2 Samuel 11

11:1 Bani tahun na irik hujai, bani panorang hasomalan ni raja-raja bingkat marporang, isuruh si Daud ma si Joab pakon balani na rapkonsi, ampa haganup halak Israel; jadi isiapkon sidea ma halak Ammon anjaha ihubu do huta Rabba. Tapi tading i Jerusalem do anggo si Daud. (bd. 12:28; 1 Kron. 20:1.) 11:1 Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
11:2 Dob ai bani na sahali malele bod-ari, jongjong ma si Daud hun podomanni, anjaha mardalan-dalan ma ia iatas ni tayub ni rumah ni raja ai, gabe iidah ma hun datas ni tayub ai sada naboru na maridi; jenges tumang do naboru ai. (Mat. 5:28, 29.) 11:2 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi; perempuan itu sangat elok rupanya.
11:3 Dob ai isuruh si Daud ma na manungkun pasal naboru ai, gabe ipatugah ma bani: Ai lang si Batseba do ai, boru ni si Eliam, parinangon ni si Uria, halak Heti ai? (bd. 23:29.) 11:3 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata: “Itu adalah Batsyeba binti Eliam, isteri Uria orang Het itu.”
11:4 Jadi isuruh si Daud ma suruhanni mangalopisi; jadi dob das ia hu lobeini; gabe ihasomani ma ia modom; baru manguras dirini ope ia humbani habutakonni, dob ai mulak ma ia hu rumahni. (3 Mus. 15:18: Jak. 1:15.) 11:4 Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
11:5 Boratan rumah ma naboru ai; dob ai isuruh ma na patugahkon ai hubani si Daud, nini ma: Domma boratan rumah ahu. (3 Mus. 20:10.) 11:5 Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian: “Aku mengandung.”
11:6 Dob ai isuruh si Daud ma suruhanni mamboan tonahni hubani si Joab: Suruh hubangku si Uria marga Heti in. Jadi isuruh si Joab ma si Uria marayak si Daud. 11:6 Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan: “Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku.” Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud.
11:7 Jadi dob das si Uria hubani, isungkuni si Daud ma ia pasal si Joab, pasal sonaha do balani ai, anjaha sonaha do pordalanan ni parporangan ai. 11:7 Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang.
11:8 Dob ai nini si Daud ma hubani si Uria: Tuad ma ho hu rumahmu anjaha burihi ma lobei naheimu! Jadi dob luar si Uria hun rumah ni raja ai, irik ma roh hun pudini sibere-bere ni raja ai. 11:8 Kemudian berkatalah Daud kepada Uria: “Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu.” Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja.
11:9 Hape modom do si Uria ilambung labah ni rumah ni raja ai rap pakon ganup juak-juak ni tuanni ai, seng tuad ia laho hu rumahni. (Mat. 10:26.) 11:9 Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya.
11:10 Jadi adong ma na patugahkon hubani si Daud: seng tuad si Uria laho hu rumahni. Dob ai nini si Daud ma dompak si Uria: Ai lang baru ope ho roh hun pardalanan? Mase ma lang tuad ho laho hu rumahmu? 11:10 Diberitahukan kepada Daud, demikian: “Uria tidak pergi ke rumahnya.” Lalu berkatalah Daud kepada Uria: “Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?”
11:11 Tapi nini si Uria ma dompak si Daud: Poti parpadanan ai, halak Israel pakon halak Juda marianan ibagas lampo-lampo do; anjaha tuanku si Joab marlampo-lampo sonin i ladang; tor ra ma ahu masuk hu rumahku laho mangan, minum pakon modom rap pakon parinangonku? Songon sintongni manggoluh ham, manggoluh pakon tonduymu, seng ra ahu mambahen na sonai. (1 Sam. 4:4.) 11:11 Tetapi Uria berkata kepada Daud: “Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang; masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan isteriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu!”
11:12 Dob ai nini si Daud ma dompak si Uria: Tading ijon ma ho lobei sadari on, patar pe ho husuruh mulak. Jadi tading ma si Uria i Jerusalem bani na sadari ai pakon patarni. 11:12 Kata Daud kepada Uria: “Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi.” Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya
11:13 Dob ai iontang si Daud ma ia, ase mangan ia i lobeini anjaha minum, pala mabuk ia ibahen. Tapi bodarini ai luar ma ia laho modom hu podomanni rap pakon juak-juak ni tuanni, seng tuad ia laho hu rumahni. 11:13 Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya.
11:14 Jadi patarni ai isurat si Daud ma sada surat hubani si Joab, anjaha si Uria do ibahen panongosanni. 11:14 Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria.
11:15 Isurat do ibagas suratni ai: Nahkon ma si Uria bani parporangan sijobuanni, dob ai surut ma nasiam hun pudini, ase hona ia anjaha matei. (1 Sam. 18:17.) 11:15 Ditulisnya dalam surat itu, demikian: “Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri dari padanya, supaya ia terbunuh mati.”
11:16 Jadi sanggah na laho mangkubu huta ai si Joab ipatuduh ma si Uria bani ianan na dob binotohni hinan adong halak na garang ijai. 11:16 Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa.
11:17 Dob ai luar ma dalahi ni huta ai laho marsiporangan pakon si Joab. Matei ma deba humbani juak-juak ni si Daud, matei do homa si Uria, halak Heti ai. 11:17 Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud; juga Uria, orang Het itu, mati.
11:18 Dob ai isuruh si Joab ma suruhanni patugahkon hubani si Daud pasal haganup pardalanan ni parporangan ai. 11:18 Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu.
11:19 Ihatahon ma homa hubani suruhanni ai: Anggo domma salpu ipatugah ho pardalan ni parporangan ai hubani raja ai, 11:19 Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian: “Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja,
11:20 anjaha anggo manggila raja ai, gabe hatahon ma bani: Mase ma sonai dohorni nasiam hu huta ai marporang? Ai lang ibotoh nasiam na maningon mamodili do sidea hun tembok ai? 11:20 dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu: Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu, bahwa orang akan memanah dari atas tembok?
11:21 Ise do na mamunuh si Abimelek, anak ni si Jerubbaal sapari? Ai lang sada naboru do na mandabuhkon losung bani hundatas tembok ai ase matei ia i Tebes? Mase ma sonai dohorni laho nasiam hu tembok ai? Jadi hatahon ma: Domma matei homa juak-juakmu si Uria, halak Heti ai. (Panguh. 9:53.) 11:21 Siapakah yang menewaskan Abimelekh bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? — maka haruslah engkau berkata: Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati.”
11:22 Jadi laho ma suruhan ai, das ma sidea anjaha ipatugah ma hubani si Daud haganup na tinonahkon ni si Joab hubani. 11:22 Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya.
11:23 Nini suruhan ai ma hubani si Daud: Gogohan do halak ai ase hanami, gabe iayak hanami das hu ladang; tapi iusir hanami ma sidea mulak das hu labah ni horbangan ai. 11:23 Suruhan itu berkata kepada Daud: “Orang-orang itu lebih kuat dari pada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lobang pintu gerbang.
11:24 Jadi ipanahi parpanah ai ma juak-juakmu hun tembok ai, gabe matei ma humbani juak-juak ni raja in, matei do pakon juak-juakmu si Uria. 11:24 Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati; juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati.”
11:25 Dob ai nini si Daud ma bani suruhan ai: Sonon ma sihatahononmu hubani si Joab: Ulang ma mandolei ho halani na masa ai; ai biakni do sonin sonai parpangan ni podang; gogohi nasiam ma mamorang huta in, anjaha parseda nasiam! Patenger ma uhurni! 11:25 Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu: “Beginilah kaukatakan kepada Yoab: Janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya!”
11:26 Jadi dob ibogei parinangon ni si Uria, na dob matei paramangonni ai, gabe itangisi ma sinondukni ai. 11:26 Ketika didengar isteri Uria, bahwa Uria, suaminya, sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu.
11:27 Dob salpu panorang pusok ni uhurni ai, isuruh si Daud ma suruhanni mangalopisi hu rumahni; gabe parinangonni ma ia anjaha itubuhkon ma bani sada anak. Tapi sogam do uhur ni Jahowa mangidah pambahenan ni si Daud ai. (bd. 12:9-12; 2 Mus. 20:13, 14.) 11:27 Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi isterinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata TUHAN.
<< 2 Samuel 10 2 Samuel 12 >>