2 Raja-raja 19

19:1 Jadi dob ibogei raja Hiskia hata ai, irigati ma hiouni, isorungkon ma hiou guni, dob ai laho ma ia hu rumah ni Jahowa. (bd. 6:30.) 19:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
19:2 Dob ai isuruh ma si Eliakim, siramotkon rumahni ai, pakon si Sebna, jurutulisni ai rap pakon malim situaan, marhiou guni marayak nabi Jesayas, anak ni si Amos. (Jes. 1:1.) 19:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
19:3 Nini sidea ma hubani: Sonon do hata ni si Hiskia: Ari hasosakan, paminsangon pakon habadoron do ari on; jumpah ma namin panorangni tubuh na etek-etek, tapi seng dong gogoh laho manubuhkon. (Jes. 13:8; 26:18.) 19:3 Berkatalah mereka kepadanya: “Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya.
19:4 Ra ibogei Jahowa Naibatamu do ganup hata ni Rabsake ai, na sinuruh ni tuanni, raja Assur, laho mangapasi Naibata na manggoluh in, andohar ibalaskon hata na hinatahonni ai, na dob binogei ni Jahowa Naibatamu; antong martonggo ma ham mangapiti sima-sima na manggoluh in ope. (bd. 18:35; 1 Sam. 17:10.) 19:4 Mungkin TUHAN, Allahmu, sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga TUHAN, Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengar-Nya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini!”
19:5 Jadi dob das juak-juak ni raja Hiskia hubani si Jesayas, 19:5 Ketika pegawai-pegawai raja Hizkia sampai kepada Yesaya,
19:6 nini si Jesayas ma hubani sidea: Sonon ma hatahon nasiam hubani tuannasiam: Sonon do hata ni Jahowa: Ulang ho mabiar pasal hata na dob binogeimu, na dob niapashon ni juak-juak ni raja Assur hubangku. (bd. 18:17.) 19:6 berkatalah Yesaya kepada mereka: “Beginilah kamu katakan kepada tuanmu: Beginilah firman TUHAN: Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kaudengar yang telah diucapkan oleh budak-budak raja Asyur untuk menghujat Aku.
19:7 Tonggor ma, Ahu do na mamberehon bani sada tonduy, ase ibogei barita, gabe mulak hu tanohni, ase Ahu mambahen rasei ia marhitei podang ibagas tanohni sandiri. (ay. 9, 35-37; bd. 7:6.) 19:7 Sesungguhnya, Aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya; Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri.”
19:8 Mulak ma Rabsake, anjaha jumpahsi ma raja Assur marporang dompak Libna; ai domma ibogei hinan, na dob misir raja ai hun Lakis. (bd. 8:22; 18:14.) 19:8 Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah raja Asyur berperang melawan Libna; sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis.
19:9 Anjaha dob ibogei si Sanherib pasal si Tirhaka, raja ni Etiopia: Tonggor ma, domma bingkat ia laho marmunsuh dompak ham, isuruh ma use suruhanni hubani si Hiskia mangkatahon: 19:9 Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian: “Sesungguhnya, ia telah keluar berperang melawan engkau,” maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan:
19:10 Sonon ma hatahon nasiam hubani si Hiskia raja ni Juda: Ulang ma ra ho paoto-otoon ni Naibatamu, na pinangunsagahkonmin marhitei na mambagahkon, na so ondoskononkon Jerusalem hubagas tangan ni raja Assur. (bd. 18:30.) 19:10 “Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda: Janganlah Allahmu yang kaupercayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan: Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur.
19:11 Tonggor ma, domma ibogei ho na binahen ni raja Assur hubani ganup nagori, naha paniapkonni bani ai ganup. Mintor tumaram ma maluah ia ho? 19:11 Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya; masakan engkau ini akan dilepaskan?
19:12 Tarpaluah naibata ni bangsa-bangsa ai do sidea, ai ma bangsa-bangsa, na siniapkon ni ompungku: Gosan, Haran, Resep, pakon ginompar ni si Eden na marianan i Tilasar? (bd. 18:33, 34; Hes. 27:33.) 19:12 Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa, yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku, dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef dan bani Eden yang di Telasar?
19:13 Ija do raja ni Hamat, raja ni Arpad, raja hun huta Separwain, raja hun Hena pakon raja hun Iwa? 19:13 Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?”
19:14 Jadi ijalo si Hiskia ma surat ai hun tangan ni suruhan ai, anjaha ibasa ma ai; dob ai tangkog ma ia hu rumah ni Jahowa, anjaha ipaherbang raja ai ma surat ai ilobei ni Jahowa, 19:14 Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya; kemudian pergilah ia ke rumah TUHAN dan membentangkan surat itu di hadapan TUHAN.
19:15 anjaha martonggo ma ia hubani Jahowa, nini ma: Ham Jahowa, Naibata ni Israel, na marparatas bani Herubin, sahalak Ham do Naibata ni haganup harajaon na iatas tanoh on, Ham do na manompa langit pakon tanoh on! (2 Mus. 25:22; 5 Mus. 4:35; Ps. 80:2; Jes. 46:9.) 19:15 Hizkia berdoa di hadapan TUHAN dengan berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
19:16 Paeleng Ham ma Jahowa pinggolmu, anjaha tangar ma! Ungkap Ham ma panonggormu, anjaha tonggor ma! Tangar Ham ma hata ni Sanherib ai, na sinuruh hujon, laho mangapasi Ham, Naibata na manggoluh in. (ay. 4; 1 Sam. 17:10.) 19:16 Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, dan dengarlah; bukalah mata-Mu, ya TUHAN, dan lihatlah; dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup.
19:17 Tongon do, Ham Jahowa, domma isiapkon raja ni Assur ganup bangsa sipajuh begu-begu pakon tanoh ni sidea. 19:17 Ya TUHAN, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka
19:18 Anjaha domma igijigkon hubagas apuy naibata ni sidea ai, ai seng tongon Naibata ai, tapi bahen-bahenan ni tangan ni jolma do, hayu pakon batu, halani ai do ase isiapkon ai. (Ps. 115:4.) 19:18 dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu; sebab itu dapat dibinasakan orang.
19:19 On pe, Ham Jahowa, Naibatanami, sai paluah Ham ma hanami hun tanganni, ase itanda haganup harajaon na iatas tanoh on, paboa Ham tumang hansa Naibata, Ham Jahowa. (Jos. 4:24; 1 Raj. 8:43.) 19:19 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui, bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya TUHAN.”
19:20 Dob ai isuruh si Jesayas, anak ni si Amos ma na mangkatahon hubani si Hiskia: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Domma hutangihon tonggomu na hubangku pasal Sanherib, raja ni Assur. (bd. 20:5.) 19:20 Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Apa yang telah kaudoakan kepada-Ku mengenai Sanherib, raja Asyur, telah Kudengar.
19:21 On do hata na tinonahkon ni Jahowa pasalsi: Pis do uhurni mangidah ho, iapasi anak boru, boru Sion in do ho; iupir-upirhon boru ni Jerusalem do uluni i pudimu. (Job 16:4; Ps. 9:15; Tangis 2:13.) 19:21 Inilah firman yang telah diucapkan TUHAN mengenai dia: Anak dara, yaitu puteri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau; dan puteri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu.
19:22 Ise do na nirehean pakon na niapasanmin? Dompak ise do na pinamalingmin soramu, anjaha ipatingkal ho matamu? Dompak na Pansing ni Israel do! (Jes. 5:24.) 19:22 Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Mahakudus Allah Israel!
19:23 Marhitei suruhanmu iapasi ho do Jahowa, anjaha ihatahon ho: Rap pakon garetangku na buei in, laho do ahu naik hu atas ni dolog, daoh masuk hu Libanon; huroboh do hayu aresni sigijangan pakon hayu marantini sijengesan. Humasuki do das ronsi suhi-suhini sidaohan, hu tombakni sipotpotan. (bd. 18:17; Jes. 10:18; 14:8; Sak. 11:2.) 19:23 Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata: Dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon; aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih; aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat.
19:24 Huhurak do parigi anjaha huinum do bah na legan, anjaha huarsik do marhitei tapak-tapak ni naheihu ganup bah ni Masir. 19:24 Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir.
19:25 Seng ope ibogei ho, na dob sonai hutotapkon humbani ari nabasaia, sipamasaonku sonari, ai ma ase isiapkon ho huta na marbatar-batar gabe tambusan batu, (Jes. 25:2.) 19:25 Bukankah telah kaudengar, bahwa Aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang Aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu.
19:26 anjaha pangisini ai, na so margogoh ai, gabe tarsongot anjaha gaor, gabe songon suan-suanan na i ladang anjaha songon poyon-poyon na galek, songon poyon iatas rumah, anjaha songon gandum na horahan. (Ps. 129:6.) 19:26 Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu; mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu sebelum ia masak.
19:27 Tapi hubotoh do parjongjongmu pakon parhundulmu, pardaratmu pakon parmasukmu ampa pangoga-ogamu dompak Ahu. 19:27 Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap Aku.
19:28 Halani mangoga ho dompak Ahu anjaha das hu pinggolhu hajungkatonmu, bahenonku ma halihirhu hu igungmu pakon kokangku hu pamanganmu, anjaha paulakonku ho hun dalan harorohanmu. (Ps. 32:9.) 19:28 Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan, dari mana engkau datang.
19:29 Anjaha on ma partinandaan bamu alo Hiskia: Panganonmu ma tahun on omei sagak pakon bani tahun na paduahon; tapi patolu-tahunkon martidah ma hanima anjaha marpariama, manuan hayu anggur anjaha mangankon buahni. 19:29 Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia: Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya.
19:30 Anjaha sima-sima na maluah humbani ginompar ni Juda, marurat ma use hu toruh anjaha marbuah dompak datas; (Jes. 27:6.) 19:30 Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas.
19:31 ai hun Jerusalem do luar sada sima-sima, anjaha hun dolog Sion sada hulanan na pinaluah. Ringis ni Jahowa Zebaot do sijadihon ai. (Jes. 9:7.) 19:31 Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput; giat cemburu TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.
19:32 Halani ai sonon do hata ni Jahowa pasal raja ni Assur. Seng anjai masuk ia hubagas huta on, barang panahkononni sada lingkit hujon, barang roh ia hulobei ni huta on margantar, barang bahenonni hubuan inggot huta on. (Jes. 6:6.) 19:32 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai raja Asyur: Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana; juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya.
19:33 Maningon humbani dalan harorohanni ai ia mulak, tapi seng anjai masuk ia hubagas huta on, nini Jahowa. 19:33 Melalui jalan, dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman TUHAN.
19:34 Ai sihol ondinganku do huta on laho paluahkon on, halani Ahu sandiri pakon halani juak-juakku si Daud. (bd. 20:6.) 19:34 Dan Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku.”
19:35 Anjaha bani bornginni ai, luar ma malekat ni Jahowa, gabe ibunuh ma i parsaranan ni raja Assur saratus ualuh puluh lima ribu halak. Jadi dob puho sidea girah patarni ai, tonggor ma, haganupan ai domma gabe bangkei. (2 Sam. 24:16.) 19:35 Maka pada malam itu keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!
19:36 Dob ai bingkat ma Sanherib, raja ni Assur mulak hu hutani, anjaha marianan ma ia i Ninive. (Jon. 1:2.) 19:36 Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe.
19:37 Jadi sanggah na manumbah ia ibagas rumah ni Nisrok, naibatani ai, ibunuh anakni si Adramelek pakon si Sareser ma ia bani podang, dob ai, maporus ma sidea hu tanoh Ararat. Jadi si Asarhaddon, anak ni ai ma gabe raja manggantihsi. (ay. 7; Esr. 4:2; Jer. 51:27.) 19:37 Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, allahnya, maka Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-araja 18 2 Raja-raja 20 >>