2 Samuel 17

17:1 Dob ai nini si Ahitopel ma dompak si Absalom: Palopas ma ahu mamilih sapuluh dua ribu halak, ase bingkat ahu mardakdak si Daud borngin on, (Ps. 71:11.) 17:1 Berkatalah Ahitofel kepada Absalom: “Izinkanlah aku memilih dua belas ribu orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga.
17:2 ase hudorab ia, sanggah loja anjaha dayuk-dayuk ope tanganni, ase bajoraon ia hubahen, gabe maporus ganup halak simbuei na rap pakonsi ai. Raja ai tumang pe hubunuh, 17:2 Aku akan mendatangi dia, selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia; seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri.
17:3 dob ai huboan ma ganup bangsa ai mulak bamu, songon tunangan na roh hu rumah hubani paramangonni. Ai sahalak do hansa sibunuhonmu, tapi seng sikahuaon anggo halak na mabuei ai ganup. 17:3 Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat.”
17:4 Jadi rosuh ma si Absalom bani hata ai, sonai homa uhur ni ganup pangintuai ni halak Israel. 17:4 Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel.
17:5 Tapi nini si Absalom ma: Dilo ma homa si Husia, halak Arki ai, ase tangar hita atap naha do pangkatahonni pasal ai. (bd. 16:16.) 17:5 Tetapi berkatalah Absalom: “Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya.”
17:6 Dob roh si Husai hubani si Absalom, nini si Absalom ma hubani: Sonon do hata ni si Ahitopel, dear do bahenonta songon na hinatahonni ai? Anggo lang, naha ma hatamu? 17:6 Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian: “Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel; apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah.”
17:7 Jadi nini si Husai ma dompak si Absalom: Seng dear aturan na niaturhon ni si Ahitopel anggo sahali on. 17:7 Lalu berkatalah Husai kepada Absalom: “Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik.”
17:8 Ambah ni ai nini si Husai ma: Itanda ham do bapamu pakon hasoman-hasomanni, puanglima do sidea; gilani songon gipul na i ladang na magouan anak. Anjaha halak na somal marporang do bapamu, halani ai seng tumaram rap marborngin ia pakon halak simbuei ai. (Hos. 13:8.) 17:8 Kata Husai pula: “Engkau tahu, bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagipula ayahmu adalah seorang prajurit sejati; ia tidak akan membiarkan rakyat tidur.
17:9 Tonggor ma, tontu marponop do ia nuan bani sada liang barang bani sada ianan na legan. Anjaha anggo mintor bani mula ni on matei deba na humbanta, mintor hatahonon ni na mambogeisi ma: Domma talu halak na mangirikkon si Absalom! (bd. 1 Sam. 13:6.) 17:9 Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lobang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata: Rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan.
17:10 Gabe mintor gobir holi halak na garang, na barani songon singa; ai ganup do halak Israel mambotoh puanglima do bapanta anjaha halak na borani do hasomanni ai. (bd. 1:23; Pod. 30:30.) 17:10 Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu, bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa.
17:11 Halani ai anggo ahu marpandapot, maningon patumpuon do lobei hu lambungmu, ganup halak Israel olat ni Dan das hu Berseba, songon horsik na i topi ni laut bueini, anjaha maningon ham sandiri mambobahon sidea. 17:11 Sebab itu kunasihatkan: Suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya dan engkau sendiri juga harus turut bertempur.
17:12 Anggo jumpah hita ma ia bani sada ianan, barang ija pe jumpah hita ia, mintor dorab hita ma ia, songon pardabuh ni namur hu tanoh, anjaha tontu sahalak pe lang na manggoluh be, ia age halak na rapkonsi ai pe. 17:12 Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat, di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya, seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya.
17:13 Tapi porini surut ia hubani sada huta, nahkonon ni haganup halak Israel ma tali hu huta ai, anjaha rintak hita ma ai das hu habungan, ronsi sada batu etek-etek pe lang jumpah ijai. 17:13 Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana.”
17:14 Dob ai nini si Absalom pakon ganup halak Israel ma: Dearan do pandapot ni si Husai, halak Arki ai, ase pandapot ni si Ahitopel. Tapi Jahowa do na mangatur ai, laho manundati tahi ni si Ahitopel sidearan ai, ase tarparoh Jahowa hamagouan hubani si Absalom. (bd. 15:31, 34.) 17:14 Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel: “Nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik dari pada nasihat Ahitofel.” Sebab TUHAN telah memutuskan, bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya TUHAN mendatangkan celaka kepada Absalom.
17:15 Dob ai nini si Husai ma dompak malim Sadok pakon dompak malim Abyatar: Sonon, sonon do iaturhon si Ahitopel hubani si Absalom pakon hubani pangintuai ni halak Israel, tapi sonon do huaturhon.(bd. 15:35.) 17:15 Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abyatar, imam-imam itu: “Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan.
17:16 On pe podas ma suruh nasiam halak laho patugahkon hubani si Daud: Ulang ham marborngin bani pandiparan i halimisan, tapi podas ma ham mandipar, ase ulang hona bondut raja in pakon halak simbuei ai na rap pakonsi. (ay. 21:22; bd. 15:28.) 17:16 Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud, demikian: Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis.”
17:17 Tapi anggo si Jonatan pakon si Ahimas, jongjong do ilambung ni parigi Rogel paimahon. Dob ai laho ma sada jabolon naboru patugahkon ai bani sidea, ase sidea laho patugahkon ai hubani raja Daud; ai seng bulih taridah sidea masuk hu huta ai. (bd. 15:36; 1 Raj. 1:9.) 17:17 Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka; dan mereka pun langsung memberitahu raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota.
17:18 Hape iidah sada na maposo do sidea ai, anjaha ipatugah ma ai hubani si Absalom; dob ai podas ma sidea na dua ai laho, gabe das ma sidea hu rumah ni sada halak paramangon i Bahurim; adong do sada bani parigi i alamanni, jadi tuad ma sidea hubagas. (bd. 16:5.) 17:18 Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya; maka turunlah mereka ke dalamnya.
17:19 Dob ai ibuat anjaha iherbangkon naboru ai ma apei iatas ni parigi ai, lanjar itirtirhon gandum ijai gabe seng dong be na mambotoh ai. 17:19 Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa.
17:20 Dob das juak-juak ni si Absalom hubani naboru ai i rumah, nini sidea ma: Ija do si Ahimas pakon si Jonatan? Jadi nini naboru ai ma hubani sidea: Domma idipari sidea bah ai. Jadi dob ipindahi sidea, hape lanjar seng jumpah, mulak ma sidea hu Jerusalem. (Jos. 2:4.) 17:20 Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya: “Di manakah Ahimaas dan Yonatan?” Jawab perempuan itu kepada mereka: “Mereka telah menyeberangi sungai itu.” Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatnya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem.
17:21 Dob laho halak ai manaik ma sidea hun parigi ai, lanjar laho mamboan barita ai hubani raja Daud. Nini sidea ma hubani raja Daud: Bingkat ma nasiam, podas ma dipari nasiam bah in, ai sonon do iaturhon si Ahitopel mangimbang nasiam. 17:21 Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu raja Daud, kata mereka kepada Daud: “Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu.”
17:22 Jadi bingkat ma si Daud pakon ganup halak simbuei na rap pakonsi ai, anjaha idipari sidea ma bah Jordan ai; siangkonsi ari sahalak pe lang dong be na tading na so mandipari bah Jordan ai. 17:22 Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan.
17:23 Tapi dob iidah si Ahitopel na so idalankon aturan ai, ipalanai ma halodeni, lanjar bingkat ma ia mulak hu rumahni, hu hutani. Dob ipatorsa ganup pasal rumahni ai, idoloskon ma dirini; matei ma ia anjaha itanom bani tanoman ni bapani. (bd. 15:12; 2 Raj. 20:1; Mat. 27:5.) 17:23 Ketika dilihat Ahitofel, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya; ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya.
17:24 Dob ai das ma si Daud hu Mahanaim. Si Absalom pe idipari ma bah Jordan rap pakon ganup halak Israel. 17:24 Maka sampailah Daud ke Mahanaim, ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya.
17:25 Si Amasa do ipabangkit si Absalom gabe pambobai ni bala ai, gantih ni si Joab. Ia si Amasa, ai ma anak ni sada paramangon, na margoran si Jitera, halak Ismael, na mambuat si Abigal, boru ni si Nahas, anggi ni si Seruya, inang ni si Joab. (bd. 19:14; 1 Kron. 2:16, 17.) 17:25 Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.
17:26 Dob ai marsaran ma halak Israel pakon si Absalom i tanoh Gilead. 17:26 Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead.
17:27 Jadi dob das si Daud hu Mahanaim, roh ma si Sobi, anak ni si Nahas, hun Rabba, huta ni halak Ammon pakon si Mahir, anak ni si Amiel hun Lodebar, ampa si Barsillai halak Gilead hun Rogelim, (bd. 9:4; 1 Mus. 32:2; 1 Raj. 2:7.) 17:27 Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas, dari Raba, kota bani Amon, dan Makhir bin Amiel, dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead, dari Rogelim, membawa
17:28 iboan sidea ma podoman, hudon pakon pinggan, gandum, omei, nitak, pinahpah, hasang, dali, 17:28 tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil,
17:29 manisan ni huramah, mantega, biri-biri pakon keju ni lombu bahen panganon ni si Daud pakon hasomanni ai, ai nini uhur ni sidea: Tontu domma loheian, latih anjaha horahan halak simbuei ai i halimisan. (bd. 16:2.) 17:29 madu, dadih, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia, untuk dimakan, sebab kata mereka: “Rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun.”
<< 2 Samuel 16 2 Samuel 18 >>