karena anaknya.”
19:3 Ase marponop-ponop ma halak na mabuei ai bani na sadari ai masuk hu huta, songon parmasuk ni halak na maila, na maporus hun parporangan. 19:3 Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran.
19:4 Pala do irongkob raja ai bohini anjaha ipagogoh sorani tangis-tangis: Alo ambia Absalom! Absalom! Anakku! Anakku! (ay. 1; bd. 15:30.) 19:4 Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja: “Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku!”
19:5 Dob ai laho ma si Joab marayak raja ai hu rumahni, nini ma: Bador do ibahen ham sadari on bohi ni juak-juakmu, na paluahkon hosahmu pakon hosah ni anakmu, borumu, pakon hosah ni nasipuang. (bd. 18:7.) 19:5 Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata: “Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu, yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa isteri-isterimu dan nyawa gundik-gundikmu,
19:6 halani na hinaholonganmu jolma na mangkagigihon ham, anjaha ihagigihon ham halak na mangkaholongi ham. Ai ipatidak ham do sadari on, na so parduli do ham bani sipambobai pakon bani juak-juak; ai torang do huidah sadari on, asal manggoluh si Absalom, age matei hanami ganup sadari on, malas do uhurmu. 19:6 dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu! Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kaupandang baik.
19:7 On pe, jongjongkon ham ma, luar ma ham, anjaha marsahap ma ham otik pamalas uhur ni juak-juakmu; ai hubijahon ma hubani Jahowa, anggo seng luar ham, sahalak pe lang tumaram na ra tading mangkasomani ham saborngin on; jadi hasedaon banggal ma in bamu, parahan humbani hasedaon na dob mangonai bamu humbani sietek-etekonmu nari das hubani sonari. 19:7 Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah ke luar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi TUHAN, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini; dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kaualami sejak kecilmu sampai sekarang.”
19:8 Jadi ijongjongkon raja ai ma laho hundul hu horbangan. Dob ai tarbogei ma hubani ganup simbuei ai: Tonggor ma, hundul do raja i horbangan; jadi roh ma ganup simbuei ai hubani raja ai. (bd. 18:4, 17; 24:27.) Tapi maporus do halak Israel ganup hu rumahni bei. 19:8 Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat, demikian: “Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang.” Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.
19:9 Dob ai marsisolsolan ma ganup halak simbuei ai itongah-tongah ni ganup marga ni halak Israel, nini sidea ma: Raja ai do na paluahkon hita humbani munsuhta, anjaha ia do na paluahkon hita humbani tangan ni halak Palistim, hape maningon maporus ia nuan hun tanohta on halani si Absalom. (bd. 3:18.) 19:9 Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya: “Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom;
19:10 Ia si Absalom, na dob iminaki hita manggomgomi hita, domma matei i parporangan. Ai pe mase ma malang-malang hita mangkatahon ase mulak raja ai? Das ma sahap-sahap ni ganup halak Israel ai bani raja ai. 19:10 tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita, sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali?”
19:11 Dob ai isuruh raja Daud ma suruhanni marayak si Sadok pakon si Abyatar malim ai, mangkatahon hubani sidea: Hatahon nasiam ma hubani pangintuai ni halak Juda: Mase ma parpudi nasiam laho mangalop raja in mulak hu rumah? (ay. 43; bd. 15:35.) 19:11 Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, dengan pesan: “Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda, demikian: Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya?” Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja.
19:12 Saninangku do nasiam, sisada holi-holi pakon sisada daging do hita. Antong mase ma nasiam parpudi mangalopi raja in mulak? (bd. 5:1.) 19:12 “Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku; mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali?
19:13 Hubani si Amasa pe hatahon nasiam ma: Ai lang sisada holi-holi pakon sisada daging do ho pakon ahu? Maningon sonai do bahenon ni Naibata hubangku, tambah ope hunjai tene, anggo seng ho pambobai ni balangku hu lobeian on gantih ni si Joab. (bd. 17:25; 1 Kron. 2:16, 17.) 19:13 Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan: Bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab.”
19:14 Jadi hona ma uhur ni ganup halak Juda, sauhur ma sidea marsuruh na mangkatahon hubani raja ai: Mulak ma ham pakon ganup juak-juakmu. 19:14 Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini: “Kembalilah, tuanku dan semua anak buahmu.”
19:15 Mulak ma raja ai, anjaha das ma ia hu bah Jordan; anjaha halak Juda pe laho ma hu Gilgal mangalo-alo raja ai, laho padiparhon raja ai bani bah Jordan. (bd. 17:22.) 19:15 Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan.
19:16 Sonai homa si Simei, anak ni si Gera, halak Benjamin ai, na hun Bahurim, juak-juak ni ginompar ni si Saul, rap pakon anakni sapuluh lima halak pakon jabolonni dua puluh halak, gabe das ma sidea hu bah Jordan ai, ilobei ni raja ai; tarolos ma ia tuad rap pakon halak Juda ai manjumpahkon raja ai. (bd. 16:5-13; 1 Raj. 2:8.) 19:16 Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong raja Daud.
19:17 Adong do saribu halak Benjamin hasomanni, ambah ni ai si Siba. (bd. 16:1-4; 9:2, 10.) 19:17 Juga ada seribu orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan kelima belas anaknya laki-laki dan kedua puluh hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja,
19:18 Idipari sidea ma pandiparan ai, laho padiparhon sinrumah ni raja ai, laho mambuat uhurni. Dob ai roh ma si Simei, anak ni si Gera, manrogop hulobei ni raja ai, sanggah na laho mandipari bah Jordan ai ia, 19:18 lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja, ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan,
19:19 anjaha nini ma hubani raja ai: Sai ulang ma ihira tuannami hajahaton ai atap ipaingat ham hasalahan na binahen ni jabolonmu on, sanggah na luar tuannami hun Jerusalem, anjaha ulang ma iparimbagaskon raja in hata ai ibagas uhurni. (bd. 16:5.) 19:19 dan berkata kepada raja: “Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem; janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi.
19:20 Ai domma torang iahap jabolonmu on, na dob mardousa ahu ijai; halani ai, tonggor ma, ahu do na parlobei roh tuad sadari on humbani ganup ginompar ni si Josep, laho mangalo-alo tuannami. 19:20 Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa; dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja.”
19:21 Dob ai nini si Abisai, anak ni si Seruya ma mambalosi: Mintor lang ma talup marutang hosah si Simei halani on, ai domma pala iburai na mininakan ni Jahowa? (2 Mus. 22:28.) 19:21 Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya: “Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi TUHAN?”
19:22 Tapi nini si Daud ma: Ai aha do partalianku bani nasiam, alo anak ni si Seruya, ase gabe sibolis nasiam bangku sadari on? Tor bulih ma matei sada halak Israel sadari on? Ai hubotoh, sabonar sadari on do ahu bangkit jadi raja manggomgom Israel. (bd. 16:10; 1 Sam. 11:13; Mat. 16:23.) 19:22 Tetapi Daud berkata: “Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel! Sebab bukankah aku tahu, bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?”
19:23 Dob ai nini raja ai ma hubani si Simei: Seng bulih ho matei! Pala marbija raja ai bani. 19:23 Kemudian berkatalah raja kepada Simei: “Engkau tidak akan mati.” Lalu raja bersumpah kepadanya.
19:24 Si Mepiboset pe, pahompu ni si Saul, tuad do mangalo-alo raja ai; seng iburihi naheini, seng isuhur gumisni anjaha seng itaptapi paheianni olat ni parporus ni raja ai, das hubani parmulakni mardamei-damei. (bd. 9:6.) 19:24 Juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat.
19:25 Sanggah roh ia hu Jerusalem laho manjumpahkon raja ai, jadi nini raja ai ma hubani: Mase ma lang dihut ho laho rapkon ahu alo Mepiboset? (ay. 41.) 19:25 Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya: “Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?”
19:26 Nini ma mambalosi: Ham tuannami anjaha rajanami, ioto-otoi juak-juakku do ahu; ai ningku do namin hubani: Palanai ma sada halode in bahen ajakanku, ase laho ahu rap pakon raja ai. Ai na repat do jabolonmu on, 19:26 Jawabnya: “Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya: Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja! — sebab hambamu ini timpang.
19:27 tapi domma ipasambor-sambor homa jabolonmu on ilobei ni tuannami anjaha rajanami. Tapi usih songon malekat ni Naibata do tuannami; halani ai bahen ham ma aha na dear, nini uhurmu. (bd. 14:17; 16:3; 1 Sam. 29:9.) 19:27 Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah; sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik.
19:28 Ai jolma na patut marutang hosah do namin ganup ginompar ni bapa ilobei ni tuannami, raja in; hape ibahen ham do jabolonmu on hu tongah-tongah ni halak na sapanganan pakon ham. Aha be dong hak bangku padas pangindoanku bani raja in? (bd. 9:11.) 19:28 Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?”
19:29 Dob ai nini raja ai ma hubani: Mase sonin sahap-sahapmu ope? Domma huputuskon: Ho pakon si Siba marbagi tanoh ai. (bd. 9:9, 10; 16:4.) 19:29 Tetapi raja berkata kepadanya: “Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan: Engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu.”
19:30 Nini si Mepiboset ma hubani raja ai: Age pe ibuat ganupan ai, asal ma mulak tuannami mardamei-damei hu rumahni. 19:30 Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja: “Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat.”
19:31 Si Barsillai ai pe, halak Gilead ai, tuad do hun Rogelim; laho do ia pakon raja ai hu Jordan, laho manaruhkonsi hu dipar ni bah Jordan ai, lanjar marsirang ijai. (1 Raj. 2:7.) 19:31 Juga Barzilai, orang Gilead itu, telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana.
19:32 Halak na dob matua tumang do si Barsillai ai, ualuh puluh tahun ma umurni; ia do na marmuduhon raja ai, sadokah marianan ia i Mahanaim, ai halak na bayak tumang do ia. (bd. 17:27-29.) 19:32 Barzilai itu sudah sangat tua, delapan puluh tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya.
19:33 Nini raja ai ma hubani si Barsillai: Maningon ham do hasomanku laho, ase huparmudu-mudu ham i lambungku i Jerusalem. 19:33 Berkatalah raja kepada Barzilai: “Ikutlah aku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem.”
19:34 Nini si Barsillai ma hubani raja ai: Sadiha dokah nari tumaram manggoluh ahu, ase pala tangkog ahu rap pakon raja in hu Jerusalem? 19:34 Tetapi Barzilai menjawab raja: “Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem?
19:35 Marumur ualuh puluh tahun ma ahu sadari on; sonaha ma pambahenku manirang na madear humbani na masambor? Sonaha be tarbahen juak-juakmu on mandai na pinanganni barang na niinumni? Tor tarpatangi-tangi ahu be sora ni pandoding dalahi barang pandoding naboru? Ambahni ai mase ma gabe siporsanon ope jabolonmu on bani tuannami, raja in? (Par. 2:8.) 19:35 Sekarang ini aku telah berumur delapan puluh tahun; masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja?
19:36 Sihol do taruhkonon ni juak-juakmu otik raja in hu dipar ni bah Jordan. Mase ma pala sonai pambalas ni raja in hubangku? 19:36 Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku?
19:37 Palopas ham ma mulak juak-juakmu on, ase matei ahu ibagas hutangku, ilambung tanoman ni bapa pakon inang. Tapi tene, tonggor ma, ijon do juak-juakmu si Kimham, ia ma rahanan mandipar rap pakon tuannami, anjaha bahen ham ma bani barang aha rosuh ni uhurmu. 19:37 Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja; perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik.”
19:38 Jadi nini raja ai ma: Antong si Kimham ma hasomanku mandipar, ase hubahen bani barang aha na pinarsinta ni uhurmu; anjaha sagala na pinangindo ni uhurmu humbangku, ai na bahenonku do bamu. 19:38 Lalu berbicaralah raja: “Baiklah Kimham ikut dengan aku; aku akan berbuat kepadanya apa yang kaupandang baik, dan segala yang kaukehendaki dari padaku akan kulakukan untukmu.”
19:39 Jadi idipari halak simbuei ai ma bah Jordan. Anjaha dob mandipar homa raja ai, isummah ma si Barsillai anjaha ipasu-pasu, dob ai mulak ma ia hu hutani. 19:39 Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang, setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya.
19:40 Raja ai pe inunut ma dalanni hu Gilgal, anjaha si Kimham do hasomanni; ganup halak Juda pakon satongah halak Israel dihut manaruhkon raja ai. 19:40 Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja.
19:41 Dob ai roh ma ganup halak Israel hubani raja ai, nini ma hubani: Mase ma ra ham tangkoon ni saninanami halak Juda anjaha ipadipar raja in pakon parrumahni ampa ganupan juak-juakni hu dipar ni bah Jordan? 19:41 Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja: “Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?”
19:42 Jadi nini ganupan halak Juda ma mambalosi halak Israel: Halani dohoran raja in bennami. Mase ma manggila nasiam halani ai? Ongga ipangan hanami atap aha humbani raja in? Atap adong sibere-bereni bannami? (ay. 12:13.) 19:42 Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu: “Oleh karena raja kerabat kami. Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?”
19:43 Tapi nini halak Israel ma mambalosi halak Juda: Sapuluh hali bueinan haknami bani raja in, hanami do sikahanan; mase ma mapas uhurnasiam mangidah hanami? Ai lang hanami do parlobei mansahapkon ase mulak naboan rajanta? Tapi korasan do halak Juda marsahap humbani halak Israel. 19:43 Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda: “Kami sepuluh kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?” Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas dari pada perkataan orang-orang Israel.
<< 2 Samuel 18 2 Samuel 20 >>