2 Samuel 12

12:1 Dob ai isuruh Jahowa ma si Natan hubani si Daud. Dob das ia hubani, nini ma hubani: Adong ma dua halak bani sada huta, na sada bayak, na sada nari masombuh. 12:1 TUHAN mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya: “Ada dua orang dalam suatu kota: yang seorang kaya, yang lain miskin.
12:2 Buei tumang do biri-biri pakon lombu ni na bayak ai. 12:2 Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi;
12:3 Tapi na masombuh ai seng dong bani sobali sada anak ni biri-biri na binolini, ipainum do ai, jadi gabe banggal ma ai rapkon anakni; somal do ai mangan hun pangananni, minum hun panginumanni anjaha modom i abinganni, usih songon boruni do ai ibahen. 12:3 si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya.
12:4 Dob ai roh ma sada halak hubani na bayak ai. Halani rugi iahap na bayak ai mambuat sada humbani biri-birini barang lombuni ai bahen ambangan ni halak pardalan-dalan na roh marayaksi ai, gabe ibuat ma anak ni biri-biri ni halak na masombuh ai, anjaha ihoseihon ma ai bani halak na roh marayaksi ai. 12:4 Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu; dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu.”
12:5 Jadi gajag tumang ma ringis ni si Daud mangidah dalahi ai, nini ma dompak si Natan: Songon sintongni manggoluh Jahowa maningon marutang hosah do dalahi, na mangkorjahon na sonai ai; (1 Sam. 20:31.) 12:5 Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan: “Demi TUHAN yang hidup: orang yang melakukan itu harus dihukum mati.
12:6 anjaha maningon ompat hali lompit do pasuangonni biri-biri ai, halani sonai pambahenni, anjaha halani seng dong idop ni uhurni. (2 Mus. 21:36.) 12:6 Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan.”
12:7 Dob ai nini si Natan ma dompak si Daud: Ham do halak ai! Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni halak Israel: Ahu do na mamminaki ho gabe raja manggomgom halak Israel, anjaha Ahu do na paluahkon ho humbani tangan ni si Saul; (1 Sam. 16:13; 23:14; 1 Raj. 20:40.) 12:7 Kemudian berkatalah Natan kepada Daud: “Engkaulah orang itu! Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul.
12:8 domma hubere bam rumah ni tuanmu, pakon parningon ni tuanmu hubagas abinganmu, anjaha domma huberehon bam ginompar ni Israel pakon Juda; anjaha anggo porini maotiktu do ai, sihol tambahanku ope namin bam barang sadiha nari. (bd. 3:10; 5:5.) 12:8 Telah Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan seandainya itu belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan itu kepadamu.
12:9 Mase ma mapas uhurmu bani hata ni Jahowa, laho mangkorjahon sogam ni uhurni? Ibunuh ho do si Uria, halak Heti ai marhitei podang, ibuat ho do parinangonni ai bahen parinangonmu, anjaha ibunuh ho do ia marhitei podang ni halak Ammon. (bd. 11; 1 Raj. 15:5.) 12:9 Mengapa engkau menghina TUHAN dengan melakukan apa yang jahat di mata-Nya? Uria, orang Het itu, kaubiarkan ditewaskan dengan pedang; isterinya kauambil menjadi isterimu, dan dia sendiri telah kaubiarkan dibunuh oleh pedang bani Amon.
12:10 On pe seng be mosor podang hun rumahmu sadokah ni dokahni, halani na dob niapasanmai Ahu, anjaha ibuat ho parinangon ni si Uria, halak Heti ai bahen parinangonmu. (bd. 13:28, 29; 18, 14; 2 Raj. 25:7.) 12:10 Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Aku dan mengambil isteri Uria, orang Het itu, untuk menjadi isterimu.
12:11 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, Ahu sandiri parohkon bam hamagouan humbani ginomparmu sandiri, anjaha buatonku do parinangonmu hun lobei ni matamu, anjaha hubere hubani halak na legan, ase ihasomani parinangonmai modom ilobei ni mata ni ari. (bd. 13-18; 16:22; Job 31:9, 10.) 12:11 Beginilah firman TUHAN: Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil isteri-isterimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain; orang itu akan tidur dengan isteri-isterimu di siang hari.
12:12 Ai na hinorjahonmai bani na ponop, patalaronku ma ia ilobei ni ganup halak Israel pakon ilobei ni mata ni ari. (bd. 11:5-13; Mat. 10:26.) 12:12 Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.”
12:13 Dob ai nini si Daud ma dompak si Natan: Domma mardousa ahu hubani Jahowa! Jadi nini si Natan ma dompak si Daud: Antong, domma isasap Jahowa dousamu ai, seng be matei anggo ham. (bd. 24:10; Ps. 51:3; Luk. 18:13.) 12:13 Lalu berkatalah Daud kepada Natan: “Aku sudah berdosa kepada TUHAN.” Dan Natan berkata kepada Daud: “TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan mati.
12:14 Tapi tene, halani na dob manrisai munsuh ni Jahowa marhitei pambahenanmu on, maningon matei do anak na sihol tubuh bamu ai. (bd. 11:27.) 12:14 Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista TUHAN, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.”
12:15 Dob ai mulak ma si Natan hu rumahni. Tapi ilonsing Jahowa ma na etek-etek ai, na tinubuhkon ni parinangon ni si Uria bani si Daud, gabe boritan ma ia. 12:15 Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak yang dilahirkan bekas isteri Uria bagi Daud, sehingga sakit.
12:16 Dob ai iparayak si Daud ma Naibata halani dakdanak ai; marpuasa ma ia, mulakkonsi ia, marbaju guni ma ia lanjar tibal bani tanoh layur bornginni ai. 12:16 Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
12:17 Dob ai roh ma pangintuai ni rumahni ai marayaksi, ielek-elek ma ia ase jongjong hun tanoh ai, tapi seng ra ia, anjaha seng ra ia mangan rap pakon sidea. 12:17 Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau; juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka.
12:18 Papituarihon matei ma dakdanak ai, tapi mabiar do juak-juak ni si Daud patugahkon na dob matei na etek-etek ai, ai nini uhur ni sidea do: Tonggor ma, sanggah manggoluh ope dakdanak ai, iparsahapkon hanami do ia, hape seng itangihon soranami; ai lang bahenonni ma ra na masambor bani anggo na hatahon bani: Domma matei na etek-etek ai? 12:18 Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya, bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata: “Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya: anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri!”
12:19 Jadi dob iidah si Daud marsihusipan juak-juakni ai, ibotoh ma na dob matei na etek-etek ai, gabe nini si Daud ma dompak juak-juak ai: Atene, domma matei na etek-etek ai? Nini sidea na mambalosi: Domma matei tongon. 12:19 Ketika Daud melihat, bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia, bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya: “Sudah matikah anak itu?” Jawab mereka: “Sudah.”
12:20 Dob ai jongjong ma si Daud hun tanoh ai, marsuhap anjaha iminaki ma dirini, igantihi ma pakeianni, dob ai masuk ma ia hu rumah ni Jahowa laho martonggo; jadi dob mulak ia hu rumahni, ihatahon ma na pasirsirhon sipanganon bani, lanjar mangan ma ia. 12:20 Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian; ia masuk ke dalam rumah TUHAN dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan.
12:21 Jadi nini juak-juakni ai ma hubani: Aha do na binahenmu on? Sanggah manggoluh ope na etek-etek ai, marpuasa do ham anjaha tangis, tapi dob matei na etek-etek ai jongjong do ham anjaha mangan. 12:21 Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: “Apakah artinya hal yang kauperbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan!”
12:22 Nini ma mambalosi: Sanggah manggoluh ope na etek-etek ai, marpuasa do ahu anjaha tangis, ai nini uhurhu, ise mambotoh atap marpangulaki uhur ni Jahowa mangidah ahu, andohar manggoluh na etek-etek ai. (Joel 2:14; Jon. 3:9.) 12:22 Jawabnya: “Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku: siapa tahu TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup.
12:23 Tapi nuan domma matei ia, mase marpuasa ope ahu? Ai tarbahen ahu be paulakkonsi? Ahu mando marayaksi, tapi anggo ia seng tumaram be mulak hubangku. 12:23 Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku.”
12:24 Jadi dob iapohi si Daud uhur ni si Batseba parinangonni ai, iparayak ma ia, anjaha modom rap pakonsi. Jadi tubuhan anak ma ia, anjaha ibahen ma goranni si Salomo. Holong do uhur ni Jahowa mangidahsi. (Ps. 51:15.) 12:24 Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, isterinya; ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. TUHAN mengasihi anak ini
12:25 Iondoskon ma ia bani nabi Natan; igoran ma ia si Jedidia (artini na hinaholongan ni Jahowa) marhalanihon ni Jahowa. (bd. 7:14; Mat. 3:17.) 12:25 dan dengan perantaraan nabi Natan Ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena TUHAN.
12:26 Sai iporangi si Joab do Rabba ni halak Ammon, gabe dapotsi ma huta pamatang ai. (bd. 11:1, 25; Jer. 49:2.) 12:26 Yoab berperang melawan Raba, kota bani Amon dan ia merebut kota kerajaan.
12:27 Dob ai isuruh si Joab ma suruhanni hubani si Daud, nini ma: Domma huporang Rabba anjaha domma hutaban homa huta na bani bah ai. 12:27 Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan: “Aku berperang melawan kota Raba, dan telah merebut pula kota air.
12:28 Antong patumpu ma teba-teba ni bala in, anjaha hubu ham ma huta ai lanjar taluhon ham, ase ulang ahu manaban ai anjaha goranku tarambilan ijai. 12:28 Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu.”
12:29 Dob ai ipatumpu si Daud ma ganup bala ai anjaha bingkat ma ia hu Rabba mamorang huta ai lanjar ipatunduk. 12:29 Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya.
12:30 Ibuat ma sortali ni raja ni sidea humbani uluni; ia boratni sada talenta omas do, anjaha adong do sada mata intan ijai; anjaha inahkon ma ai bani ulu ni si Daud. Iboan do homa taban-taban buei hun huta ai. 12:30 Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu.
12:31 Tapi iboan ma halak simbuei na ibagas huta ai, ipahorjahon ma sidea manjolom gargaji, pangongkal bosi, baliung, pakon manuang batu; sonai ma ibahen hubani haganup huta ni halak Ammon. Dob ai mulak ma si Daud pakon ganup bala ai hu huta Jerusalem. (1 Sam. 11:2; Ams. 1:3.) 12:31 Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak; juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem.
<< 2 Samuel 11 2 Samuel 13 >>