2 Raja-raja 21

21:1 Sapuluh dua tahun do umur ni si Manasse sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha lima puluh lima tahun do ia manrajai i Jerusalem. Si Hepsiba do goran ni inangni. 21:1 Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah.
21:2 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, romban hubani pambahenan hagigian ni bangsa sipajuh begu-begu na pinabali ni Jahowa hun lobei ni Israel. (1 Raj. 14:24.) 21:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel.
21:3 Ai iulaki raja ai do paulihon panumbahan na iatas buntu-buntu, na dob pinarseda ni si Hiskia, bapani ai; anjaha ipajongjong do anjap-anjap bani Baal, ibahen do sada Ashera, songon na binahen ni si Ahab, raja ni Israel, isombah do ganup bala ni langit anjaha ibalosi do ai. (bd. 17:16; 18:4; 1 Raj. 16:33.) 21:3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya.
21:4 Ipajongjong do anjap-anjap sisonai ai ibagas rumah ni Jahowa; pasal ai domma ihatahon Jahowa hinan: I Jerusalem do pajonamonku goranku. (ay. 7; bd. 23:12.) 21:4 Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: “Di Yerusalem Aku akan menaruh nama-Ku!”
21:5 Ipajongjong do anjap-anjap bani ganup bala ni langit bani alaman ni rumah ni Jahowa na dua ai. (bd. 23:12; 2 Kron. 4:9.) 21:5 Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah TUHAN.
21:6 Itutung do anakni bahen galangan, ihorjahon do hadatuon pakon partondungon, anjaha ipiara do halak paniaran pakon sipanjahai. Buei do sogam ni uhur ni Jahowa ihorjahon, laho mamuhoi ringisni. (bd. 9:22; 16:3; 17:17.) 21:6 Bahkan, ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya.
21:7 Anjaha ipauli do gana-gana Ashera, anjaha inahkon ma ai i rumah ni Jahowa; pasal ai domma ihatahon Jahowa hinan hubani si Daud pakon hubani si Salomo anakni ai: Pajonamonku do goranku sadokah ni dokahni ibagas rumah on pakon i Jerusalem na dob hupilih in humbani ganup marga ni Israel; (bd. 13:6; 1 Raj. 8:29; 9:3.) 21:7 Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya: “Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh nama-Ku untuk selama-lamanya!
21:8 anjaha seng be paosoronku nahei ni Israel hun tanoh na dob hulayak-layakkon hubani ompung ni sidea, asal ma ihaporluhon mangkorjahon romban hubani na dob hutonahkon hubani sidea, pakon romban hubani haganup titah na dob tinonahkon ni juak-juakku si Musa hubani sidea. (2 Sam. 7:10; 1 Raj. 8:25; 14:15.) 21:8 Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa.”
21:9 Tapi seng itangihon sidea hata ai, ai kahou do sidea ibahen si Manasse, gabe bueinan do ihorjahon sidea hajahaton ase bangsa na dob niraseihon ni Jahowa ilobei ni halak Israel. 21:9 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari hadapan orang Israel.
21:10 Ai do ase ilumbahon Jahowa marhitei nabi-nabi, juak-juakni ai, nini: (bd. 24:2; Jer. 15:4.) 21:10 Kemudian berfirmanlah TUHAN dengan perantaraan para hamba-Nya, yakni para nabi:
21:11 Halani ihorjahon si Manasse, raja ni Juda, sagala hagigian on, anjaha ihorjahon do hajahaton bueinan humbani ganup halak Amori na parlobei humbani, anjaha ibahen homa Juda mardousa marhitei gana-ganani ai, (ay. 2; bd. 17:19; 23:26; 1 Raj. 16:26.) 21:11 “Oleh karena Manasye, raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari pada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula,
21:12 halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Tonggor ma, parohonku ma hamagouan hu Jerusalem pakon hu Juda, pala marnginging pinggol ni ganup halak na mambogei ai haduasi. (1 Sam. 3:11; Jer. 19:3.) 21:12 sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya.
21:13 Anjaha pagistangonku do huatas ni Jerusalem tali sibar-sibar na hu Samaria hinan pakon batu sibar-sibar na hubani rumah ni si Ahab, anjaha apusanku do Jerusalem songon pangapus ni halak bani pinggan, dob iapus gabe ipalangkob. (bd. 9:7-9; Jes. 34:11.) 21:13 Dan Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab; dan Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging.
21:14 Anjaha buangkononku do sima-sima ni parbagiananku, anjaha ondoskononku do sidea hubagas tangan ni munsuh ni sidea, gabe taban pakon sirampason ni ganup munsuh ni sidea, 21:14 Aku akan membuangkan sisa milik pusaka-Ku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka,
21:15 halani na binahen ni sidea ai sogam ni uhurhu, anjaha pinuhoanni ai ringisku, singgan ni parluar ni ompung ni sidea hun Masir ronsi sadari on. 21:15 oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hati-Ku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.”
21:16 Ambahni ai buei do daroh ni halak na so marpipot iduruskon si Manasse, pala gok Jerusalem ibahen hun ujung na sada hu ujung na sada nari, sobali ni dousani na mambahen Juda mardousa, gabe ihorjahon sidea sogam ni uhur ni Jahowa. (ay. 11; bd. 24:4.) 21:16 Lagipula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata TUHAN.
21:17 Barita na legan ai pasal pambahenan ni si Manasse pakon ganup na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? 21:17 Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
21:18 Dob ai modom ma si Manasse rap pakon ompungni, gabe itanom ibagas pohon ni rumah ni ai, ibagas pohon ni si Usa; gabe si Amon, anakni ai ma gabe raja manggantihsi. (ay. 26.) 21:18 Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
21:19 Dua puluh dua tahun do umur ni si Amon sanggah na bangkit ai ia gabe raja, anjaha dua tahun do ia manrajai i Jerusalem. Si Mesulemet do goran ni inangni, boru ni si Harus, hun Jotba. 21:19 Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.
21:20 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, songon na binahen ni si Manasse, bapani ai. 21:20 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya.
21:21 Iirikkon do ganup dalan na nidalanan ni bapani, ibalosi do naibata na legan na binalosan ni bapani, marsombah do ia hujai; 21:21 Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka.
21:22 itadingkon do Jahowa, Naibata ni ompungni, anjaha seng mardalan ia ibagas dalan ni Jahowa. 21:22 Ia meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak TUHAN.
21:23 Jadi mambahen partahi-tahian ma juak-juak ni si Amon dompaksi, gabe ibunuh sidea ma raja ai ibagas rumahni. (bd. 12:21; 14:19.) 21:23 Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya.
21:24 Tapi ibunuh bangsa parnagori in ma haganup halak na martahi-tahi ai dompak raja Amon. Jadi ipabangkit bangsa parnagori in ma si Josia, anakni ai gabe raja manggantihsi. 21:24 Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon; dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
21:25 Barita na legan ai ope pasal si Amon ampa ganup nahinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? 21:25 Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
21:26 Jadi itanom ma ia ibagas tanomanni, ibagas pohon ni si Usa, anjaha si Josia, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (ay. 18.) 21:26 Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman Uza. Maka Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 20 2 Raja-raja 22 >>