2 Samuel 16

16:1 Jadi tuadkonsi otik si Daud hun pakpak ni dolog ai, tonggor ma, roh ma si Siba, juak-juak ni si Mepiboset, manjumpahkonsi rap pakon saparangguan halode na marpalana, na mamboan dua ratus ruti, saratus turdun anggur na pinahorah, saratus kamata buah-buahan pakon anggur sada gusi huling-kuling. (bd. 9:2.) 16:1 Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur.
16:2 Nini raja ai ma dompak si Siba: Bahen ahamu do in? Jadi nini si Siba ma: Halode in bahen ajakan ni nasipuang, ruti in pakon buah ni anggur in sipanganon ni parana-parana in, anjaha anggur in bahen inumon ni na latih i halimisan. 16:2 Lalu bertanyalah raja kepada Ziba: “Apakah maksudmu dengan semuanya ini?” Jawab Ziba: “Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi; roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan; dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah.”
16:3 Dob ai nini raja ai ma: Ija do anak ni tuanmu? Jadi nini si Siba: Tonggor ma, tading do ia i Jerusalem, ai nini uhurni do: Sadari on ma paulakon ni halak Israel bangku harajaon ni ompungku. (bd. 19:27.) 16:3 Kemudian bertanyalah raja: “Di manakah anak tuanmu?” Jawab Ziba kepada raja: “Ia ada di Yerusalem, sebab katanya: Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku.”
16:4 Dob ai nini raja ai ma dompak si Siba: Tonggor ma, ho ma simada haganup na bani si Mepiboset ai. Dob ai nini si Siba ma: Manombah ma ahu bamu, sai dapotan idop ni uhur ma ahu i lobeimu, alo rajanami! (bd. 9:9; 19:29; 1 Sam. 1:18.) 16:4 Lalu berkatalah raja kepada Ziba: “Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset.” Kata Ziba: “Aku tunduk! Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja.”
16:5 Dob das raja ai hu Bahurim, tonggor ma, luar ma hunjai sada halak humbani pangku ni si Saul, na margoran si Simei, anak ni si Gere; sanggah na roh ia hundohor inunut ma mamurai. (2 Mus. 22:27; 1 Raj. 2:8.) 16:5 Ketika raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul; ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk.
16:6 Igijigi ma si Daud bani batu, sonai homa ganup juak-juak ni si Daud, age pe ganup halak simbuei ai pakon ganup halak, pauanglima-puanglima mardalan i siamun pakon i sambilou ni raja ai. (bd. 15:18.) 16:6 Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya.
16:7 Nini si Simei do bani bura-burani ai: Laho, laho ma ho, alo dalahi sisibur daroh, ho dalahi na so margagan! 16:7 Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk: “Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila!
16:8 Domma ibalaskon Jahowa bam ganup daroh ni ginompar ni si Saul, na sinolukmu manrajai; anjaha domma ibere Jahowa harajaon in hu tangan ni si Absalom anakmai. Tongor ma, domma manginsonah bam pambahenanmu, ai dalahi sisibur daroh do ho. (bd. 3:27-39; 4:7-12; 12:11; 1 Sam. 24:7.) 16:8 TUHAN telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja, TUHAN telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah.”
16:9 Dob ai nini si Abisai, anak ni si Seruya ma dompak raja ai: Mase ma buraan ni baliang na matei an tuannami? Palopas ham ma ahu mandipar, ase hutampulhon uluni ai. (1 Sam. 26:8.) 16:9 Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja: “Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya.”
16:10 Tapi nini raja ai ma: Ai aha partalianku bani nasiam, alo anak ni si Seruya? Ase mamurai pe ia, halani na hinatahon ni Jahowa do hubani: Burai ma si Daud! Halani ai, ise ma na pag mangkatahon: Mase ma bahenonmu sonai? (bd. 3:39; 19:23; Dan. 4:32; Luk. 9:52-56.) 16:10 Tetapi kata raja: “Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk! Sebab apabila TUHAN berfirman kepadanya: Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya: mengapa engkau berbuat demikian?”
16:11 Ambahni ai nini si Daud ma dompak si Abisai pakon dompak juak-juakni: Tonggor ma, gari anakku, na hupupus sandiri mantahihon hosahku, samintolah anak ni halak Benjamin on ma lang? Paturut ma ia mamurai! Na hinatahon ni Jahowa do ia ai. 16:11 Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya: “Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini! Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab TUHAN yang telah berfirman kepadanya demikian.
16:12 Andohar marpangulaki uhur ni Jahowa mangidah salahku, anjaha ibalaskon bangku na madear gantih ni papani on sadari on. 16:12 Mungkin TUHAN akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan TUHAN membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.”
16:13 Jadi inunut si Daud pakon hasomanni ai ma dalanni, anjaha si Simei ai inunut ma homa mardalan bani raboyon na padipar-dipar pakonsi anjaha lang maronti ia mamurai, manggijigi bani batu pakon manampakkon orbuk hubani. 16:13 Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu.
16:14 Dob ai das ma raja ai hu bah Jordan rap pakon ganup simbuei ai na rap pakonsi, latih tumang. Ijai marsaran ma ia, pahosahkon. 16:14 Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana.
16:15 Ia si Absalom pakon ganup halak simbuei ai, halak Israel, das ma hu Jerusalem anjaha si Ahitopel rap pakon sidea. (bd. 15:12, 37.) 16:15 Maka Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel, sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia.
16:16 Anjaha dob das si Husai, halak Arki, huan-huan ni si Daud ai, hubani si Absalom, nini si Husai ma hubani: Sai horas ma raja in! Sai horas ma raja in! (bd. 15:37; 1 Sam. 10:24.) 16:16 Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom: “Hiduplah raja! Hiduplah raja!”
16:17 Nini si Absalom ma dompak si Husai: Sonin do parholong ni ateimu hubani huan-huanmu? Mase ma lang laho ho rap pakon hasomanmu? 16:17 Berkatalah Absalom kepada Husai: “Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?”
16:18 Nini si Husai ma mambalosi si Absalom: Lang, in na pinilih ni Jahowa pakon halak simbuei ampa ganup halak Israel, ia do simada ahu, anjaha rapkonsi do ahu. 16:18 Lalu berkatalah Husai kepada Absalom: “Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh TUHAN dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal.
16:19 Ambahni ai hubani ise do ahu patut pambalosi? Ai lang hubani anak ni raja in? Songon pambalosingku bani bapamu, sonai do pambalosingku bamu. 16:19 Lagipula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu.”
16:20 Dob ai nini si Absalom ma dompak si Ahitopel: Patugah pingkiranmu, aha do sibahenonta? 16:20 Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel: “Berilah nasihat; apakah yang harus kita perbuat?”
16:21 Nini si Ahitopel ma dompak si Absalom: Parayak ma parinangon ni bapamu, na tinadingkon ni bapamu, manramotkon rumah in; jadi bogeion ni ganup halak Israel ma, na dob butak ham bani bapamu, gabe lambin gogohni ma uhur ni halak na rap pakon ham. (bd. 15:16; 3:7.) 16:21 Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom: “Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar, bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau, akan dikuatkan hatinya.”
16:22 Dob ai ipajongjong sidea ma sada lampo-lampo bani si Absalom iatas ni tayub ai; jadi iparayak si Absalom ma parinangon ni bapani ai, ipaidah-idah ganup halak Israel. (bd. 11:2; 12:11; 3 Mus. 18:8.) 16:22 Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel.
16:23 Ia aturan, na niaturhon ni si Ahitopel bani panorang ai, usih do ai, songon na dob sinungkunhon hubani Jahowa; sonai do ganup aturan ni si Ahitopel bani pangahap ni si Daud, ampa si Absalom. 16:23 Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan dari pada Allah; demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom.
<< 2 Samuel 15 2 Samuel 17 >>