2 Raja-raja 20

Minggu 13 Mei 2018: Ambilan 2 Raja-raja 20: 1-7; Sibasaon Mateus 9: 27-31
20:1 Boritan ma si Hiskia bani panorang ia, narus-narus matei. Jadi roh ma marayaksi nabi Jesayas, anak ni si Amos, anjaha nini ma hubani: Sonon do nini Jahowa: Paturei ma rumahmu, ai matei ma ho, seng anjai manggoluh be ho. (2 Sam. 17:23.) 20:1 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.”
20:2 Jadi ipagoling si Hiskia ma bohini dompak dingding, martonggo ma ia hubani Naibata, nini ma: 20:2 Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN:
20:3 Dingat ham ma ham Jahowa, naha ahu marparlahou i lobeimu ibagas hasintongan pakon gok ni paruhuran, huhorjahon do aha na madear ilobei ni bohimu. Anjaha gogoh-gogoh do tangis si Hiskia ai. (bd. 18:3; 1 Raj. 9:4.) 20:3 “Ah TUHAN, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.” Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
20:4 Tapi paima luar si Jesayas hun alaman partongah-tongah ai, roh ma hata ni Jahowa hubani: 20:4 Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman TUHAN kepadanya:
20:5 Mulak ma ho, anjaha hatahon ma hubani si Hiskia, pambobai ni bangsangkin: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni si Daud, ompungmai: Domma hutangar tonggomai, domma huidah iluhmai; tonggor ma, pamalumonku ma ho, patolu-arianhon tarbahen ho ma tangkog hu rumah ni Jahowa. (bd. 19:20; 2 Sam. 7:8; 1 Raj. 8:25.) 20:5 “Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umat-Ku: Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar doamu dan telah Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau; pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah TUHAN.
20:6 Tambahonku ma sapuluh lima tahun nari ari-ari ni goluhmu. Paluahonku ma ho pakon huta on humbagas tangan ni Assur, anjaha ondinganku do huta on halani Ahu pakon halani juak-juakku si Daud. (bd. 19:34.) 20:6 Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur; Aku akan memagari kota ini oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku.”
20:7 Dob ai nini si Jesayas ma: Boan hujon jambu na nilintok. Jadi dob iboan ai, anjaha inahkon bani bayoh ni raja ai, gabe malum ma iahap. (bd. 2:20; 4:2, 41; 1 Sam. 25:18; Mrk. 6:13.) 20:7 Kemudian berkatalah Yesaya: “Ambillah sebuah kue ara!” Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia.
20:8 Nini si Hiskia ma hubani si Jesayas: Aha ma tandani, paboa na pamalumon ni Jahowa do ahu, anjaha na maningon tangkog ma ahu patolu-arihon hu rumah ni Jahowa? (Panguh. 6:17.) 20:8 Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya: “Apakah yang akan menjadi tanda bahwa TUHAN akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN pada hari yang ketiga?”
20:9 Jadi nini si Jesayas ma: On ma tanda humbani Jahowa bamu, paboa na maningon bahenon ni Jahowa bamu, aha na dob binagahkonni: Hu lobei ma laho halinoh ai sapuluh garis barang dompak pudi sapuluh garis? 20:9 Yesaya menjawab: “Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya: Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak atau akan mundur sepuluh tapak?”
20:10 Nini si Hiskia ma mambalosi: Pahara na urah do ai laho halinoh ai sapuluh garis hu lobei. Lang, maningon dompak pudi do laho halinoh ai sapuluh garis. 20:10 Hizkia berkata: “Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tapak! Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak.”
20:11 Jadi dilo-dilo ma nabi Jesayas hubani Jahowa, gabe ipaulak Jahowa ma halinoh ai sapuluh garis dompak pudi bani jam mata ni ari ni si Ahas. 20:11 Lalu berserulah nabi Yesaya kepada TUHAN, maka dibuat-Nyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas.
20:12 Bani panorang ai isuruh si Merodak-Baladan, anak ni si Baladan, raja hun Babel ma suruhanni mamboan surat pakon siluah hubani si Hiskia; ai ibogei do na boritan si Hiskia. 20:12 Pada waktu itu Merodakh-Baladan bin Baladan, raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya.
20:13 Jadi malas tumang do uhur ni si Hiskia mangidah sidea, gabe ipatuduhkon ma bani sidea ganup rumah parartaanni, pirak, omas, morum-moruman, minak na misbou, parsinjataanni, sagala na jumpah ibagas rumah parartaanni; seng dong na ibagas rumahni barang ibagas ganup harajaonni ai, na so ipatuduhkon si Hiskia hubani sidea. 20:13 Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya.
20:14 Dob ai roh ma nabi Jesayas marayak raja Hiskia, jadi nini ma hubani: Aha do na hinatahon ni halak in? Anjaha hunja do sidea roh marayak ham? Nini si Hiskia ma mambalosi: Hun tanoh na daoh do sidea na roh in, hun Babel. 20:14 Kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya kepadanya: “Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?” Jawab Hizkia: “Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel!”
20:15 Nini ma: Aha do na niidah ni sidea i rumahmu? Nini si Hiskia ma mambalosi: Iidah sidea do ganup na ibagas rumahku, seng dong ibagas rumah parartaanku, na so hupatuduh hubani sidea. 20:15 Lalu tanyanya lagi: “Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?” Jawab Hizkia: “Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku.”
20:16 Dob ai nini si Jesayas ma hubani si Hiskia: Tangar ma hata ni Jahowa! 20:16 Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia: “Dengarkanlah firman TUHAN!
20:17 Tonggor ma, na roh ma panorangni, tarboan ma ijai hu Babel sagala na ibagas rumahmu pakon sagala na pinatumpu ni ompungmu ronsi sadari on; seng dong na tading, nini Jahowa. (bd. 24:13, 14.) 20:17 Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman TUHAN.
20:18 Anjaha deba humbani anakmu sandiri, na tubuh bamu, tarboan do; anjaha gabe sisuruh-suruhon ma sidea ibagas rumah ni raja Babel. (Dan. 1:3, 4.) 20:18 Dan dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana raja Babel.”
20:19 Dob ai nini si Hiskia ma hubani si Jesayas: Dear do hata ni Jahowa na hinatahonmu ai. Ai nini uhurni do: Asal mardamei anjaha marhatotapon ahu sadokah manggoluh! (1 Sam. 3:18.) 20:19 Hizkia menjawab kepada Yesaya: “Sungguh baik firman TUHAN yang engkau ucapkan itu!” Tetapi pikirnya: “Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku!”
20:20 Barita na legan ai ope pasal pambahenanni pakon ganup kuasani pakon parpaulini bani bongbongan ampa bondar gabe masuk bah hubagas huta ai, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? (bd. 18:17; Jes. 7:3.) 20:20 Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
20:21 Dob ai modom ma si Hiskia rap pakon ompungni, anjaha si Manasse anakni ai ma gabe raja manggantihsi. 20:21 Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 19 2 Raja-raja 21 >>