2 Samuel 18

18:1 Dob ai ipabaris si Daud ma simbuei ai rap pakonsi, anjaha ipabangkit ma bani sidea kopala ni sisaribu pakon kopala ni sisaratus. 18:1 Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus atas mereka.
18:2 Dob ai ipabangkit si Daud ma bala ai, sapartolu binobahon ni si Joab, sapartolu binobahon ni si Abisai, anak ni si Seruya, anggi ni si Joab, anjaha sapartolu nari binobahon ni si Itai, halak Gat ai. Nini si Daud ma hubani simbuei ai: Maningon dihut do ahu rap pakon nasiam. (bd. 15:19.) 18:2 Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gat itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat: “Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu.”
18:3 Tapi nini simbuei ai ma: Seng bulih ham bingkat. Porini pe maporus hanami, seng parduli sidea bennami; age matei pe satongah humbannami, seng parduli sidea bannami, tapi dos do hargamu pakon sapuluh ribu na songon hanami on. Rahanan ma hun huta ham roh mangurupi hanami. (bd. 21:17; 1 Sam. 18:7.) 18:3 Tetapi tentara itu berkata: “Janganlah tuanku maju berperang; sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami; bahkan sekalipun mati separuh dari pada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami; tetapi tuanku sama harganya dengan sepuluh ribu orang dari pada kami. Sebab itu, adalah lebih baik, bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota.”
18:4 Nini raja ai ma hubani sidea: Barang aha sidearan nini uhurnasiam, ai do bahenonku. Jadi jongjong ma raja ai ilambung ni horbangan ai, anjaha luar ma bala ai marsasaratus pakon marsasaribu. (1 Sam. 29:2.) 18:4 Kemudian berkatalah raja kepada mereka: “Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat.” Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan ke luar, beratus-ratus dan beribu-ribu.
18:5 Dob ai martonah ma raja ai hubani si Joab, si Abisai pakon si Itai: Harga ma bahen nasiam anaha ai, si Absalom. Anjaha ganup do simbuei ai mambogeisi sanggah na martonah ai raja ai hubani kopala-kopala ai pasal si Absalom. (ay. 12.) 18:5 Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian: “Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku.” Dan seluruh tentara mendengar, ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom.
18:6 Ase luar ma bala ai hu ladang manjumpahkon halak Israel, jadi marsiporangan ma sidea i harangan Efraim. 18:6 Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim.
18:7 Jadi talu ma ijai halak Israel ibahen hasoman ni si Daud; anjaha banggal tumang do hataluan ai ijai sadari ni ai, pala matei dua puluh ribu halak. 18:7 Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat: dua puluh ribu orang tewas.
18:8 Rarat do parporangan ai bani sab talun ai, anjaha daoh do bueinan bala ai ibondut harangan ai sadari ni ai ase ipangan podang. 18:8 Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara dari pada yang dimakan pedang pada hari itu.
18:9 Tudu pajumpah ma si Absalom pakon juak-juak ni si Daud. Mangajak halode do ia, anjaha mamontas ma halode ai hun toruh ni dangkah ni sada jabi-jabi na banggal, jadi alit ma jambulanni bani jabi-jabi na banggal ai, jadi gayung-gayung ma ia iholang-kolang ni langit pakon tanoh, ai torus do lintun halode na i toruhni ai. (bd. 14:26.) 18:9 Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus.
18:10 Adong ma sahalak na mangidah ai gabe ipatugah ma ai hubani si Joab, nini ma: Huidah do si Absalom gayung-gayung bani sada jabi-jabi. 18:10 Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya: “Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin.”
18:11 Nini si Joab ma hubani halak na patugahkon ai bani: Aha, iidah ho ia? Mase ma lang mintor ibunuh ho ia ijai ase manlabab hu tanoh? Mintor bereonku ma namin bam sapuluh sekel pirak pakon sada gondit. 18:11 Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu: “Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh syikal perak dan satu ikat pinggang.”
18:12 Tapi nini halak ai ma hubani si Joab: Porini pe itimbang hubagas tanganku saribu sekel pirak seng anjai mangonai tangan ahu hubani anak ni raja ai; ai itangar hanami do martonah raja ai bamu, bani si Abisai pakon bani si Itai: Harga ma bahen nasiam, anaha ai, si Absalom! (ay. 5.) 18:12 Tetapi orang itu berkata kepada Yoab: “Sekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang muda itu, karena aku.
18:13 Porini martahi-tahi ahu mambuat hosahni, seng tumaram ponop ai humbani raja ai, anjaha ham pe ra do marlopas diri. 18:13 Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja — maka engkau akan menjauhkan diri.”
18:14 Dob ai nini si Joab ma: Anggo sonai do, seng tarpaima-ima ahu ho. Ibuat ma tolu tanja, ipantomhon ma ai hu pusu-pusu ni si Absalom, sanggah manggoluh ope ia gayung-gayung bani jabi-jabi ai. 18:14 Tetapi Yoab berkata: “Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini.” Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu.
18:15 Roh ma sapuluh garama siboan sinjata ni si Joab, iinggoti sidea ma si Absalom, itampul ma ia lanjar matei. 18:15 Kemudian sepuluh bujang, pembawa senjata Yoab, mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia.
18:16 Isompul si Joab ma tarompet, jadi mulakan ma bala ai humbani na mardakdak halak Israel; ai domma iparentahkon si Joab bani sidea ase ulang inunut be. (bd. 2:26, 28.) 18:16 Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel; sebab Yoab mau menahan tentaranya itu.
18:17 Dob ai ibuat sidea ma si Absalom, idabuhkon sidea ma ia hubagas sada godung ibagas harangan ai, anjaha ipagugun sidea ma batu, gijang tumang i atasni. Tapi ganup halak Israel ai domma maporus hu rumahni bei. (bd. 19:9; Jos. 7:26; 2 Raj. 14, 12.) 18:17 Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lobang yang besar di hutan itu, kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.
18:18 Ia si Absalom sanggah manggoluh ope ia, domma ibuat anjaha ipajongjong bani sada tugu, ai ma i habungan Raja, ai nini do: Seng dong anakku, na manjujung goranku; igoran do tugu ai mangihutkon goranni, lanjar margoran do ai ronsi sadari on: Tugu ni si Absalom. (bd. 14:27; 1 Mus. 14:17.) 18:18 Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja, sebab katanya: “Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku.” Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang: tugu peringatan Absalom.
18:19 Dob ai nini si Ahimas, anak ni si Sadok ma: Palopas ham ma ahu marlintun, laho mamboan barita ai hubani raja ai, ai ma na dob ipintori Jahowa do ia marimbang munsuhni. (bd. 15:36; 17:17.) 18:19 Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok: “Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa TUHAN telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya.”
18:20 Nini si Joab ma hubani: Seng dear ho siboan barita sadari on; santorap nari ma ho mamboan barita, tapi sadari on seng bulih siboan barita ho, halani matei anak ni raja in. 18:20 Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: “Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati.”
18:21 Dob ai nini si Joab ma hubani halak Kus ai: Laho ma ho, patugah ma hubani raja in, aha na niidahmu! Mintor isombah halak Kus ai ma si Joab lanjar laho ma ia. 18:21 Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia: “Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kaulihat.” Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi.
18:22 Tapi iulaki si Ahimas, anak ni si Sadok ai ma, marsahap hubani si Joab: Barang sonaha pe, palopas ham ma homa ahu marpojong mangirikkon halak Kus ai. Nini si Joab ma: Mase sihol marlintun ho ambia, ai seng tumaram dapotan upah ho halani barita on? (Jer. 23:21.) 18:22 Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Zadok kepada Yoab: “Apa pun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu.” Tetapi kata Yoab: “Mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu?”
18:23 Barang sonaha pe, nini, sihol do laho ahu. Jadi nini si Joab ma hubani: Antong, pojong ma! Jadi marlintun ma si Ahimas, hun dalan na bani habungan ni bah Jordan ai, gabe ilobei ma halak Kus ai. 18:23 Jawabnya: “Apa pun yang terjadi, aku mau berlari pergi.” Lalu berkatalah Yoab kepadanya: “Kalau demikian larilah.” Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari Lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu.
18:24 Tapi hundul-hundul do si Daud iholang-kolang ni horbangan na dua ai; tapi mardalan-dalan do parjaga ai iatas tayub ni horbangan ai dohor hu tembok. Sanggah mangkawah ia, iidah ma sada halak marlintun. (bd. 13:34.) 18:24 Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu, di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja.
18:25 Jadi idilohon parjaga ai ma laho patugahkon ai hubani raja ai, nini raja ai ma: Anggo sahalaksi do, tontu barita na madear do na binoanni. Sanggah na lambin dohorni ia roh, 18:25 Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata: “Jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya.” Sementara orang itu mendekat,
18:26 iidah parjaga ai ma roh sada halak na legan marlintun, gabe dilo-dilo ma parjaga ai dompak horbangan ai, nini ma: Tonggor ma, roh marlintun use sada halak na legan, sahalaksi hansa. Nini raja ai ma: Ia pe siboan barita na madear do. 18:26 penjaga itu melihat seorang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya: “Lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri.” Berkatalah raja: “Itu pun pembawa kabar yang baik.”
18:27 Dob ai nini parjaga ai ma: Songon parlintun ni si Ahimas, anak ni si Sadok do huidah parlintun ni na parlobei ai. Nini raja ai ma: Halak na bujur do ia anjaha barita na madear do na binoanni ai. (1 Raj. 1:42.) 18:27 Sesudah itu berkatalah penjaga: “Aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok.” Berkatalah raja: “Itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik.”
18:28 Dob ai dilo-dilo ma si Ahimas hubani raja ai, nini ma: Domma jorei! Lanjar manrogop ma ia manombah hubani raja ai, anjaha nini ma: Pinuji ma Jahowa, Naibatamu, na maniapkon halak na manggeori dompak tuannami. 18:28 Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja: “Selamat!” Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata: “Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja.”
18:29 Dob ai nini raja ai ma: Naha, horas do anaha ai, si Absalom? Nini si Ahimas ma mambalosi: Sanggah na sinuruh ni si Joab ahu, lutu do huidah, tapi seng hubotoh na masa ai. 18:29 Lalu bertanyalah raja: “Selamatkah Absalom, orang muda itu?” Jawab Ahimaas: “Aku melihat keributan yang besar, ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu.”
18:30 Dob ai nini raja ai ma: Surut ho otik, jongjong ma ijai. Jadi surut ma ia otik lanjar jongjong ijai. 18:30 Kemudian berkatalah raja: “Pergilah ke samping, berdirilah di sini.” Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri.
18:31 Tonggor ma roh ma halak Kus ai, jadi nini ma: Barita na madear do huboan, alo rajanami! Ai ipaluah Jahowa do ham sadari on humbani tangan ni halak na manggeori dompak ham. 18:31 Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu: “Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku.”
18:32 Nini raja ai ma hubani halak Kus ai: Naha, horas do anaha ai, si Absalom? Nini halak Kus ai ma mambalosi: Sai songon na hubani parana ai ma namin, sogop hubani sagala munsuh ni tuannami pakon hubani sagala na jongjong mangimbang ham, na sihol mangagou ham. 18:32 Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu: “Selamatkah Absalom, orang muda itu?” Jawab orang Etiopia itu: “Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat.”
18:33 Jadi seda tumang ma uhur ni raja ai, laho ma ia hu atas, hu kamar, na ibabou ni horbangan ai, anjaha tangis ma ia; sanggah na laho ai ia hujai nini ma: Alo ambia Absalom, ambia, ambia, Absalom! Dearan ma namin ahu matei, gantihmu ambia Absalom! Ambia! Ambia! 18:33 Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan: “Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom! Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku!”
<< 2 Samuel 17 2 Samuel 19 >>